Informace o přijatých usneseních z 26. schůze

Tisk
konané dne 21. listopadu 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 428/2011

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

 

Usnesení č. 429/2011

RM bere na vědomí pohledávky k 31.10.2011 dle předloženého rozboru.

 

Usnesení č. 430/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 16/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 16/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 431/2011

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem P. J., 407 53 Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana P. J., 407 53 Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

 

Usnesení č. 432/2011

RM bere na vědomí návrh na Odpis pohledávek č. 2/2011 a doporučuje ZM schválit Odpis pohledávek č. 2/2011 ve výši 36.012,17 Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 433/2011

RM projednala a bere na vědomí zápis č. 6/2011 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 9. listopadu 2011.

Usnesení č. 434/2011

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 8. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 14.11.2011.

Usnesení č. 435/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku č. 1912/2 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Kabelové vedení vn pro trafostanici Domov důchodců Jiříkov“ uzavíranou mezi panem Mgr. J. Š., 408 01 Rumburk a Městem Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 1912/2 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Kabelové vedení vn pro trafostanici Domov důchodců Jiříkov“ mezi panem Mgr. J. Š., 408 01 Rumburk a Městem Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 1912/2 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Kabelové vedení vn pro trafostanici Domov důchodců Jiříkov“ uzavíranou mezi panem Mgr. J. Š., 408 01 Rumburk a Městem Jiříkov.

 

Usnesení č. 436/2011

1. RM projednala předloženou nabídku a smlouvu o dílo č. 4178/2011 na zajištění projektových prací a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jiříkov“ a tuto nabídku a smlouvu o dílo bere na vědomí.

2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na zajištění projektových prací a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jiříkov“ za dohodnutou cenu ve výši 228.000,-Kč včetně DPH.

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí a vedoucí ekonomického odboru - společně zajistit finanční prostředky na zajištění projektu a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jiříkov“.

 

Usnesení č. 437/2011

1. RM projednala předloženou nabídku a smlouvu o dílo č. 4179/2011 na zajištění projektových prací a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1090 v Jiříkově“ a tuto nabídku a smlouvu o dílo bere na vědomí.

2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na zajištění projektových prací a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1090 v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši 186.000,-Kč včetně DPH.

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí a vedoucí ekonomického odboru - společně zajistit finanční prostředky na zajištění projektu a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1090 v Jiříkově“.

Usnesení č. 438/2011

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 07/2011 na zajištění stavby „Stavební úpravy v části objektu čp. 524, ul. Moskevská v Jiříkově“ a tento návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 07/2011 mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem stavby Sdružení Hromek a Bubna-Litic, se sídlem Seifertova 2517, 407 47 Varnsdorf na zajištění stavby „Stavební úpravy v části objektu čp. 524, ul. Moskevská v Jiříkově“, jehož předmětem jsou provedené vícepráce na stavbě ve výši 101.052,75 Kč včetně DPH.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 07/2011 mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem stavby Sdružení Hromek a Bubna-Litic, se sídlem Seifertova 2517, 407 47 Varnsdorf na zajištění stavby „Stavební úpravy v části objektu čp. 524, ul. Moskevská v Jiříkově“, jehož předmětem jsou provedené vícepráce na stavbě ve výši 101.052,75 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 439/2011

1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmů bere na vědomí.

2. RM schvaluje záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) části pozemku p.č. 832/3 o výměře 290m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

b) pozemku č. 588/4 o výměře 50m2 a pozemku p.č. 588/3 o výměře 467m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

c) části pozemku p.č. 3039/1 o výměře 285m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 3039/1 o výměře 20m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

d) části pozemku p.č. 1890/1 o výměře 263m2, části pozemku č.1900/1 o výměře 36m2 a pozemku p.č.1900/30 o výměře 285m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

e) části pozemku p.č.1452 o výměře 266m2, pozemku č.1468/1 o výměře 314m2 a části pozemku st.p.č.168 o výměře 70m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

f) pozemku p.č. 5267 o výměře 1259m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

g) pozemku p.č. 4891/1 o výměře 965m2, pozemku p.č. 4892/5 o výměře 932m2 a pozemku p.č. 6451 o výměře 161m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

h) pozemku p.č. 5841/1 o výměře 1096m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

i) pozemku p.č. 609/2 o výměře 609m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

j) pozemku p.č. 5595/1 o výměře 974m2 a pozemku p.č. 5597 o výměře 301m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

k) pozemku p.č. 218/1 o výměře 306m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

l) pozemku p.č. 3704 o výměře 798m2 a pozemku p.č. 3770/1 o výměře 258m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to části pozemku st.p.č.178 o výměře cca 50m2 v  k.ú. Jiříkov jako pozemek na parkování aut za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Usnesení č. 440/2011

1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmů bere na vědomí.

2. RM schvaluje záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) části pozemku p.č. 4571 o výměře 185m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části p.p.č. 4571 o výměře 30m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

b) části pozemku p.č. 924/2 o výměře 100m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 924/2 o výměře 1100m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

c) stavebního pozemku č. 949 o výměře 248m2 a pozemku p.č. 2119 o výměře 669m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

d) části pozemku p.č. 718/1 o výměře 234m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 718/1 o výměře 20m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

e) části pozemku p.č. 5950 o výměře 100m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

f) části pozemku p.č. 713/1 o výměře 290m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

g) stavebního pozemku č. 469 o výměře 158m2, pozemku p.č. 4455 o výměře 18m2 a pozemku p.č. 4456 o výměře 935m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

h) části pozemku p.č. 6273/1 o výměře 40m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek na údržbu před plotem za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

i) části pozemku p.č. 139/6 o výměře 10m2 a části pozemku p.č. 96/1 o výměře 15m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

j) pozemku p.č. 1900/3 o výměře 200m2 a části pozemku p.č.1900/4 o výměře 50m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

k) části pozemku p.č. 1896/1 o výměře 585m2 a části pozemku p.č.1894/1 o výměře 135m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

l) části pozemku p.č.1708/1 o výměře 16m2 v  k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kolny za cenu 5,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

m) pozemku p.č. 600/3 o výměře 1838m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

n) části pozemku p.č. 5822 o výměře 393m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 5822 o výměře 200m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

o) části pozemku p.č.117/2 o výměře 760m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č.117/2 o výměře 20m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

p) části pozemku p.č. 353 o výměře 640m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

q) části pozemku p.č. 353 o výměře 1800m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

r) části pozemku p.č. 605/1 o výměře 100m2 v k.ú.Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

s) části pozemku p.č. 5272/2 o výměře 300m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

t) části pozemku p.č. 5144/1 o výměře 591m2 a části pozemku p.č. 5144/4 o výměře 140m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

u) části stavebního pozemku č. 889 o výměře 350m2, části pozemku p.č. 5009/1 o výměře 220m2, části pozemku p.č. 5009/2 o výměře 30m2 a pozemku p.č. 5009/3 o výměře 77m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Usnesení č. 441/2011

1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmů bere na vědomí.

2. RM schvaluje záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) pozemku p.č. 2314 o výměře 180m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

b) části pozemku p.č. 3031/1 o výměře 250m2 v  k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Části pozemku st.p.č. 313 o výměře 180m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

c) části pozemku č. 2756/1 o výměře 15m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod chatkou za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 2756/1 o výměře 1185m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

d) pozemku p.č. 5069 o výměře 1913m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

e) části pozemku p.č. 6621 o výměře 240m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 442/2011

RM projednala a bere na vědomí zápis ze 4. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 14.11.2011.

Usnesení č. 443/2011

1. RM rozhodla přidělit byt 1+4 (158,40m2), Rumburská 204, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01.12.2011 do 31.03.2012 paní Z. D., 407 53 Jiříkov.

2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (43,89m2), Březinova 345, Jiříkov směnou za byt 1+3 (124,95m2) Čapkova 678 v Jiříkově panu J.K., 407 53 Jiříkov, na dobu určitou od 01.12.2011 do 31.3.2012.

3. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (93,30m2), Rumburská 453, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01.12.2011 do 31.03.2012 slečně P. N., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 444/2011

1. RM schvaluje níže uvedené smlouvy v rámci akce „Zahájení adventu v Jiříkově“ dne 26.11.2011:

a) Smlouvu o zajištění produkce, a to zajištění kulturního programu, produkce živé hudby s panem J. Ch., 407 53 Jiříkov, za smluvní cenu 4.000,-Kč.

b) Smlouvu o zajištění produkce, a to zajištění kulturního programu, produkce živého zpěvu s paní D. Č., Český Dub IV, za smluvní cenu 4.000,-Kč.

2. RM ukládá: a) starostovi města - výše uvedené smlouvy podepsat,

b) vedoucí ekonomického odboru - výše uvedené smlouvy uhradit.

 

Usnesení č. 445/2011

1. RM bere na vědomí Usnesení ze zasedání Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ze dne 10.11.2011

2. RM bere na vědomí Výroční zprávu školy, za školní rok 2010/2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace zpracovanou ředitelem Mgr. Ladislavem Obergruberem, která byla projednána a schválena dne 10.11.2011 na zasedání Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.

 

Usnesení č. 446/2011

1. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., na místě ve smyslu § 9, § 11 odst. 3, § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, provedené dne 17.10.2011 u příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, za období 1 – 8/2011. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.

2. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., na místě ve smyslu § 9, § 11 odst. 3, § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, provedené dne 17.10.2011 u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace za období 1 – 8/2011. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.

3. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., na místě ve smyslu § 9, § 11 odst. 3, § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, provedené dne 18.10.2011 u příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov za období 1 – 9/2011. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.

4. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., na místě ve smyslu § 9, § 11 odst. 3, § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, provedené dne 17.10.2011 u příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace za období 1 – 8/2011. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.

 

Usnesení č. 447/2011

RM bere na vědomí dopis Ministerstva životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha k podání informace k aktuálnímu stavu problematiky spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury z Operačního programu Životního prostředí, které navazuje na jednání ze dne 10. října 2011.

Usnesení č. 448/2011

RM bere na vědomí dopis se zamítavou odpovědí ministra vnitra pana Jana Kubiceho k žádosti Města Jiříkov na bezúplatný převod budovy č.p. 1019 s pozemky.

 

Usnesení 449/2011

RM odvolává podle § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena Letopisecké komise pana Mgr. Vladimíra Matičku, 407 53 Jiříkov ke dni 21.11.2011, na základě podané rezignace.

 

Usnesení 450/2011

1. RM projednala a bere na vědomí předložený návrh upravené smlouvy o dílo na zajištění akce: „Zajištění a zprovoznění městského kamerového dohlížecího systému města Jiříkov“.

2. RM rozhodla neuzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem: firmou IPsecure s.r.o., se sídlem Krumlovská 530/3, 140 00 Praha 4 – Michle na zajištění akce: „Zajištění a zprovoznění městského kamerového dohlížecího systému města Jiříkov“ za cenu 1.358.364.35 Kč bez DPH.

 

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo

vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora

tajemník MěÚ Jiříkov