Informace o přijatých usneseních z 20. schůze

Tisk
konané dne 19. září 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 335/2011

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.


Usnesení č. 336/2011

RM bere na vědomí zdůvodnění požadavku ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na výši požadavku na vyšší příspěvek na provozní výdaje na rok 2012 a ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit nový návrh rozpočtu své organizace na rok 2012 s příspěvkem zřizovatele ve výši 1.633.000,- Kč ekonomickému odboru do 26.09.2011.

Usnesení č. 337/2011

RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2011 se zjištěním: při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 338/2011

RM bere na vědomí pohledávky k 31.08.2011 dle předloženého rozboru.


Usnesení č. 339/2011

RM rozhodla o zrušení níže uvedených bankovního účtu vedených u České národní banky, pobočka ústí nad Labem:

a) č. účtu 3009-8524431/0710, účet byl zřízen pro přijetí dotace na akci „Projektová dokumentace - rekonstrukce náměstí v Jiříkově - ISPROFOND 5427510041“, kde závěrečné vyhodnocení podmínek smlouvy již proběhlo,

b) č. účtu 3009-8620431/0710, účet byl zřízen pro přijetí dotace na akci „Projektová dokumentace - Autobusové zálivy v Jiříkově - ISPROFOND 5427210060“, kde závěrečné vyhodnocení podmínek smlouvy již proběhlo, zároveň RM rozhodla o převodu zůstatků na výše uvedených účtech snížených o poplatky za vedení účtů na základní běžný účet města.


Usnesení č. 340/2011

1. RM projednala žádost paní Renaty Havlové, ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796-příspěvková organizace o uvolnění finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč z fondu odměn na vyplacení odstupného pro zaměstnance z důvodu výpovědi, dle zákoníku práce §52, odst.c – nadbytečnost, ke dni 01.10.2011.

2. RM schvaluje příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796-příspěvková organizace uvolnění finanční částky ve výši 20.000,- Kč z fondu odměn na vyplacení odstupného pro zaměstnance z důvodu výpovědi, dle zákoníku práce §52, odst.c – nadbytečnost, ke dni 01.10.2011.

Usnesení č. 341/2011

RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 5/2011 „Inventarizace majetku“ a tuto směrnici schvaluje s platností a účinností od 20.09.2011.

Usnesení č. 342/2011

RM projednala předložený „Plán inventur na rok 2011“, tento „Plán inventur na rok 2011“ schvaluje a zároveň ukládá starostovi města tento „Plán inventur na rok 2011“ podepsat.


Usnesení č. 343/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 11/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 11/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 344/2011

RM projednala a bere na vědomí zápis z 5. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 07.09.2011.

Usnesení č. 345/2011

1. RM projednala žádost pana R. T., 407 53 Jiříkov a tuto žádost bere na vědomí.

2. RM doporučuje ZM:

a) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.001/2005 na prodej pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1489m2 a st.p.č. 2046 o výměře 129m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31.12.2012.

b) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 51/2005 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1489m2 a st.p.č. 2046 o výměře 129m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení nájmu do 31.12.2012.


Usnesení č. 346/2011

1. RM projednala záměr směny nemovitostí.

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr směny nemovitostí a to: budovy č.p. 481 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č.1155/2, stavební parcely č.1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1207m2 a pozemkové parcely č. 526/2 (zahrada) o výměře 2693m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví D. T. P., 407 47 Varnsdorf za cenu 300.000,-Kč za část p.p.č. 6012 (ostatní plocha) o výměře 352m2 a část p.p.č. 48 (ostatní plocha) o výměře 14m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1240-6/2011 ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu 43.920,-Kč.

Usnesení č. 347/2011

1. RM projednala záměr směny pozemků.

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr směny pozemků a to: části p.p.č. 28/2 (ostatní plocha) o výměře 533m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1130-7/2009 ve vlastnictví M. M., 330 11 Třemošná za část p.p.č. 28/1 (ostatní plocha) o výměře 494m2 a část p.p.č. 6031(ostatní plocha) o výměře 13m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1273-57/2011 ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 348/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002804/VB001 na p.p.č. 5245/1, v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Filipov, p.p.č. 5245/1, přípojka do 50m, kNN, IP-12-4002804“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002804/VB001 na p.p.č. 5245/1, v k.ú. Filipov u Jiříkova mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Filipov, p.p.č. 5245/1, přípojka do 50m, kNN, IP-12-4002804“ a to bezúplatně.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002804/VB001 na p.p.č. 5245/1, v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Filipov, p.p.č. 5245/1, přípojka do 50m, kNN, IP-12-4002804“.

Usnesení č. 349/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo na zajištění akce „Zajištění stavebních úprav části objektu čp. 524, ul. Moskevská v Jiříkově“ a tuto smlouvu bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem Sdružení Hromek a Bubna-Litic se sídlem Seifertova 2517, 407 47 Varnsdorf na zajištění akce „Zajištění stavebních úprav části objektu čp. 524, ul. Moskevská v Jiříkově“ za cenu 846.462,61 Kč bez DPH.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem Sdružení Hromek a Bubna-Litic se sídlem Seifertova 2517, 407 47 Varnsdorf na zajištění akce „Zajištění stavebních úprav části objektu čp. 524, ul. Moskevská v Jiříkově“ za cenu 846.462,61 Kč bez DPH.

Usnesení č. 350/2011

1. RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění úpravy koryta potoka v ul. Brněnská v Jiříkově u objektu čp. 363 a čp. 367“ a tuto zprávu bere na vědomí.

2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce „Zajištění úpravy koryta potoka v ul. Brněnská v Jiříkově u objektu čp. 363 a čp. 367“ předložil uchazeč firma ZEPS s.r.o. se sídlem Lindava 84, 471 58 Lindava za cenu 367.044,50 Kč bez DPH.

3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou ZEPS s.r.o. se sídlem Lindava 84, 471 58 Lindava na zajištění akce „Zajištění úpravy koryta potoka v ul. Brněnská v Jiříkově u objektu čp. 363 a čp. 367“ za cenu 367.044,50 Kč bez DPH.

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou ZEPS s.r.o. se sídlem Lindava 84, 471 58 Lindava na zajištění akce „Zajištění úpravy koryta potoka v ul. Brněnská v Jiříkově u objektu čp. 363 a čp. 367“ za cenu 367.044,50 Kč bez DPH.

Usnesení č. 351/2011

1. RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Příprava a realizace koncesního řízení na provozovatele VH infrastruktury pro Město Jiříkov dle podmínek OPŽP“ a tuto zprávu bere na vědomí.

2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce „Příprava a realizace koncesního řízení na provozovatele VH infrastruktury pro Město Jiříkov dle podmínek OPŽP“ předložil uchazeč firma Allowance s.r.o. se sídlem Na Dvorcích 1989/14, 150 56 Praha 5 za cenu 607.200,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 352/2011

RM bere na vědomí sdělení o schválení závěrečného vyúčtování akcí spolufinancovaných z rozpočtu SFDI, a to akce „PD – Rekonstrukce náměstí v Jiříkově“ a akce „PD – Autobusové zálivy v Jiříkově“.

Usnesení č. 353/2011

1. RM projednala předloženou nabídku Ing. Lukáše Hrádka na služby týkající se zpracování projektové žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj a dále na zajištění koordinační činnosti, zajištění čerpání, administrace a vyhodnocení dotace během celé realizace projektu a to na bezbariérové úpravy budovy městského úřadu, za celkovou cenu 35.000,-Kč, z toho za zpracování kompletní žádosti a její protokolární odevzdání objednateli a potvrzení o přijetí žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj za částku 15.000,-Kč a za koordinační činnost, zajištění čerpání, administraci a vyhodnocení dotace za částku 20.000,-Kč a tuto nabídku bere na vědomí.

2. RM rozhodla přijmout nabídku Ing. Lukáše Hrádka na služby týkající se zpracování projektové žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj a dále na zajištění koordinační činnosti, zajištění čerpání, administrace a vyhodnocení dotace během celé realizace projektu a to na bezbariérové úpravy budovy městského úřadu, za celkovou cenu 35.000,-Kč, z toho za zpracování kompletní žádosti a její protokolární odevzdání objednateli a potvrzení o přijetí žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj za částku 15.000,-Kč a za koordinační činnost, zajištění čerpání, administraci a vyhodnocení dotace za částku 20.000,-Kč.

3. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem, Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa, IČ: 87398656, na služby týkající se zpracování projektové žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj a dále na zajištění koordinační činnosti, zajištění čerpání, administrace a vyhodnocení dotace během celé realizace projektu a to na bezbariérové úpravy budovy městského úřadu, za celkovou cenu 35.000,-Kč, z toho za zpracování kompletní žádosti a její protokolární odevzdání objednateli a potvrzení o přijetí žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj za částku 15.000,-Kč a za koordinační činnost, zajištění čerpání, administraci a vyhodnocení dotace za částku 20.000,-Kč

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem, Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa, IČ: 87398656, na služby týkající se zpracování projektové žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj a dále na zajištění koordinační činnosti, zajištění čerpání, administrace a vyhodnocení dotace během celé realizace projektu a to na bezbariérové úpravy budovy městského úřadu, za celkovou cenu 35.000,-Kč, z toho za zpracování kompletní žádosti a její protokolární odevzdání objednateli a potvrzení o přijetí žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj za částku 15.000,-Kč a za koordinační činnost, zajištění čerpání, administraci a vyhodnocení dotace za částku 20.000,-Kč.

Usnesení č. 354/2011

1. RM projednala předloženou nabídku Ing. Lukáše Hrádka na služby týkající se zpracování projektové žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury a dále na zajištění koordinační činnosti, zajištění čerpání, administrace a vyhodnocení dotace během celé realizace projektu a to na 1. etapu – chodník Filipovská-Březinova, za celkovou cenu 96.000,-Kč, z toho za zpracování kompletní žádosti a její protokolární odevzdání objednateli a potvrzení o přijetí žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury za částku 32.000,-Kč a za koordinační činnost, zajištění čerpání, administraci a vyhodnocení dotace za částku 64.000,-Kč a tuto nabídku bere na vědomí.

2. RM rozhodla přijmout nabídku Ing. Lukáše Hrádka na služby týkající se zpracování projektové žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury a dále na zajištění koordinační činnosti, zajištění čerpání, administrace a vyhodnocení dotace během celé realizace projektu a to na 1. etapu – chodník Filipovská-Březinova, za celkovou cenu 96.000,-Kč, z toho za zpracování kompletní žádosti a její protokolární odevzdání objednateli a potvrzení o přijetí žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury za částku 32.000,-Kč a za koordinační činnost, zajištění čerpání, administraci a vyhodnocení dotace za částku 64.000,-Kč.

3. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem, Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa, IČ: 87398656, na služby týkající se zpracování projektové žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury a dále na zajištění koordinační činnosti, zajištění čerpání, administrace a vyhodnocení dotace během celé realizace projektu a to na 1. etapu – chodník Filipovská-Březinova, za celkovou cenu 96.000,-Kč, z toho za zpracování kompletní žádosti a její protokolární odevzdání objednateli a potvrzení o přijetí žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury za částku 32.000,-Kč a za koordinační činnost, zajištění čerpání, administraci a vyhodnocení dotace za částku 64.000,-Kč.

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem, Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa, IČ: 87398656, na služby týkající se zpracování projektové žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury a dále na zajištění koordinační činnosti, zajištění čerpání, administrace a vyhodnocení dotace během celé realizace projektu a to na 1. etapu – chodník ulice Filipovská-Březinova, za celkovou cenu 96.000,-Kč, z toho za zpracování kompletní žádosti a její protokolární odevzdání objednateli a potvrzení o přijetí žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury za částku 32.000,-Kč a za koordinační činnost, zajištění čerpání, administraci a vyhodnocení dotace za částku 64.000,-Kč.

Usnesení č. 355/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní J. Š., 407 53 Jiříkov o směnu bytu č. 1, Antonínova 839 (91,5m2) za byt č. 2, Březinova 339, Jiříkov (98,8m2).

2. RM schvaluje směnu bytu č. 1, Antonínova 839 (91,5m2) za byt č. 2, Březinova 339, Jiříkov (98,8m2) paní J. Š., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.10.2011 do 31.12.2011.

Usnesení č. 356/2011

RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01.10.2011 do 31.10.2011:

B. V., 407 53 Jiříkov                         od 01.10.2011 do 31.10.2011

M. L., 407 53 Jiříkov                         od 01.10.2011 do 31.10.2011

S. K., 407 53 Jiříkov                          od 01.10.2011 do 31.10.2011

 

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

 

 

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov