Městská policie Jiříkov

Z činnosti MP Jiříkov za leden až březen 2012

Tisk
blok. pokuta zaplacená na místě 18×
blok. pokuta nezaplacená na místě 10×
domluva 20×
přestupky 48×
úřední záznam 16×
odchyt psů
kontrola osob a vozidel 161×
výzva
předání osob PČR
zadržení osob
předvedení
předání PČR 15×
oznámení od občanů 93×
Trestné činy a přestupky v Jiříkově řešené PČR Rumburk, (12. 2011 - 2. 2012)

Trestné činy

  • prosinec - 13
  • leden  - 11
  • únor - 9

Přestupky

  • prosinec - 13
  • leden - 35
  • únor - 25

V prosinci loňského roku v tr. činnosti převládá drobná majetková tr. činnost a zanedbání povinné výživy. Rovněž bylo evidováno jedno loupežné přepadení, pachatel byl ihned zadržen a obviněn. Z 13 případů bylo na konci měsíce prosince již 7 objasněno. V měsíci lednu 2012 došlo k tr. činům násilné povahy, jednalo se o znásilnění a loupež. V obou případech pachatelé byli dopadeni a bylo zahájeno jejich trestní stíhání.

Několik postřehů k problémům v našem městě

Musím konstatovat, že přes zvýšený dohled na bezpečnostní situaci v našem městě (pořádková jednotka PČR) se situace nijak nezlepšila. Je na stejné úrovni, co se týče spáchaných trestných činů a přestupků. Jedná se zejména o drobné krádeže železného šrotu, dřeva, poškozování cizí věci a o přestupky v dopravě. Zde bych chtěl upozornit občany na internet. Na stránkách města Jiříkova je i rubrika "Nehledáte" a zde se bude MP Jiříkov snažit umisťovat fotografie věcí, které byli nalezeny či zajištěny u pachatelů krádeží. Je potřebné, aby občané pokud jim bylo něco zcizeno, případně byli svědky krádeže, ničení soukromého majetku nebo majetku města, na takovéto jednání reagovali. Nemávnout rukou nad tím, že se mě to netýká či odcizená věc má malou hodnotu. Opakovaně uvádím tel. č. na MP Jiříkov: 412 333 859 (pevná linka) a 722 092 090 (mobil). V době nepřítomnosti MP je možno volat PČR Rumburk, tel. č.: 412 310 111 nebo 974 442 651, případně všem známé číslo 158. Že zloději jsou čím dál drzejší a to i v denní době, mohu uvést např. na krádeži zahradní techniky z garáže rekreační chalupy ve Filipově, vloupání do dřevníku na ul. Rumburská nebo vloupání do skleníku v areálu bývalého zahradnictví. Vedle drzosti zlodějů se ve větší míře objevuje i agresivita ze strany pachatelů (v uvedených případech šlo o romské občany). Na takovéto jednání je a bude i adekvátní odpověď, jak ze strany MP i PČR. Zákonné prostředky tyto složky na to mají a v rámci zákona i použijí.V žádném případě nechci nikoho navádět, věřím však, že poškození občané by těmto „grázlům" uměli dát pádnou odpověď na jejich jednání. V poslední době (v zimních měsících) jsme mohli být svědky toho, jak zejména romští občané dovedou ve velice krátké době zlikvidovat domy, jenž byly poškozeny požárem. Příkladem by mohl být dřevěný dům na ul. Liberecká. Přestože byl zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob, řádně označen, že se jedná o soukromí majetek a MP Jiříkov pravidelně tento dům kontrolovala, přesto nevydržel. Pracovnímu nasazení těchto "dělníků" při likvidaci tohoto domu by museli závidět i mravenci. Se stejnou rychlostí pracovali o 200m dále, též v ul. Liberecká. V ul. Brněnská se též vypravili do domu, jehož majitel zemřel. Byli chyceni hlídkou MP a PČR. Je však otázka, jak dlouho tento dům vydrží v původním stavu. Nemohu být spokojen ani s některými jevy, které znepříjemňují život občanům našeho města. Pátek a sobota jsou dny, kdy se setkáváme zejména v nočních hodinách s rušením nočního klidu a poškozováním
majetku občanů a města. MP a PČR se bude ve zvýšené míře věnovat lokalitám u bývalého kina, u diskotéky včetně herny a restaurace na ul. 9. května. Totéž platí o restauraci naproti benzínové čerpací stanici ve Filipově. Mohu uvést příklad vandalismu přímo na náměstí. Byla nově vymalována autobusová čekárna a běžte se tam podívat dnes! Autobusová čekárna, peněžní bankomat a přilehlé okolí není prosím hřiště ani "kulturní místnost" pro některé občany. Další oblastí, která se již začala řešit společně s policisty ze skupiny měření rychlosti PČR Děčín, je dodržování předepsané rychlosti v obci. Velká frekvence ve směru z Ebersbachu (SRN) přes Jiříkov na Rumburk a taktéž Jiříkov-Filipov (obousměrně) nás přiměla k tomu, požádat o častější měření rychlosti v obci. Samozřejmě, že ve spolupráci s PČR se budou provádět i kontroly technického stavu vozidel, platnost ŘP, OTP, požití alkoholu před jízdou atd. Nelze trpět i nerespektování dopravního značení. Jestliže někdo tvrdí, že bude jezdit do zákazu jen proto, že mu tam značka zákazu vjezdu všech motorových vozidel nevyhovuje, následky si potom musí nést sám. Jen v měsíci březnu byla uložena za překročení jízdy v obci bloková pokuta 17 řidičům. A dva řidiči jdou do správního řízení (překročení rychlosti o 43km/h a 55km/h). Tak jako dříve, tak i nadále se budou provádět kontroly heren. Pravidelné kontroly bude provádět MP a namátkově společně s PČR, odborem sociálním a zdravotním a živnostenským úřadem. Jen v loňském roce bylo zjištěno několik osob, pobírajících sociální dávky, které následně mizely ve výherních hracích automatech či terminálech. Toto je dále řešeno odborem sociálním a zdravotním MěÚ Rumburk. MP Jiříkov v r. 2011 vykázala z heren 3 osoby mladší 18 let a dvě dospělé osoby, které měli v herně i nezletilé děti. V měsíci prosinci loňského roku se podařilo zjistit případ, kdy obsluha baru v herně umožnila hru osobě mladší 18 let. Toto dále řeší PČR Rumburk. V současné době pracují u Městské policie Jiříkov tři strážníci a bylo vypsáno výběrové řízení k přijetí dalšího strážníka.

Miroslav Horák
místostarosta

Aktualizováno 26.04.2012