Informace o přijatých usneseních z 21. schůze

Tisk
konané dne 3. října 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 357/2011

RM projednala a bere na vědomí zápis č. 4/2011 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 12. září 2011.

Usnesení č. 358/2011

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 638/2011 na zajištění stavby „Stavební úpravy mostu u čp. 15, ul. Pražská v Jiříkově“ a tento návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 638/2011 mezi Městem Jiříkov a firmou LAND spol. s r.o. se sídlem Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění stavby „Stavební úpravy mostu u čp. 15, ul. Pražská v Jiříkově“ o prodloužení termínu dokončení stavby do 15.10.2011.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 638/2011 mezi Městem Jiříkov a firmou LAND spol. s r.o. se sídlem Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění stavby „Stavební úpravy mostu u čp. 15, ul. Pražská v Jiříkově“.

 

Usnesení č. 359/2011

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 636/2011 na zajištění stavby „Stavební úpravy mostku na náměstí v Jiříkově“ a tento návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 636/2011 mezi Městem Jiříkov a firmou LAND spol. s r.o. se sídlem Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění stavby „Stavební úpravy mostku na náměstí v Jiříkově“ o prodloužení termínu dokončení stavby do 15.10.2011.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 636/2011 mezi Městem Jiříkov a firmou LAND spol. s r.o. se sídlem Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění stavby „Stavební úpravy mostku na náměstí v Jiříkově“.

Usnesení č. 360/2011

1. RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD - Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ a tuto zprávu bere na vědomí.

2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce „PD - Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ předložil uchazeč firma GEZ spol. s r.o. se sídlem Československých letců 1122, 407 47 Varnsdorf za cenu 27.000,-Kč bez DPH.

3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou GEZ spol. s r.o. se sídlem Československých letců 1122, 407 47 Varnsdorf na zajištění akce „PD - Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ za cenu 27.000,-Kč bez DPH.

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou GEZ spol. s r.o. sídlem Československých letců 1122, 407 47 Varnsdorf na zajištění akce „PD - Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ za cenu 27.000,-Kč bez DPH.


Usnesení č. 361/2011

1. RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění a zprovoznění městského kamerového dohlížecího systému města Jiříkov“ a tuto zprávu bere na vědomí.

2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce „Zajištění a zprovoznění městského kamerového dohlížecího systému města Jiříkov“ předložil uchazeč firma IPsecure s.r.o. se sídlem Krumlovská 530/3, 140 00 Praha 4 – Michle za cenu 1.358.364,35 Kč bez DPH.

Usnesení č. 362/2011

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2010/Jiř na zajištění stavby „Zateplení bytového domu čp. 339 - 340, ul. Březinova v Jiříkově“ a tento návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2010/Jiř mezi Městem Jiříkov a firmou SEVERNÍ STAVEBNÍ – CZ spol. s r.o. se sídlem Masarykova 575, 407 77 Šluknov na zajištění stavby „Zateplení bytového domu čp. 339 - 340, ul. Březinova v Jiříkově“, jehož předmětem jsou provedené vícepráce na stavbě ve výši 78.715,-Kč bez DPH.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2010/Jiř mezi Městem Jiříkov a firmou SEVERNÍ STAVEBNÍ – CZ spol. s r.o. se sídlem Masarykova 575, 407 77 Šluknov na zajištění stavby „Zateplení bytového domu čp. 339 - 340, ul. Březinova v Jiříkově“, jehož předmětem jsou provedené vícepráce na stavbě ve výši 78.715,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 363/2011

1. RM projednala a bere na vědomí předložený návrh směrnice č. 6/2011 „Pravidla pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01.01.2012.

2. RM rozhodla schválit směrnici č. 6/2011 „Pravidla pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01.01.2012.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat směrnici č. 6/2011 „Pravidla pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Města Jiříkova“.

Usnesení č. 364/2011

1. RM bere na vědomí informaci starosty města o nákupu větrolamů Dobrovolným sdružením Sever v roce 2011 a z tohoto důvodu revokuje své usnesení č. 177/2011 z 11. schůze ze dne 18.04.2011.

2. RM rozhodla tedy připsaný výtěžek z výherních hracích přístrojů za rok 2011 ve výši 123.255,-Kč použít na opravu silnic Města Jiříkova v roce 2011.

Usnesení č. 365/2011

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní H. H., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od paní H. H., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní M. H., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od paní M. H., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

3. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem R. R., Praha 5 a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana R. R., Praha 5, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

4. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní A. D., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od paní A. D., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

5. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat.


Usnesení č. 366/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 12/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 12/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 367/2011

1. RM bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 12/2011 a rozhodla o nákupu jedné plechové garáže pro Základní kynologickou organizaci Jiříkov v hodnotě do 15.000,-Kč.

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - uvedený nákup provést do 13.10.2011 a následně na další jednání RM připravit ke schválení návrh darovací smlouvy na poskytnutí daru pro Základní kynologickou organizaci Jiříkov, včetně návrhu usnesení.


Usnesení č. 368/2011

RM bere na vědomí návrh starosty města a projednala návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.

Usnesení č. 369/2011

1. RM bere na vědomí Grantový program Města Jiříkova pro rok 2012 a doporučuje ZM tento grantový program přijmout a schválit.

2. RM bere na vědomí předložený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí dotace“ z rozpočtu Města Jiříkova a doporučuje ZM tento formulář - návrh smlouvy schválit, zároveň RM doporučuje ZM rozhodnout o pověření starosty města podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace u poskytovaných příspěvků radou města.

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o částce ve výši 150 000,-Kč, která bude vyčleněna v rozpočtu města na rok 2012 na granty pro občanská sdružení a jiné neziskové organizace.

4. RM doporučuje ZM rozhodnout o vyčlenění částky ve výši 150 000,-Kč do rozpočtu města na rok 2012 na příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov mimo grantový program na úhradu provozních výdajů (energie, služeb, oprav a udržování apod.) sportovního areálu ve výpůjčce TJ Spartak Jiříkov.

5. RM doporučuje ZM rozhodnout o zřízení grantové skupiny, tvořenou Finančním výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova. Tato komise projedná žádosti o granty na rok 2012 a navrhne přidělení grantů.

Usnesení č. 370/2011

RM projednala a doporučuje ZM uhradit podíl Města Jiříkova na společném projektu vzájemné spolupráce Pětiměstí v rámci uzavřené smlouvy ze dne 20.06.2011 s FMP Euroregionu NISA 0584.01/020511/CZ.4/1/02 ve výši 10.537,50 Kč Městu Šluknov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov