Informace z úřadu

 • ekonomický odbor
  odbor zabezpečuje
  • účetnictví účetní jednotky Města Jiříkova podle zákona o účetnictví, sběr, přenos, zpracování informací o činnostech jednotky, zpracování informací z účetní evidence a dalších podkladů
   pro daňové účely, poplatky, odvody a jiné povinnosti, kontroluje správnost účetních dokladů,
   vystavuje faktury na základě podkladů, eviduje hmotný majetek, organizuje jeho inventarizaci,
  • hospodaření účetní jednotky, rozpočtování (rozpočet, rozpočtové provizorium, rozpis rozpočtu, rozpočtový výhled), hospodaření dle schváleného rozpočtu, rozpočtová opatření a rozpočtové změny, rozbory a vyhodnocování,
  • správu místních a správních poplatků specifikovaných vnitřním předpisem, provádí správu pohledávek,
  • sestavení předepsaných výkazů včetně závěrečného účtu města a roční účetní závěrky,
  • některá statistická hlášení za jednotku,
  • chod pokladny,
  • platovou agendu včetně zpracování platů a odvodů, personální agendu, odškodné za úrazy, dokumentačně - probační a mediační službu a veřejnou službu,
  • správu místního poplatku ze psů včetně provádění daňového řízení.
 • odbor výstavby a životního prostředí
  odbor zabezpečuje
  • územně plánovací činnost
   • zajištění ÚPSNÚ města,
   • kontrola dodržování podmínek platného ÚPSNÚ.
  • na úseku samostatné a přenesené působnosti zabezpečuje ochranu ŽP,
  • investice města,
  • předprojektovou a projektovou přípravu staveb realizovaných městem,
  • v celém rozsahu přípravu a průběh veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce pro Město Jiříkov,
  • agendu pronájmu a prodeje pozemků dle stanovených směrnic,
  • výkon činností spojených se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (vyjádření ke stavbám, účast na řízeních svolávaných stavebním úřadem, popř. vodohospodářským orgánem nebo silničním správním úřadem),
  • realizaci investičních akcí Města Jiříkova od zadání stavby přes vydání stavebního povolení a zajišťování podkladů pro stavební povolení, kontrola realizace stavby až po
   zajištění kolaudace stavby včetně doložení nezbytných dokladů,
  • výkon stavebního dohledu,
  • zpracovávání podkladů pro převod státní půdy do vlastnictví města ve spolupráci se státním pozemkovým úřadem,
  • v oblasti životního prostředí: zajišťuje správu vod, ochranu ovzduší, podílí se na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, na správě o rostlinářské péči a na úseku nakládání s odpady,
  • deratizaci, desinfekci a desinsekci na území města,
  • výkon státní správy:
   • na úseku ochrany přírody a krajiny,
   • na úseku vodního hospodářství,
   • na úseku ochrany zvířat proti týrání.
  • podílí se na úkonech v oblasti myslivosti a rybníkářství,
  • správu místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území Města Jiříkova včetně provádění daňového řízení,
  • v součinnosti s odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi zřízenými městem se podílí na opravách a údržbě majetku města.
 • Nalezenci