Informace o přijatých usneseních z 6. schůze

Tisk

konané dne 17. ledna 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 64/2011

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 65/2011

 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem T. D. K., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 10.000,- Kč (finanční hotovost), od pana T. D. K., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek.
 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 66/2011

 1. RM rozhodla poskytnout paní H. P., Jiříkov, na základě předloženého dokladu č. 28, stvrzenka č. 1242191 ze dne 05.01.2011, doklad vystaven Vysokou školou Karlovy Vary, o.p.s., Ústav celoživotního vzdělávání, výukové centrum Rumburk, Matušova 978, 408 01 Rumburk, IČ 25236300, příspěvek na školné ve výši 1.000,- Kč hotově pokladnou.
 2. RM rozhodla poskytnout paní L. P., Jiříkov, na základě předloženého dokladu č. 29, stvrzenka č. 1242192 ze dne 05.01.2011, doklad vystaven Vysokou školou Karlovy Vary, o.p.s., Ústav celoživotního vzdělávání, výukové centrum Rumburk, Matušova 978, 408 01 Rumburk, IČ 25236300, příspěvek na školné ve výši 1.000,- Kč hotově pokladnou.
 3. RM rozhodla poskytnout paní M. S., Jiříkov, na základě předloženého dokladu č. 32, stvrzenka č. 1242196 ze dne 14.01.2011, doklad vystaven Vysokou školou Karlovy Vary, o.p.s., Ústav celoživotního vzdělávání, výukové centrum Rumburk, Matušova 978, 408 01 Rumburk, IČ 25236300, příspěvek na školné ve výši 1.000,- Kč hotově pokladnou.

Usnesení č. 67/2011

 • RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 252.167,- Kč do fondu pro výstavbu domova důchodců, jedná se o převod odvodu investičního fondu příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov v roce 2010 dle schválených závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2010.

Usnesení č. 68/2011

 1. 1. RM projednala:
  1. návrh na přijetí daru – kuponů spol. T-mobile pro mobilní telefony uživatelů sociálních služeb v hodnotě 9.400,- Kč od občanského sdružení ELFUN,o.s., IČO 70104859, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle jako věcného daru, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. návrh na přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 30.000,- Kč na sociální účely od Římskokatolické farnosti Jiříkov, se sídlem: Náměstí 5/2, 40753 Jiříkov, IČ: 49888129, zastoupenou: Mgr. Jozef Kujan, SDB, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. 2. RM schvaluje:
  1. přijetí daru – kuponů spol. T-mobile pro mobilní telefony uživatelů sociálních služeb v hodnotě 9.400,- Kč od občanského sdružení ELFUN,o.s., IČO 70104859, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle jako věcného daru, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 30.000,- Kč na sociální účely od Římskokatolické farnosti Jiříkov, se sídlem: Náměstí 5/2, 40753 Jiříkov, IČ: 49888129, zastoupenou: Mgr. Jozef Kujan, SDB, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 69/2011

 1. RM projednala a bere na vědomí „Sazebník úhrad služeb a úkonů, sociální služby domova pro seniory, Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.
 2. RM projednala a bere na vědomí „Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných pečovatelskou službou Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.
 3. RM schvaluje „Sazebník úhrad služeb a úkonů, sociální služby domova pro seniory, Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.
 4. RM schvaluje „Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných pečovatelskou službou Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 70/2011

 1. RM rozhodla zřídit podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
  1. letopiseckou komisi
  2. komisi občanských záležitostí
  3. redakční radu Jiříkovských novin
  4. komisi výstavby a životního prostředí
  5. komisi místního a bytového hospodářství
 2. RM ukládá: starostovi města – připravit jmenování předsedů a členů do jednotlivých komisí na základě pracovního jednání o sestavení orgánů zastupitelstva města ze dne 03.11.2010.

Usnesení č. 71/2011

 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků.
 2. RM schvalujezáměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  1. p.p.č. 2281/1 o výměře 1150m2 a p.p.č. 2282/1 o výměře 712m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/rok.
  2. část p.p.č. 2275/1 o výměře 20m2 v  k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 2,-Kč/m2 a rok, část p.p.č. 2275/1 o výměře 1000m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek na zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok.
  3. část p.p.č. 23/1 o výměře 1615m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok.
 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků na úřední desce.

Usnesení č. 72/2011

 1. RM projednala nové žádosti na pronájem pozemků a žádosti na obnovení pronájmu pozemků.
 2. RM schvalujenový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  1. T. P., 407 53 Jiříkov - p.p.č. 5241/2 o výměře 376m2, p.p.č. 5237/1 o výměře 370m2 a p.p.č. 5237/2 o výměře 166m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 0,50 Kč/ rok. Ročně celkem 460,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok.
  2. L. N., 407 53 Jiříkov - část p.p.č. 293 o výměře 600m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok a část p.p.č. 293 o výměře 200m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,10 Kč/m2 a rok. Ročně celkem 320,-Kč.
  3. L. O., 407 53 Jiříkov - část p.p.č. 2312/1 o výměře 200m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Ročně celkem 100,-Kč.
  4. MUDr. E. P., 407 53 Jiříkov - část p.p.č. 5608/1 o výměře 200m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Ročně celkem 100,-Kč.
 3. RM schvalujeobnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • D. D., 407 53 Jiříkov - část p.p.č. 260/2 o výměře 320m2 a část st.p.č.1301 o výměře 250m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Ročně celkem 290,-Kč.
 4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků a starostovi města podepsat nájemní smlouvy na pronájem pozemků.

Usnesení č. 73/2011

 1. RM rozhodlavypovědět nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova ze strany pronajímatele a to:
  1. panu E. M., 407 53 Jiříkov – nájemní smlouva č. 07/2008.
  2. panu P. B., 162 00 Praha – nájemní smlouva č.040/2009.
 2. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zaslat výpovědi nájemních smluv.

Usnesení č. 74/2011

 1. RM projednala návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi trvalého porostu – břízy ve stáří cca 50 let na p.p.č. 267/1 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce a dostavba základní školy v Jiříkově“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na koupi trvalého porostu – břízy ve stáří cca 50 let na p.p.č. 267/1 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce a dostavba základní školy v Jiříkově“ mezi panem R. K. a T. K., 407 53 Jiříkov a Městem Jiříkov za cenu 24.310,-Kč.
 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě na koupi trvalého porostu – břízy ve stáří cca 50 let na p.p.č. 267/1 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce a dostavba základní školy v Jiříkově“ mezi panem R. K. a T. K., 407 53 Jiříkov a Městem Jiříkov za cenu 24.310,-Kč.

Usnesení č. 75/2011

 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002357/P001 na p.p.č. 616/2, 6034 a 6546/1 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, Štefánikova, p.p.č. 616/2, p.Jurajda, IP-12-4002357“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002357/P001 na p.p.č. 616/2, 6034 a 6546/1 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, Štefánikova, p.p.č. 616/2, p.Jurajda, IP-12-4002357“ a to bezúplatně.
 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002357/P001 na p.p.č. 616/2, 6034 a 6546/1 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, Štefánikova, p.p.č. 616/2, p.Jurajda, IP-12-4002357“ a to bezúplatně.

Usnesení č. 76/2011

 1. RM projednala a bere na vědomí žádost Mgr. H. Š., uživatelky bytu č. 8, Březinova 339, 407 53 Jiříkov o uzavření nájemní smlouvy od 01.01.2011 na dobu neurčitou z důvodu čerpání úvěru ze stavebního spoření.
 2. RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Mgr. H. Š., uživatelkou bytu č. 8, Březinova 339, 407 53 Jiříkov na dobu neurčitou od 01.01.2011.

Usnesení č. 77/2011

 1. RM projednala a rozhodlaprodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova takto:
  • S. K., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.01.2011
  • K. E., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.01.2011
  • K. M., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.03.2011
  • M. D., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.01.2011
  • B. V., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.01.2011
  • M. Ž., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.01.2011
  • R. L., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.01.2011
  • H. R., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.01.2011
  • D. T., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.01.2011
  • M. M., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.01.2011
  • P. A., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.01.2011
  • R. J., Jiříkov, od 01.01.2011 do 31.01.2011
 2. RM projednala a rozhodla neprodloužitnájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova:
  • M. I., Jiříkov,
  • M. L., Jiříkov,
  • R. V. ml., Jiříkov

Usnesení č. 78/2011

 1. RM projednala:
  1. návrh na jmenování Redakční rady Jiříkovských novin ve složení pan Ludvík Otradovský, pan Jindřich Jurajda a paní Mgr. Soňa Pokorná.
  2. návrh Zásad pro vydávání Jiříkovských novin.
 2. RM jmenuje v podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů předsedu a členy Redakční rady Jiříkovských novin s účinností od 1. února 2011 ve složení:
  předseda Redakční rady Jiříkovských novin:
  • pan Ludvík Otradovský, 407 53 Jiříkov
  členové Redakční rady Jiříkovských novin:
  • paní Mgr. Soňa Pokorná, 407 53 Jiříkov
  • pan Jindřich Jurajda, 407 53 Jiříkov
 3. RM schvaluje Zásady pro vydávání Jiříkovských novin.

Usnesení č. 79/2011

 • RM bere na vědomí dopis Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, ve věci následků škod na vodohospodářském majetku ve výši cca 370.000.000,-Kč při povodních v roce 2009 a 2010 a dalšího postupu prací na korytu Jiříkovského potoka.

Usnesení č. 80/2011

 • RM pověřuje paní Martinu Fodorovou, 407 53 Jiříkov ukládáním a vybíráním pokut za přestupky dle § 84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v blokovém řízení v období od 01.01.2011 do 31.12.2011.

Usnesení č. 81/2011

 • RM bere na vědomí dopis Státního fondu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha k prodloužení lhůty Registračního listu č. 1151120309 pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce č. 09031471 „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ 7. výzvy Operačního programu Životního prostředí, který byl stanoven na 31.10.2011 s podmínkou předložení kompletních podkladů na provozování oddílného modelu do 30.04.2011.

Usnesení č. 82/2011

 • RM jmenuje podle § 102 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů předsedu a členy Letopisecké komise pro přípravu vydání propagačních materiálů a publikace u příležitosti 100. výročí povýšení městyse Jiříkova na město v roce 2014 s účinností od 1. února 2011 ve složení:
  předseda Letopisecké komise:
  pan Mgr. Josef Pokorák, 407 53 Jiříkov
  členové Letopisecké komise:
  - pan Petr Wittgruber,, 407 53 Jiříkov
  - pan Josef Eder, 407 53 Jiříkov
  - pan Josef Nedomlel, 407 53 Jiříkov
  - pan Mgr.Vladimír Matička, 407 53 Jiříkov
  - paní Hana Malá, 407 53 Jiříkov
  - paní Olga Flégrová, 407 53 Jiříkov

Usnesení č. 83/2011

 1. RM projednala předložený návrh dodatku ke smlouvě č. IE-12-4002133/P001 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a tento návrh dodatku ke smlouvě č. IE-12-4002133/P001 bere na vědomí.
 2. RM rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě č. IE-12-4002133/P001 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na umístění zemního kabelového vedení NN na st.p.č. 1362 a 1412 vše v k.ú.Jiříkov pro stavbu „DC-Jiříkov, Březinova – havárie vNN, IE-12-4002133“.
 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek ke smlouvě č. IE-12-4002133/P001 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na umístění zemního kabelového vedení NN na st.p.č. 1362 a 1412 vše v k.ú.Jiříkov pro stavbu „DC-Jiříkov, Březinova – havárie vNN, IE-12-4002133“.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov