Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze

Tisk

konané dne 5. ledna 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 61/2011

  1. RM stanoví dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitele základní školy Funkce: 2.16/2.16.01/12. platová třída/bod 01. panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, Moskevská 740, okres Děčín - příspěvková organizace plat dle Platového výměru č. 01/2011 s účinností od 01.01.2011 (příloha č. 1. - platový výměr č. 01/2011).
  2. RM stanoví dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky mateřské školy Funkce: 2.16/2.16.01/10. platová třída/bod 01. paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace plat dle Platového výměru č. 01/2011 včetně udělení Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 01/2011 s účinností od 01.01.2011 (příloha č. 2. - platový výměr č. 01/2011 včetně Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru č. 01/2011).
  3. RM stanoví dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky školní jídelny Funkce: 1.02/1.02.04/10 platová třída/bod 01. paní Renátě Havlové, ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796, okres Děčín - příspěvková organizace plat dle Platového výměru č. 01/2011 včetně udělení Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 01/2011 s účinností od 01.01.2011 (příloha č. 3. - platový výměr č. 01/2011 včetně Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru č. 01/2011).
  4. RM ukládá: starostovi města – podepsat stanovené platové výměry.

Usnesení č. 62/2011

  1. RM projednala žádost paní Lenky Majákové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o udělení odměny na základě dobrého hospodaření s finančními prostředky poskytnutých ze státního rozpočtu na platy ve školském zařízení za rok 2010 a schvaluje finanční odměnu ve výši 15.000,- Kč za dobré hospodaření s finančními prostředky poskytnutých ze státního rozpočtu na platy ve školském zařízení za rok 2010 paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvkové organizace.
  2. RM ukládá: starostovi města – oznámit ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvkové organizace rozhodnutí RM.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov