Starosta u seniorů v Klubíčku

Tisk

Po roce jsem byl osloven našimi seniory o nezávazné setkání v Klubíčku, kde mají pro mě připraveno několik dotazů. A tak jsem 5. dubna 2012 navštívil naše seniory, kde jsem je seznámil s výhledem činností a investičním plánu našeho města v letošním roce, kde jsem na začátku upozornil, že se nacházíme v období šetření a škrtů. Jako hlavní jsem upozornil na snížení letošního rozpočtu města z důvodu nenaplnění daňové výtěžnosti od státu a tím omezení větších investic. Prioritou města v letošním roce jsou výměny oken v několika našich domech, menší opravy komunikací (Antonínova, Svobodova, Čapkova, Jiráskova, Mánesova, Pražská, Brněnská, Pohraniční, Františkova) na větší opravy v současné době nejsou finance. Další investicí bude budování chodníků do zámkové dlažby.

V plánu má město ve spolupráci s německou stranou přípravit kompletní rekonstrukci domu, kde v současné době je Klubíčko. Po rekonstrukci by měl objekt sloužit místu pro setkávání (Klubíčko), mělo by zde být zřízeno infocentrum a výstavní prostory, v podkroví by měl být ateliér, to vše by mělo být z 90% hrazeno z dotace „Cíl 3“. Sousední objekt č.p. 4 by měl být rekonstruován z dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí a to by měly být prostory pro volnočasové aktivity všech jiříkovských dětí. Dále město podalo žádost na Ministerstvo životního prostředí do dotačního programu na výměnu oken a zateplení všech budov základní školy. K plánované výstavbě nové mateřské školy jsem našim seniorům sdělil postup, který nás v zastupitelstvu vedl k rozhodnutí výstavby nové MŠ a že k tomu je obsáhlý článek v Jiříkovských novinách č. 4.

V dalším jsem odpovídal na dotazy, které si připravila paní Marie Sedláčková a předala je v písemné podobě. První dotaz se týkal přechodů pro chodce na náměstí. K této problematice jsem odpověděl, že město mělo v loňském roce podanou žádost o dotaci na rekonstrukci náměstí za cca 50mil. Kč, kde se měly přechody vybudovat, ale v dotaci jsme z důvodu administrativní chyby byli vyřazeni. Jako pamětník si pamatuji, že přechod na náměstí byl a to od Klubíčka nahoru k Besedě, ale Správa údržby silnic Ústeckého kraje k tomu nemá žádný záznam a podle nových pravidel musí být přechod max. široký 6,5 metru včetně stavebního povolení. Budeme se snažit během maximálně dvou let na náměstí zbudovat aspoň jeden přechod podle projektové dokumentace, kterou máme k náměstí. V dalším dotazu bylo požádáno zda by se dala snížit rychlost v Mánesově ul. na 30 km/h. z důvodu zvýšeného provozu. K tomuto dotazu jsem odpověděl, že to bude problém, neboť to je v kompetenci odboru dopravy Městského úřadu v Rumburku, ale za pokus to stojí. Takže zkusíme požádat a uvidíme. Paní Sedláčková měla dotaz co bude s budovami po ÚSP v Londýnské ul., kde se buduje nový objekt. Již s předstihem v roce 2010 naši zastupitelé mi uložili úkol, požádat Ústecký kraj o převor budov na města, kde by se dala zřídit ubytovna pro matky s dětmi. Odpověď kraje byla, že naši žádost evidují a při záměru prodeje budov ÚSP bude město osloveno. Byl vznesen dotaz k bouračkám na ul. Liberecká, vedle domu Kamenických a naproti domu Dobšů. Tady jednáme s majiteli o provedení odstranění sutí pod pohrůžkou pokuty podle zákona o obcích. K dotazu ke kanalizaci ve městě jsem jen musel konstatovat, že v současné době náš projekt, který byl leží od roku 2008 na Státním fondu životního prostředí, nebyl doporučen k dalšímu financování. A to i když město plnilo požadavky fondu, které se během let měnily. Rovněž byl zmíněn park u bývalého Kina, který již neslouží jako park, ale v jeho okolí je neskutečný nepořádek. V odpovědi jsem uvedl, že daný prostor je města a tady byla plánovaná výstavba amfiteátru v rámci projektu náměstí, ke které nakonec nedošlo. V dalších dotazech jsem odpovídal na zřízení rozptylové loučky na hřbitově, kde toto se v současné době zajišťuje projektově, k výstavbě nového domova důchodců jsem odpověděl, že v současné době probíhá řízení ke stavebnímu povolení a zdržení bylo odvislé od zajištění a přemístění žijících živočichů v daném prostoru starého hřbitova na základě nařízení Krajského úřadu Ústeckého kraje. Město rovněž plánuje na svém katastru vybudování cyklotras a to na ulici Rumburská, kde se připravuje projekt společně cyklotrasy s chodníkem. Na ulici Filipovská se připravuje projekt na chodník, tam cyklotrasa nebude z důvodu, že tam není prostor, tam budeme rádi za chodník. Již proběhla jednání s majiteli přilehlých pozemků o vydání jejich souhlasu s umístěním chodníku s cyklotrasou na ul. Rumburská a chodníku na ul. Filipovská. Zatím, ale ještě nemáme od všech vyjádření a tak musíme posečkat na jejich stanovisko.

Musím konstatovat, že to bylo příjemné posezení, velice si vážím jejich zájmu o naše společné město a již se budu těšit na další společné posezení.

Michal Maják, starosta města