Informace o přijatých usneseních z 16. schůze

Tisk
konané dne 8. července 2011 od 11:00 hodin v kanceláři starosty města


Usnesení č. 272/2011

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 6 v č.p. 345, Březinova ulice v Jiříkově, který je ve vlastnictví Města Jiříkova paní I. M., Jiříkov za podmínek úhrady celkového dluhu na nájemném, včetně nájmu za měsíc červenec 2011 a to do 28.07.2011. Pokud nebude dlužná částka v plné výši uhrazena do 28.07.2011, bude byt 01.08.2011 vyklizen na náklady města.

 

Usnesení č. 273/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 7/2011 Města Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 7/2011 Města Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

 

Usnesení č. 274/2011

1. RM projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o povolení výjimky z počtu dětí.

2. RM schvaluje v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku zvýšení počtu dětí z 24 na třídu na počet 28 dětí z důvodu zájmu o umístění dětí do Mateřské školy Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města – písemně oznámit ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, povolení výjimky z počtu dětí.    

 

Usnesení č. 275/2011

RM projednala a bere na vědomí sdělení ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o uzavření Školní družiny při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace ve dnech 01.07.2011 – 15.08.2011 z důvodu nedostatečného počtu přihlášených žáků.

 

 

 

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

 

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov