Informace o přijatých usneseních z 5. schůze

Tisk

konané dne 11. ledna 2011 od 18:40 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 63/2011

  1. RM projednala žádost pana Bc. Jana Sembdnera, ředitele příspěvkové organizaceDomov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov o udělení odměny na základě dosažení dobrých průběžných výsledků hospodaření a v souvislosti s dobrým hospodařením s finančními prostředky poskytnutých ze státního rozpočtu ČR a dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2010 a schvaluje finanční odměnu ve výši 20.000,- Kč panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p.65, 407 53 Jiříkov na základě dosažení dobrých průběžných výsledků hospodaření a v souvislosti s dobrým hospodařením s finančními prostředky poskytnutých ze státního rozpočtu ČR a dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2010.
  2. RM ukládá: starostovi města – oznámit řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, čp.65, 407 53 Jiříkov rozhodnutí RM.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov