Informace o přijatých usneseních z 25. schůze

Tisk
konané dne 7. listopadu 2011 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města


Usnesení č. 405/2011

1. RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství o prodloužení nájemní smlouvy panu K. S., 407 53 Jiříkov.

2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 4 v č.p. 7, Tylova ulice v Jiříkově panu K. S. na dobu určitou od 01.11.2011 do 31.12.2011.

Usnesení č. 406/2011

1. RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství o prodloužení nájemní smlouvy panu L. M., 407 53 Jiříkov.

2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 16 v č.p. 532, Liberecká ulice v Jiříkově panu L. M. na dobu určitou od 01.11.2011 do 31.12.2011.


Usnesení č. 407/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní V. B., 407 53 Jiříkov o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Moskevská 524 v Jiříkově.

2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 1 v č.p. 524, Moskevská ulice v Jiříkově paní V. B. na dobu určitou od 01.11.2011 do 31.12.2011.


Usnesení č. 408/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově Centru pro rodinné aktivity VČELKA se sídlem Filipovská 80/38, 407 53 Jiříkov.

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a Centrem pro rodinné aktivity VČELKA se sídlem Filipovská 80/38, 407 53 Jiříkov, kterým se prodlužuje tato výpůjčka na dobu určitou do 31.12.2012.

3. RM ukládá: starostovi města podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a Centrem pro rodinné aktivity VČELKA se sídlem Filipovská 80/38, 407 53 Jiříkov, kterým se prodlužuje tato výpůjčka na dobu určitou do 31.12.2012.

 

Usnesení č. 409/2011

1. RM projednala návrh kupní smlouvy na odběr zboží, mezi Městem Jiříkov a firmou Zdeněk Falta, zastoupená Zdeňkem Faltou, se sídlem Bezručova 1048/30, 408 01 Rumburk, IČ 46043667, a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít kupní smlouvu na odběr zboží, mezi Městem Jiříkov a firmou Zdeněk Falta, zastoupená Zdeňkem Faltou, se sídlem Bezručova 1048/30, 408 01 Rumburk, IČ 46043667.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu na odběr zboží, mezi Městem Jiříkov a firmou Zdeněk Falta, zastoupená Zdeňkem Faltou, se sídlem Bezručova 1048/30, 408 01 Rumburk, IČ 46043667.

 

Usnesení č. 410/2011

1. RM projednala návrh změny smluv o sdružených službách dodávky elektřiny, mezi Městem Jiříkov a ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433, a tento návrh smluv bere na vědomí.

2. RM rozhodla neuzavřít smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, mezi Městem Jiříkov a ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433, z fixací ceny na rok 2012 a rok 2013.

 

Usnesení č. 411/2011

1. RM projednala dodatek k žádosti o nebytové prostory Romského sdružení Savore zastoupeného paní Venuší Samohýlovou, se sídlem Londýnská 562, 407 53 Jiříkov, a tento dodatek bere na vědomí.

2. RM rozhodla svolat pracovní jednání Rady města Jiříkova s Romským sdružením Savore, zastoupeného paní Venuší Samohýlovou, za přítomnosti ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace Mgr. Bc. Ladislava Obergrubera a ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace paní Lenky Majákové, na 14.11.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov.

Usnesení č. 412/2011

RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2011:

a) příjmy ve výši 33.316.690,80 Kč, výdaje ve výši 34.635.346,92 Kč, saldo příjmů a výdajů

ve výši - 1.318.656,12 Kč,

b) výnosy ve výši 34.632.083,03 Kč, náklady ve výši 29.326.473,86 Kč, výsledek hospodaření 5.305.609,17 Kč a doporučuje ZM tento rozbor projednat.


Usnesení č. 413/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 15/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 15/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

 

Usnesení č. 414/2011

1. RM projednala a bere na vědomí Žádost o povolení místa pro provoz herních přístrojů pro ulici Čapkova č.p. 473 v Jiříkově, podanou panem M. H., Jiříkov, dne 21.10.2011.

2. RM projednala a bere na vědomí Žádost o povolení místa pro provoz herních přístrojů pro ulici 9. května č.p. 190 v Jiříkově, podanou panem Z. P., Jiříkov, dne 07.11.2011.

3. RM doporučuje ZM nevydat Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkova o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů povoleno.


Usnesení č. 415/2011

1. RM projednala a schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a Základní kynologickou organizací Jiříkov, Starý Jiříkov, Štefanikova 860/4, IČ: 62231359, zastoupenou předsedou klubu panem Jaroslavem Vörösem ve věci darování 1 ks „Garáže TR 3521“ v celkové hodnotě 14.880,-Kč.

2. RM ukládá: starostovi města - podepsat darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a Základní kynologickou organizací Jiříkov, Starý Jiříkov, Štefanikova 860/4, IČ: 62231359, zastoupenou předsedou klubu panem Jaroslavem Vörösem ve věci darování 1 ks „Garáže TR 3521“ v celkové hodnotě 14.880,-Kč.


Usnesení č. 416/2011

RM projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace paní Lenky Majákové o navýšení příspěvku na provoz ve výši 53.760,-Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace z důvodu zabezpečení odstranění závad zjištěných Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, PSČ 400 01, územní pracoviště Děčín, Březinova 3, 406 83 Děčín 1, v objektu odloučeného pracoviště v ul. Hradecká příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a tuto žádost bere na vědomí s tím, že finanční stránka věci k odstranění závad bude řešena v souladu s usnesením RM č.400/2011, bod 2, ze dne 17.10.2011.

 

13. Usnesení č. 417/2011

RM projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace paní Lenky Majákové o schválení použití finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 30.000,-Kč na pořízení hraček a učebních pomůcek pro děti v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a toto použití finančních prostředků ve výši 30.000,-Kč schvaluje.

 

Usnesení č. 418/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2011 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 2/2011 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.


Usnesení č. 419/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 4/2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

 

Usnesení č. 420/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2011 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 2/2011 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

 

Usnesení č. 421/2011

1. RM projednala návrh nové směrnice č.7/2011 „Podmínky pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“.

2. RM schvaluje směrnici č.7/2011 „Podmínky pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“ s platností a účinností od 15.11.2011.

 

Usnesení č. 422/2011

1. RM projednala předloženou nabídku od projekční firmy VALBEK spol. s r.o. Liberec na zajištění projektové dokumentace k ohlášení stavby: „Rozšíření parkovacích stání na parkovišti v ul. Březinova v Jiříkově“ a tuto nabídku bere na vědomí.

2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – zajistit od firmy VALBEK spol. s r.o. Liberec smlouvu o dílo na zajištění projektové dokumentace k ohlášení stavby: „Rozšíření parkovacích stání na parkovišti v ul. Březinova v Jiříkově“ za cenu 60.000,- Kč včetně DPH a tuto předložit k projednání v RM.

Usnesení č. 423/2011

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/ZEPS/11 na zajištění stavby „Stavební úpravy mostku u čp. 369, ul. Brněnská v Jiříkově“ a tento návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/ZEPS/11 mezi Městem Jiříkov a firmou ZEPS, s r.o. se sídlem 471 58 Lindava 84 na zajištění stavby „Stavební úpravy mostku u čp. 369, ul. Brněnská v Jiříkově“ s termínem dokončení úpravy mostku do 31.12.2011.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/ZEPS/11 mezi Městem Jiříkov a firmou ZEPS, s r.o. se sídlem 471 58 Lindava 84 na zajištění stavby „Stavební úpravy mostku u čp. 369, ul. Brněnská v Jiříkově“.

 

Usnesení č. 424/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002625/001 na p.p.č. 618/1 a 6034 vše v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, p.p.č. 618/1, kNN“, zakázka IP-12-4002625 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002625/001 na p.p.č. 618/1 a 6034 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, p.p.č. 618/1, kNN“, zakázka IP-12-4002625 a to bezúplatně.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002625/001 na p.p.č. 618/1 a 6034 vše v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC-Jiříkov, p.p.č. 618/1, kNN“, zakázka IP-12-4002625.

Usnesení č. 425/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002843/VBP001 na p.p.č. 6216/2 a 2289/5 vše v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, p.p.č. 2289/3, příp. do 50 m, kNN“, zakázka IP-12-4002843 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002843/VBP001 na p.p.č. 6216/2 a 2289/5 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, p.p.č. 2289/3, příp. do 50 m, kNN“, zakázka IP-12-4002843 a to bezúplatně.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002843/VBP001 na p.p.č. 6216/2 a 2289/5 vše v k.ú. Jiříkov, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, p.p.č. 2289/3, příp. do 50 m, kNN“, zakázka IP-12-4002843.

Usnesení č. 426/2011

1. RM projednala dopis Klubu cyklistiky Krásná Lípa, Smetanova 22, 407 46 Krásná Lípa s poděkováním za spolupráci při organizaci XXIV. ročníku „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ v termínu 07. - 10.07.2011 a se žádostí o opětovné spolupořadatelství II. etapy mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ dne 6. července 2012 (pátek) v Jiříkově.

2. RM rozhodla o zajištění II. etapy mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého  Švýcarska“ dne 6. července 2012 (pátek) v Jiříkově.

3. RM ukládá: odboru vnitřní správy a odboru místního a bytového hospodářství - zajistit organizačně start a dojezd II. etapy do Jiříkova.

Usnesení č. 427/2011

RM bere na vědomí dopis předsedy Romské hospodářské rady ČR, se sídlem Nádražní 228, 473 01 Nový Bor, IČ 750 49 457 s Programovým prohlášením k romské problematice.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo

vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov