Informace o přijatých usneseních z 32. schůze

Tisk

konané dne 19. ledna 2012 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 534/2012

  • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o ploše 122,50m2 v objektu č.p. 464, Náměstí, v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov za účelem provozování telefonní ústředny.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov

konané dne 19. ledna 2012 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města