Informace o přijatých usneseních z 19. schůze

Tisk
konané dne 5. září 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 315/2011

1. RM projednala předložený návrh Dohody o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt ,,Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“, do Integrovaného operačního programu, uzavíranou mezi paní Hanou Kracmanovou, Česká Kamenice a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města.

2. RM rozhodla uzavřít Dohodu o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt ,,Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“, do Integrovaného operačního programu mezi paní Hanou Kracmanovou, Česká Kamenice a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dohodu o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt ,,Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“, do Integrovaného operačního programu.

Usnesení č. 316/2011

RM bere na vědomí pohledávky k 31.07.2011 dle předloženého rozboru.


Usnesení č. 317/2011

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní V. S. Sládkovičovo a rozhodla přijmout dar ve výši 250,-Kč (finanční hotovost) od paní V. S., Sládkovičovo, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov  a panem J. N., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana J. N., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat.


Usnesení č. 318/2011

1. RM bere na vědomí odvolání Základní kynologické organizace Jiříkov, Štefánikova 818, 407 53 Jiříkov, IČ 62231359, proti rozhodnutí Rady města Jiříkova, č. usnesení 180/2011, bod 2a), z 11. schůze RM dne 18.04.2011, neposkytnout příspěvek na vybudování nebo pořízení skladu na překážky.

2. RM bere na vědomí doporučení Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 08.08.2011 a rozhodla trvat na svém usnesení č. 180/2011, bod 2a) z 11. schůze RM dne 18. 04.2011 a příspěvek na vybudování nebo pořízení skladu na překážky Základní kynologické organizaci Jiříkov, Štefánikova 818, 407 53 Jiříkov, IČ 62231359 neposkytnout.


Usnesení č. 319/2011

1. RM bere na vědomí žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu školného na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., Ústav celoživotního vzdělávání, Rumburk paní H. P., paní L. P. a paní M. S. ze dne 06.06.2011 ve výši 2.000,-Kč každé na druhý ročník, školní rok 2011/2012.

2. RM rozhodla neposkytnout příspěvek na úhradu školného na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., Ústav celoživotního vzdělávání, Rumburk paní H. P., paní L. P. a paní M. S. ve výši 2.000,-Kč každé na druhý ročník, školní rok 2011/2012.

Usnesení č. 320/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 10/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 10/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 321/2011

1. RM bere na vědomí návrhy provozních rozpočtů příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2012, a to:

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – výnosy i náklady ve výši 5.167.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 752.000,-Kč,

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši

13.785.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 2.274.000,-Kč,

c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši 2.114.200,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 387.000,-Kč,

d) Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov - výnosy i náklady ve výši 28.760.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 0,-Kč.

2. RM rozhodla pozvat ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na příští schůzi rady města ke zdůvodnění požadavku na vyšší příspěvek na provozní výdaje pro rok 2012.

3. RM doporučuje ZM schválit návrhy provozních rozpočtů níže uvedených příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2012.

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,

b) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,

c) Domov důchodů Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.


Usnesení č. 322/2011

RM projednala a bere na vědomí návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2013 - 2014 a doporučuje ZM Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2013 - 2014 přijmout a schválit.

Usnesení č. 323/2011

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 6. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 03.08.2011.

Usnesení č. 324/2011

1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 424.529,75 Kč a drobného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové hodnotě 31.104,50 Kč svěřeného příspěvkové organizaci Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov dle předložených zápisů.

2. RM schvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 424.529,75 Kč a drobného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové hodnotě 31.104,50 Kč dle předložených zápisů do majetku zřizovatele.

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 424.529,75 Kč a drobného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové hodnotě 31.104,50 Kč dle předložených zápisů.

Usnesení č. 325/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku č. 476/3 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Domovní přípojka NN sítě od RD ke garáži a kůlně na p.p.č. 476/3 v k.ú. Jiříkov“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a stavebníky manželi R. a R. Š., Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o právu provedení stavby na pozemku č. 476/3 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Domovní přípojka NN sítě od RD ke garáži a kůlně na p.p.č. 476/3 v k.ú. Jiříkov“ mezi Městem Jiříkov a stavebníky manželi R. a R. Š., Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 476/3 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Domovní přípojka NN sítě od RD ke garáži a kůlně na p.p.č. 476/3 v k.ú. Jiříkov“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a stavebníky manželi R. a R. Š., Jiříkov.


Usnesení č. 326/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku č. 6524 a 5245/1 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova v souvislosti se stavbou „Přípojka kanalizace z RD do stoky městské kanalizace“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a stavebníkem panem J. D. Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 6524 a 5245/1 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova v souvislosti se stavbou „Přípojka kanalizace z RD do stoky městské kanalizace“ mezi Městem Jiříkov a stavebníkem panem J. D. Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 6524 a 5245/1 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova v souvislosti se stavbou „Přípojka kanalizace z RD do stoky městské kanalizace“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a stavebníkem panem J. D. Jiříkov.

Usnesení č. 327/2011

1. RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění stavebních úprav části objektu čp. 524, ul. Moskevská v Jiříkově“ a tuto zprávu bere na vědomí.

2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce „Zajištění stavebních úprav části objektu čp. 524, ul. Moskevská v Jiříkově“ předložil uchazeč Sdružení Hromek a Bubna-Litic se sídlem Seifertova 2517, 407 47 Varnsdorf za cenu 846.462,61 Kč bez DPH.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – zajistit úpravu smlouvy o dílo s tím, že bude upraven termín realizace akce v návaznosti na finanční prostředky rozpočtu Města Jiříkov.

Usnesení č. 328/2011

1. RM projednala předloženou nabídku od pana Maděry z projekční firmy Terraprojekt, v.o.s. Děčín na zajištění pasportů a manipulačních a provozních řádů pro rybníky ve vlastnictví Města Jiříkov a tuto nabídku bere na vědomí.

2. RM rozhodla přijmout nabídku od projektanta pana Maděry z projekční firmy Terraprojekt, v.o.s. Děčín na zajištění pasportů a manipulačních a provozních řádů pro rybníky ve vlastnictví Města Jiříkov za dohodnutou cenu ve výši 202.800,-Kč včetně DPH.

3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou Terraprojekt, v.o.s. Děčín se sídlem Křížová 24, 405 01 Děčín na zajištění pasportů a manipulačních a provozních řádů pro rybníky ve vlastnictví Města Jiříkov za dohodnutou cenu ve výši 202.800,-Kč včetně DPH.

4. RM ukládá: starostovi města – podepsat písemnou smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou Terraprojekt, v.o.s. Děčín se sídlem Křížová 24, 405 01 Děčín na zajištění pasportů a manipulačních a provozních řádů pro rybníky ve vlastnictví Města Jiříkov za dohodnutou cenu ve výši 202.800,-Kč včetně DPH.   

Usnesení č. 329/2011

RM projednala a bere na vědomí zápis ze 4. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 10.08.2011.

Usnesení č. 330/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní H. M., Jiříkov ve věci vzetí výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu zpět z důvodu doplacení dluhu na nájemném v plné výši.

2. RM rozhodla na základě žádosti paní H. M. vzít výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu zpět z důvodu doplacení dluhu na nájemném v plné výši.

3. RM rozhodla provést úpravu původní nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nájemní smlouvu na dobu určitou a to počínaje od 01.09.2011 do 31.12.2011 s možností prodloužení.


Usnesení č. 331/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní I. M., Jiříkov ve věci vzetí výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu zpět z důvodu doplacení dluhu na nájemném v plné výši.

2. RM rozhodla na základě žádosti paní I. M. vzít výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu zpět z důvodu doplacení dluhu na nájemném v plné výši.


Usnesení č. 332/2011

1. RM bere na vědomí žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace navýšit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v roce 2011 příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace o 66.000,-Kč na úhradu nedoplatku elektrické energie za roky 2009 a 2010 a doporučuje ZM rozhodnout o navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2011 o 66.000,-Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace.

2. RM doporučuje ZM na úhradu tohoto příspěvku použít fond rezerv a navýšit schodek rozpočtu zapojením financování.

Usnesení č. 333/2011

RM rozhodla o ukončení nájmu nebytových prostor v č.p. 900, ul. 9. května, 407 53 Jiříkov společnosti B.P.Trade International s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti panem Adamem Pavelkou, Krivá 23, 040 01 Košice k 30.09.2011.

 

Usnesení č. 334/2011

1. RM revokuje usnesení RM č. 298/2011 ze dne 15.08.2011 v bodě 2.

2. RM rozhodla uplatňovat smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby dle smlouvy o dílo uzavřenou mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO spol. s r.o. Děčín.


Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

 

 

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov