Informace o přijatých usneseních z 2. schůze

Tisk

konané dne 6. prosince 2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 19/2010

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 20/2010

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků.
 • 2. RM schvalujezáměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 5241/2 o výměře 376m2, p.p.č. 5237/1 o výměře 370m2 a p.p.č. 5237/2 o výměře 166m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok.
  • b) část p.p.č. 293 o výměře 600m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok a část p.p.č. 293 o výměře 200m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,10 Kč/m2 a rok.
  • c) část p.p.č. 2312/1 o výměře 200m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok.
  • d) část p.p.č. 5608/1 o výměře 200m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok.
  • e) část p.p.č. 6274/1 o výměře 100m2 a část p.p.č. 3014/2 o výměře 200m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok.
  • f) část p.p.č. 2297/1 o výměře 600m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok.
  • g) část p.p.č. 260/2 o výměře 320m2 a část st.p.č.1301 o výměře 250m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků na úřední desce.

Usnesení č. 21/2010

 • 1. RM projednala záměr směny pozemků.
 • 2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr směny pozemků a to:
 • část p.p.č. 3418/1 – díl „b“ (trvalý travní porost) o výměře 415m2, p.p.č. 3415 (trvalý travní porost) o výměře 58m2, p.p.č. 3416 (trvalý travní porost) o výměře 198m2, část p.p.č. 6337 – nová 6337/2 (ostatní plocha) o výměře 63m2, část p.p.č. 5953/1 – díl „a“ (ostatní plocha) o výměře 37m2, p.p.č. 3693 (ostatní plocha) o výměře 255m2, část p.p.č. 5953/1 – nová 5953/3 (ostatní plocha) o výměře 81m2, p.p.č. 3605/1 (trvalý travní porost) o výměře 440m2, p.p.č. 3607/3 (zahrada) o výměře 96m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1222-36/2010 ve vlastnictví Města Jiříkov na rozšíření zahrady za p.p.č. 3310 (trvalý travní porost) o výměře 414m2, p.p.č. 3314 (ostatní plocha) o výměře 917m2, p.p.č. 3316 (ostatní plocha) o výměře 511m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví MUDr. J. M.
 • 3. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 4. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova část p.p.č. 6012 (ostatní plocha) o výměře cca 500m2 v k.ú. Jiříkov na zajištění vstupu do prodejny.

Usnesení č. 22/2010

 • RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 7/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 7/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 23/2010

 • 1. RM projednala předložený seznam záměrů staveb na území Města Jiříkova na základě předložených žádostí k vyjádření k jednotlivým stavbám a tento seznam staveb bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla vydat souhlasné stanovisko k jednotlivým stavbám.
 • 3. RM pověřuje: vedoucího odboru výstavby a životního prostředí k vydání vyjádření k jednotlivým stavbám.

Usnesení č. 24/2010

 • RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 25/2010

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana J. D., 407 53 Jiříkov, o odkup nemovitosti č.p. 822, ulice 9. května se st.p.č. 1331, vše v k.ú. Jiříkov.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č.p. 822, ulice 9. května, se st.p.č. 1331, vše v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 26/2010

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní J. M., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 2.500,- Kč (finanční hotovost), od paní J. M., Jiříkov, dar byl poskytnut pro SDH Jiříkov za náročnou práci při letních povodních i na území města.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 27/2010

 • RM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace Ústeckým krajem na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 11.625,- Kč a doporučuje ZM uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2010.

Usnesení č. 28/2010

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 17/2010 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 17/2010 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 29/2010

 • RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 6/2010, o místním poplatku ze psů a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 6/2010, o místním poplatku ze psů.

Usnesení č. 30/2010

 • RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného.

Usnesení č. 31/2010

 • RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 4/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 4/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Usnesení č. 32/2010

 • 1. RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru vnitřní správy o termínech redakčních uzávěrek Jiříkovských novin a to: 04.01., 01.02., 01.03., 05.04., 03.05., 07.06., 07.07., 06.09., 04.10., 01.11. a 06.12.2011 a to vždy do 12:00 hod.
 • 2. RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru vnitřní správy o termínech distribuce Jiříkovských novin a to: 14.01., 11.02., 11.03., 15.04., 13.05., 17.06., 20.07., 16.09., 14.10., 11.11. a 16.12.2011.
 • 3. RM projednala návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Marek Dvořák - Tiskárna TRIO, se sídlem Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ: 64709990, na tisk Jiříkovských novin ze dne 07.02.2008 a tento návrh bere na vědomí.
 • 4. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Marek Dvořák - Tiskárna TRIO, se sídlem Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ: 64709990, na tisk Jiříkovských novin ze dne 07.02.2008.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Marek Dvořák - Tiskárna TRIO, se sídlem Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ: 64709990, na tisk Jiříkovských novin ze dne 07.02.2008.

Usnesení č. 33/2010

 • 1. RM projednala žádost o dotaci „Program Podpora terénní práce pro rok 2011“ pro terénního pracovníka v rámci Lokálního partnerství.
 • 2. RM rozhodla nepodat žádost o dotaci v rámci „Programu Podpora terénní práce pro rok 2011“.

Usnesení č. 34/2010

 • RM bere na vědomí dopis Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem o vyjádření k žádosti dopravce BusLine a.s. se sídlem Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, IČ 28360010 o udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 670019 Semily – Liberec – Varnsdorf – Dolní Poustevna a vydává souhlas bez připomínek k udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 670019 Semily – Liberec – Varnsdorf – Dolní Poustevna.

Usnesení č. 35/2010

 • RM bere na vědomí dopis právního zástupce Města Jiříkova JUDr. Josefa Kolky o Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ve věci dovolání (tzv. mimořádný opravný prostředek) žalobce Frenn Trading B. V. (dříve Agrobanka Praha a.s.) proti rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 5 Cmo 441/2007 – 187 ze dne 17.01.2008 o 1.440.000,-Kč a 4.000.000,-Kč s příslušenstvím vůči žalovaným 1. Město Jiříkov a 2. Město Krásná Lípa (kabelová televize).

Usnesení č. 36/2010

 • 1. RM schvaluje finanční odměny členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky) ve výši 500,- Kč/měsíčně/osoba na základě schváleného usnesení č. 1076/2002 RM ze dne 13. srpna 2002, dle předloženého seznamu a v návaznosti na uzavřené Dohody o členství ve Sboru Dobrovolných hasičů Jiříkov za II. pololetí roku 2010.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi městavydat pokyn k vyplacení finančních odměn za II. pololetí roku 2010 členům JPO II. SDH (výjezdové jednotky).
  • b) vedoucí ekonomickému odboruvyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 37/2010

 • 1. RM schvaluje finanční odměny členům Sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově (výjezdové jednotky) ve výši 5.000,-Kč/osoba na základě poskytnutých finančních prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje dle předloženého seznamu za rok 2010.
 • 2. RM ukládá :
  • a) starostovi městavydat pokyn k vyplacení finančních odměn členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky).
  • b) vedoucí ekonomickému odboruvyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 38/2010

 • RM bere na vědomí dopis předsedy vlády ČR Petra Nečase k bezpečnostní situaci v Jiříkově.

Usnesení č. 39/2010

 • RM bere na vědomí dopis starosty města hejtmance Ústeckého kraje paní Janě Vaňhové s dotazem k využití budov ÚSP Jiříkov po rekonstrukci areálu.

Usnesení č. 40/2010

 • 1. RM bere na vědomí Usnesení ze zasedání Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ze dne 16.11.2010
 • 2. RM bere na vědomí Výroční zprávu školy, za školní rok 2009/2010 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace zpracovanou ředitelem Mgr. Ladislavem Obergruberem, která byla projednána a schválena 16.11.2010 na zasedání Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.

Usnesení č. 41/2010

 • 1. RM projednala návrh Smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a GEOGALILEO kartografie Brno spol. s r.o. se sídlem Brno – PONAVA, Štefánkova 120/51, PSČ 602 00, IČ 274 57 605, zastoupená jednatelkou společnosti paní Ivanou Zpěváčkovou na zhotovení grafické prezentace Města Jiříkov umístěné v prezentačním komplexu projektu „POZNÁVEJME KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY“ Ústecký kraj s dodáním 50 ks prezentačních komplexů.
 • 2. RM rozhodla uzavřítSmlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a GEOGALILEO kartografie Brno spol. s r.o. se sídlem Brno – PONAVA, Štefánkova 120/51, PSČ 602 00, IČ 274 57 605, zastoupená jednatelkou společnosti paní Ivanou Zpěváčkovou na zhotovení grafické prezentace Města Jiříkov umístěné v prezentačním komplexu projektu „POZNÁVEJME KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY“ Ústecký kraj.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat schválenou smlouvu.

Usnesení č. 42/2010

 • 1. RM projednala žádost ředitele Mgr. Bc. Ladislava Obergrubera, příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o schválení změny v Rejstříku škol a školských zařízení o doplnění vzdělávacího programu Základní škola – pomocná škola, kód oboru 79–01–B/01, a v ní vzdělávací obor „pomocná škola“ a obor „základní škola speciální“ kód oboru 79-01-B/001.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – připravit do lednového zasedání ZM doplnění zřizovací listiny Základní školy Jiříkov o vzdělávací program Základní škola – pomocná škola, kód oboru 79–01–B/01, a v ní vzdělávací obor „pomocná škola“ a obor „základní škola speciální“ kód oboru 79-01-B/001.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov