Informace o přijatých usneseních z 1. schůze

Tisk

konané dne 22. listopadu 2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1/2010

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 4.750,- Kč, svěřeného příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace.
 • 2. RM schvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 4.750,- Kč dle přiložené inventární evidence zpět do majetku zřizovatele.

Usnesení č. 2/2010

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 6.500,- Kč, svěřeného příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace.
 • 2. RM schvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 6.500,- Kč dle přiložené inventární evidence do majetku zřizovatele.
 • 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 6.500,- Kč dle přiložené inventární evidence.

Usnesení č. 3/2010

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 4/2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 4/2010

 • 1. RM projednala návrh o přijetí peněžitého daru účelově neurčeného, příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v celkové hodnotě 5.100,-Kč.
 • 2. RM schvaluje přijetí peněžitého daru účelově neurčeného, příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace v celkové hodnotě 5.100,- Kč (dle předloženého seznamu).

Usnesení č. 5/2010

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 432/2009 na zajištění stavby „Úprava levého břehu na náměstí, Jiříkovský potok ř. km 2,000-2,500 SO 02“ a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 432/2009 mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem stavby Povodí Ohře st.p., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov na zajištění stavby „Úprava levého břehu na náměstí, Jiříkovský potok ř. km 2,000-2,500 SO 02“ s termínem dokončení stavby 31.05.2011.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 432/2009 mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem stavby Povodí Ohře st.p., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov na zajištění stavby „Úprava levého břehu na náměstí, Jiříkovský potok ř. km 2,000-2,500 SO 02“.

Usnesení č. 6/2010

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-4001839/VBP001 na p.p.č. 5062/2, p.p.č. 4982, p.p.č. 5065/3 a st.p.č. 1336 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC – Filipov, p.p.č. 5062/2, úprava vNN, zakázka: EP-12-4001839“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.        
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-4001839/VBP001 na p.p.č. 5062/2, p.p.č. 4982, p.p.č. 5065/3 a st.p.č. 1336 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC – Filipov, p.p.č. 5062/2, úprava vNN, zakázka: EP-12-4001839“ a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-4001839/VBP001 na p.p.č. 5062/2, p.p.č. 4982, p.p.č. 5065/3 a st.p.č. 1336 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC – Filipov, p.p.č. 5062/2, úprava vNN, zakázka: EP-12-4001839“.

Usnesení č. 7/2010

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (44,39m2), Březinova 340, 407 53, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 15.12.2010 do 31.03.2011 paní M. T., Jiříkov. Náhradníkem určila RM sl. Š. S., Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (43,89m2) Březinova 345, 407 53, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 15.12.2010 do 31.03.2011 paní V. T., Jiříkov. Náhradníkem určila RM pana L. R., Jiříkov.

Usnesení č. 8/2010

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní D. P., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost), od paní D. P., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek. 
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 9/2010

 • 1. RM revokuje v plném rozsahu své usnesení č. 1532/2010 ze 109. schůze ze dne 04.10.2010.
 • 2. RM bere na vědomí „Příkaz k inventarizaci k 30.11.2010“, schvaluje „Harmonogram a metodiku postupu inventarizace majetku a závazků Města Jiříkova“ dle předloženého návrhu,  zároveň rozhodla jmenovat členy ústřední inventarizační komise, která je zároveň komisí likvidační.

Usnesení č. 10/2010

 • RM projednala návrh dodatku č. 1 směrnice č. 3/2010 „Oběh účetních dokladů“ a tento dodatek schvaluje s platností a účinností od 23.11.2010.

Usnesení č. 11/2010

 • RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2010 se zjištěním: pří dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 12/2010

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31.10.2010 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 13/2010

 • RM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2010 ve výši 18.339,- Kč na výdaje za uskutečněný zásah, na výdaje na odbornou přípravu a na nákup věcného vybavení neinvestiční povahy a na neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků, doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2010.

Usnesení č. 14/2010

 • 1. RM bere na vědomí Grantový program Města Jiříkova pro rok 2011 a doporučuje ZM tento grantový program přijmout a schválit.
 • 2. RM bere na vědomí předložený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí dotace“ z rozpočtu Města Jiříkova a doporučuje ZM tento formulář - návrh smlouvy schválit, zároveň RM doporučuje ZM rozhodnout o pověření starosty města podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace u poskytovaných příspěvků radou města.

Usnesení č. 15/2010

 • 1. RMprojednala a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2011, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 39.431.000,- Kč, výdaje ve výši 36.113.000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč.
 • 2. RMprojednala abere na vědomí3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2011, a to:
  • a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 39.643.000,- Kč, výdaje ve výši 36.125.000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč,
  • b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 39.643.000,- Kč, výdaje ve výši 36.325.000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč,
  • c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 39.643.000,- Kč, výdaje ve výši 45.957.000,- Kč, financování ve výši + 6.314.000,- Kč.
 • 3. RMprojednala abere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
 • 4. RMdoporučuje ZM přijmout a schválit navrhovanou variantu c), kde příjmy jsou plánovány ve výši 39.643.000,- Kč, výdaje ve výši 45.957.000,- Kč, financování ve výši + 6.314.000,- Kč, tzn. schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2011.
 • 5. RMprojednala a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2011 a doporučuje ZM rozpočet sociálního fondu na rok 2011 schválit.
 • 6. RMprojednala abere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2011 a doporučuje ZM rozpočet fondu rezerv na rok 2011 schválit.
 • 7. RMprojednala abere na vědomí návrh rozpočtu fondu pro výstavbu domova důchodců na rok 2011 a doporučuje ZM rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců na rok 2011 schválit.
 • 8. RMprojednala abere na vědomí návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011 a doporučuje ZM předložené závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011 schválit. Zároveň RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 2011 a odvodu celého investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím nejpozději do 16.12.2011 na účet zřizovatele.
 • 9. RMdoporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 5.000.000,- Kč z fondu rezerv, č. ú. 20036/921389399/0800 na základní běžný účet č. 921389399/0800 na financování výdajů rozpočtu roku 2011.
 • 10. RMschvaluje limit na opravy a udržování v příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, hrazený z rozpočtu zřizovatele v roce 2011 ve výši 80.000,- Kč, kdy zároveň výdej na jednotlivé akce musí přesáhnout částku 1.000,- Kč.
 • 11. RMschvaluje limit na nákup ostatních služeb - revizí v příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, hrazený z rozpočtu zřizovatele v roce 2010 ve výši 12.000,- Kč.

Usnesení č. 16/2010

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 16/2010 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 16/2010 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 17/2010

 • 1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za II. pololetí 2010 ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova a to:
  • a) panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov (příloha zápisu č. 3).
  • b) Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 3).
  • c) paní Renátě Havlové, ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 3).
  • d) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace (příloha zápisu č. 3).
 • 2. RM ukládá: starostovi města – oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova rozhodnutí RM.

Usnesení č. 18/2010

 • 1. RM stanoví dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, (Funkce: 1.01/1.01.12/12. platová třída/bod 02.) panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, plat s účinností od 01.12.2010 (příloha zápisu č. 1. - platový výměr č. 03/2010).
 • 2. RM stanoví dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky mateřské školy (Funkce: 2.16/2.16.01/10. platová třída/bod 01.) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace plat s účinností od 01.12.2010 (příloha zápisu č. 2. - platový výměr č. 01/2010).
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat stanovené platové výměry.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov