ekonomický odbor

odbor zabezpečuje
 • účetnictví účetní jednotky Města Jiříkova podle zákona o účetnictví, sběr, přenos, zpracování informací o činnostech jednotky, zpracování informací z účetní evidence a dalších podkladů
  pro daňové účely, poplatky, odvody a jiné povinnosti, kontroluje správnost účetních dokladů,
  vystavuje faktury na základě podkladů, eviduje hmotný majetek, organizuje jeho inventarizaci,
 • hospodaření účetní jednotky, rozpočtování (rozpočet, rozpočtové provizorium, rozpis rozpočtu, rozpočtový výhled), hospodaření dle schváleného rozpočtu, rozpočtová opatření a rozpočtové změny, rozbory a vyhodnocování,
 • správu místních a správních poplatků specifikovaných vnitřním předpisem, provádí správu pohledávek,
 • sestavení předepsaných výkazů včetně závěrečného účtu města a roční účetní závěrky,
 • některá statistická hlášení za jednotku,
 • chod pokladny,
 • platovou agendu včetně zpracování platů a odvodů, personální agendu, odškodné za úrazy, dokumentačně - probační a mediační službu a veřejnou službu,
 • správu místního poplatku ze psů včetně provádění daňového řízení.

Informace o poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2017

Tisk

Stejně jako v roce 2016, tak i pro následující rok 2017 Zastupitelstvo města Jiříkova zvolilo opět individuální poskytování dotací na základě žádosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů.

Žadatelé mohou tedy o dotaci žádat formou „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova.“ Tento formulář je k dispozici na stránkách města www.mestojirikov.cz a na ekonomickém odboru Městského úřadu v Jiříkově. Formulář je jednoduchý a srozumitelný, je nutnost při žádosti o dotaci vše řádně vyplnit a přiložit všechny požadované přílohy. V případě nejasností je možné se obrátit o radu na ekonomický odbor MěÚ Jiříkov.

Žádosti je možné předkládat po celý kalendářní rok bez omezení prostřednictvím podatelny MěÚ v Jiříkově. Jednotlivé žádosti budou individuálně posuzovány Finančním výborem Zastupitelstva města Jiříkova a s jeho vyjádřením budou postoupeny do příslušného orgánu města, který bude o poskytnutí dotace rozhodovat. V případě žádosti o dotaci vyšší než 50 000,- Kč, bude tímto orgánem Zastupitelstvo města Jiříkova, v opačném případě Rada města Jiříkova.

Schválená dotace bude poskytována formou veřejnoprávní smlouvy, která zpřesní použití dotace a její vyúčtování. Ke každé poskytnuté dotaci bude povinný procentuální podíl z vlastního zdroje žadatele. Vzor této smlouvy je také na webových stránkách Města Jiříkova.

Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru