Informace o přijatých usneseních z 37. schůze

Tisk

konané dne 26. března 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 606/2012

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 607/2012

 • 1. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 1.294,22 Kč a doporučuje ZM tento hospodářský výsledek schválit a zároveň doporučuje ZM tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 1.294,22 Kč, tj. 100% převést do rezervního fondu.
 • 2. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 127.737,07 Kč a doporučuje ZM tento hospodářský výsledek schválit a zároveň doporučuje ZM tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 100.000,-Kč, tj.78,28 % převést do fondu odměn a 27.737,07 Kč, tj. 21,72 %, převést do rezervního fondu.
 • 3. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 62.587,87 Kč a doporučuje ZM tento hospodářský výsledek schválit a zároveň doporučuje ZM tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 50.000,-Kč, tj. 79,88 % převést do fondu odměn a 12.543,87 Kč, tj. 20,12 %, převést do rezervního fondu.
 • 4. RM bere na vědomí zhoršený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, čp. 65, 407 53 Jiříkov ve výši -135.836,61 Kč a doporučuje ZM tento zhoršený hospodářský výsledek schválit a zároveň doporučuje ZM rozhodnout, že na úhradu ztráty z hospodaření roku 2011 bude použit rezervní fond příspěvkové organizace a uložit příspěvkové organizaci tuto ztrátu uhradit.
  • 5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkových organizací k 31.12.2011:
   a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
   fond odměn                                       70. 000,-Kč
   FKSP                                                 40.405,42 Kč
   fond rezervní                                     67.326,02 Kč
   fond investiční                                   0,-Kč
   b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
   fond odměn                                       112.519,-Kč
   FKSP                                                 86.214,89 Kč
   fond rezervní                                     176.024,32 Kč
   fond investiční                                   0,-Kč
   c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace
   fond odměn                                       19.340,-Kč
   FKSP                                                 12.065,46 Kč
   fond rezervní                                     28.387,55 Kč
   fond investiční                                   0,-Kč
   d) Domov důchodců Filipov, čp. 65, 407 53 Jiříkov
   fond odměn                                       448.212,31 Kč
   FKSP                                                 27.620,33 Kč
   fond rezervní                                     1.617.626,22 Kč
   fond investiční                                   0,-Kč
   a doporučuje ZM zůstatky na fondech vzít na vědomí.

Usnesení č. 608/2012

 • RM bere na vědomí pohledávky k 29.02.2012 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 609/2012

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem R. F., Jiříkov, rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana R. F., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 610/2012

 • RM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2012 v celkové výši 200.000,-Kč, a to 100.000,-Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obce kategorie JPO II a 100.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.

Usnesení č. 611/2012

 • 1. RM bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Rumburk - oddíl cyklistiky, Vodní 248, 408 01 Rumburk, IČ 525502, o poskytnutí příspěvku, ať finančního, či formou věcného daru, na 28. ročník amatérského závodu silničních kol TOUR DE ZELEŇÁK 2012. RM z důvodu uzavření termínu pro podávání žádosti o příspěvek na rok 2012 rozhodla neposkytnout finanční příspěvek.
 • 2. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – připravit dopis dle přijatého usnesení a starostovi města dopis podepsat.

Usnesení č. 612/2012

 • RM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí Sever na úhradu členského příspěvku na rok 2012 ve výši 19.500,-Kč a doporučuje ZM tento účtovací dopis na úhradu členského příspěvku na rok 2012 schválit.

Usnesení č. 613/2012

 • 1. RM bere na vědomí seznam žadatelů o příspěvek z Grantového programu Města Jiříkova pro rok 2012 dle předloženého podkladu a rozhodla poskytnout finanční příspěvek pro:
  • a) Český rybářský svaz, MO Jiříkov, Rumburská 454, 407 53 Jiříkov, IČ 00482625, příspěvek ve výši 9.000,-Kč na kroužek mladých rybářů, na nákup rybářského náčiní, výukové kazety, CD, na závodní činnost, a to startovné, cestovné.
  • b) „ARTE MUSICA“ občanské sdružení, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ 22668586, příspěvek ve výši 7.000,-Kč na květiny pro umělce, na plakáty festivalu a jejich výlep, letáky a programy koncertů.
  • c) Základní kynologická organizace Jiříkov, Štefánkova 860, 407 53 Jiříkov, IČ 62231359, příspěvek ve výši 7.000,-Kč na nákup výcvikových pomůcek pro obranu a agility.
  • d) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U Stadionu 1133, příspěvková organizace, 408 01 Rumburk, IČ 65082231, příspěvek ve výši celkem 12.000,-Kč, z toho:
   - 6.000,-Kč pro ZÚ Mažoretky Hvězdičky na zakoupení tanečních kostýmů,
   - 6.000,-Kč pro ZÚ Muchomůrky na nákup tanečních kostýmů a kozaček.
  • e) Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 64676935, příspěvek ve výši 9.000,-Kč na startovné na soutěžích, na střelivo Diabolo, malorážkové střelivo, nákup střeleckého vybavení (vzduchové pušky, malorážky, pouzdra na zbraně), nákup cen do soutěží.
  • f) Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, o.s., Dobrovského náměstí 379/11, 408 01, Rumburk, IČ 62231294, příspěvek ve výši 23.000,-Kč na zájmovou činnost dětí a mládeže pouze na faře v Jiříkově, na nákup materiálu pro činnost kroužků, provozní náklady klubu.
  • g) SK VIKTORIE, o.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ 27049752, příspěvek ve výši 39.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv.
  • h) TJ Spartak Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 18382801, příspěvek ve výši celkem 39.000,-Kč, z toho:
   - 3.000,-Kč na Svatováclavský turnaj v tenise seniorů na zajištění zdravotnické služby, na úpravu antukových kurtů,
   - 36.000,-Kč na sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, sítě, branky), pronájem tělocvičny, startovné na turnaje a soutěže, náklady na rozhodčí.
  • i) Veteranklub Sever, Vilémov 278, 407 80, IČ 22841962, příspěvek ve výši 2.000,-Kč na nákup cen pro účastníky jízd a soutěží 10.ročníku Veteránem Severem.
  • j) Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., MO Jiříkov, Oldřichova 211, 407 53 Jiříkov, IČ 72753706, příspěvek ve výši 3.000,-Kč na zájezdy, pořádání besed, cestovné a vstupné na kulturní akce.
 • 2. RM bere na vědomí žádosti níže uvedených občanských sdružení či jiných neziskových organizací a rozhodla neposkytnout finanční příspěvek na rok 2012:
  • a) Římskokatolická farnost Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov, IČO 49888129, poskytnutí provozního příspěvku na projektovou dokumentaci na elektroinstalaci.
  • b) Centrum pro rodinné aktivity VČELKA, Filipovská 38/80, 407 53 Jiříkov, IČ 22838163, toto občanské sdružení má od města výpůjčku prostoru zdarma a mají povoleno RM nehradit služby (voda a teplo).
  • c) Klub českých turistů, Odbor klubu českých turistů Rumburk, Mikulášovice 907, 407 79, IČ 66111561, nemístní občanské sdružení a činnost ani akce není na území Jiříkova.
 • 3. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – připravit smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z Grantu Města Jiříkova pro rok 2012 dle usnesení a dopisy o neposkytnutí finančních prostředků z Grantu Města Jiříkova pro rok 2012 dle usnesení a starostovi města – tyto smlouvy a dopisy podepsat.

Usnesení č. 614/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 2/2012 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 7. března 2012.

Usnesení č. 615/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 10. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 7. března 2012.

Usnesení č. 616/2012

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části st.p.č. 889 o výměře 350m2 , části pozemku p.č. 5009/1 o výměře 220m2 , části pozemku p.č. 5009/2 o výměře 30m2 a pozemku p.č. 5009/3 o výměře 77m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova  jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 680,-Kč, panu L. S., Jiříkov na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části pozemku p.č. 4940/5 o výměře 580m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 120,-Kč, panu M. S., Varnsdorf na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) pozemku p.č. 3325 o výměře 362m2 , pozemku p.č. 6551/18 o výměře 9m2 a pozemku p.č. 6551/19 o výměře 11m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 390,-Kč, panu V. Z., Děčín 3 na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části pozemku p.č. 506/3 o výměře 280m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 280,-Kč, paní H. R., Jiříkov na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) pozemku p.č. 4903 o výměře 18285m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, pozemku p.č. 989/2 o výměře 25804m2 , pozemku p.č. 3014/2 o výměře 9553m2 , pozemku p.č. 2567/9 o výměře 9353m2 , pozemku p.č. 2671/11 o výměře 5827m2 , pozemku p.č. 363/5 o výměře 7352m2 , pozemku p.č. 363/6 o výměře 2690m2 , pozemku p.č. 3115/9 o výměře 30768m2 , pozemku p.č. 3115/10 o výměře 13313m2 , pozemku p.č. 3290 o výměře 8557m2 , pozemku p.č. 2901/12 o výměře 4996m2 , pozemku p.č. 2901/13 o výměře 27492 m2 , pozemku p.č. 2901/11 o výměře 15162m2 , pozemku p.č. 2671/14 o výměře 5677m2 , pozemku p.č. 2671/12 o výměře 2011m2 , pozemku p.č. 2671/13 o výměře 65314m2 , pozemku p.č. 2921/2 o výměře 9064m2 , pozemku p.č. 2921/3 o výměře 3163m2 , pozemku p.č. 2921/4 o výměře 15372m2 , pozemku p.č. 2835/2 o výměře 1168m2 vše v k.ú. Jiříkov jako pozemky pro zemědělské obhospodařování za cenu 0,10 Kč/m2 a rok, ročně celkem 28.100,-Kč, panu M. M., Lobendava na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

Usnesení č. 617/2012

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků a ke zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků a ke zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: a) části p.p.č. 1299 (trvalý travní porost), části p.p.č. 865/2 (ostatní plocha), části p.p.č. 6091/1 (ostatní plocha) a části p.p.č. 6088 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
  b) st.p.č. 192/2 (zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 777/2 (zahrada), části p.p.č. 6094/2 (ostatní plocha) vše v  k.ú. Jiříkov.
  c) části p.p.č. 3560/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 3557/2 (ostatní plocha), p.p.č. 3590/1 (zahrada), p.p.č. 3557/1(ostatní plocha), p.p.č. 5955(ostatní plocha), části p.p.č. 5953/1(ostatní plocha), p.p.č. 3425 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
 • 3. RM nedoporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to: části p.p.č. 368/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 618/2012

 • 1. RM projednala záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře 1816m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 619/2012

 • 1. RM projednala prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to: pozemkovou parcelu č. 219 (trvalý travní porost) o výměře 658m2 a pozemkovou parcelu č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře 273m2 vše v katastrálním území Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu M. Š., 407 53 Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 931,-Kč + stavba studny dle ZP + náklady. Na prodej pozemků bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kdy nájemné činí 1,-Kč/m2 /rok.

Usnesení č. 620/2012

 • 1. RM revokuje usnesení č. 281/2011 ze 17. schůze Rady města.
 • 2. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-4000073/VB001 na st.p.č. 672, p.p.č. 5998, p.p.č. 262/2, p.p.č. 267/2 p.p.č. 113, st.p.č. 647/2, st.p.č. 1137 a p.p.č. 110 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, Filipovská P.B.č. 1331, kNN, IZ-12-4000073“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-4000073/VB001 na st.p.č. 672, p.p.č. 5998, p.p.č. 262/2, p.p.č. 267/2 p.p.č. 113, st.p.č. 647/2, st.p.č. 1137 a p.p.č. 110 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, Filipovská P.B.č. 1331, kNN, IZ-12-4000073“ a to bezúplatně.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-4000073/VB001 na st.p.č. 672, p.p.č. 5998, p.p.č. 262/2, p.p.č. 267/2, p.p.č. 113, st.p.č. 647/2, st.p.č. 1137 a p.p.č. 110 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, Filipovská P.B.č. 1331, kNN, IZ-12-4000073“.

Usnesení č. 621/2012

 • 1. RM projednala návrh smlouvy o výpůjčce na část p.p.č. 6517/2 v k.ú.Jiříkov, na kterém je umístěno těleso silnice č. II/26329 za účelem realizace projektu „Jiříkov – chodník podél ulic Filipovská a Březinova“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce na část p.p.č. 6517/2 v k.ú.Jiříkov, na kterém je umístěno těleso silnice č. II/26329 za účelem realizace projektu „Jiříkov – chodník podél ulic Filipovská a Březinova“ mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov na dobu určitou a to od podpisu této smlouvy po dobu 3 let od finančního ukončení projektu.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o výpůjčce na část p.p.č. 6517/2 v k.ú. Jiříkov, na kterém je umístěno těleso silnice č. II/26329 za účelem realizace projektu „Jiříkov – chodník podél ulic Filipovská a Březinova“ mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 622/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 6. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 7. března 2012.

Usnesení č. 623/2012

 • RM rozhodla přidělit byt 1+3 (80,40m2 ) Rumburská 456, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01.04.2012 do 30.06.2012 paní D. S., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 624/2012

 • RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01.04.2012 do 30.06.2012:
  • M. L., 407 53 Jiříkov, od 01.04.2012 do 30.04.2012
  • S. K., 407 53 Jiříkov, od 01.04.2012 do 30.06.2012
  • S. H., 407 53 Jiříkov, od 01.04.2012 do 30.06.2012
  • D. Z., 407 53 Jiříkov, od 01.04.2012 do 30.06.2012

Usnesení č. 625/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci k realizaci projektu ,,Vybudování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jiříkově“, do Integrovaného operačního programu, uzavíranou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, IČ: 70698490, zastoupená ředitelem panem Mgr.Bc. Ladislavem Obergruberem, jako partnerem projektu na straně jedné a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, jako nositelem projektu na straně druhé.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o partnerství a spolupráci k realizaci projektu ,,Vybudování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jiříkově“, do Integrovaného operačního programu, uzavíranou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, IČ: 70698490, zastoupená ředitelem panem Mgr.Bc. Ladislavem Obergruberem, jako partnerem projektu na straně jedné a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, jako nositelem projektu na straně druhé.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o partnerství a spolupráci k realizaci projektu ,,Vybudování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jiříkově“, do Integrovaného operačního programu.

Usnesení č. 626/2012

 • 1. RM projednala návrh smlouvy o dílo na zhotovení elektroinstalace pro garáže v ulici Březinova, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem MASOPUSTELEKTRO v.o.s., Mělnická 1063/11, 407 53 Jiříkov, IČ 25014374, zastoupený Jiřím Masopustem, v ceně 19.394,-Kč včetně DPH, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení elektroinstalace pro garáže v ulici Březinova, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem MASOPUSTELEKTRO v.o.s., Mělnická 1063/11, 407 53 Jiříkov, IČ 25014374, zastoupený Jiřím Masopustem, v ceně 19.394,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo na zhotovení elektroinstalace pro garáže v ulici Březinova, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem MASOPUSTELEKTRO v.o.s., Mělnická 1063/11, 407 53 Jiříkov, IČ 25014374, zastoupený Jiřím Masopustem, v ceně 19.394,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 627/2012

 • 1. RM projednala Výklad přechodných ustanovení k novele §166 školského zákona.
 • 2. RM rozhodla na základě novely § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) potvrdit Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace prodloužení funkčního období na dobu určitou o dalších 6 let od 01. srpna 2012.
 • 3. RM rozhodla na základě novely § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) potvrdit paní Renátě Havlové, ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace prodloužení funkčního období na dobu určitou o dalších 6 let od 01. srpna 2012.

Usnesení č. 628/2012

 • 1. RM projednala oznámení paní Lenky Majákové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace o provedených úpravách na základě zápisu ze dne 20.09.2011, kdy byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, PSČ 400 01, územní pracoviště Děčín, Březinova 3, Děčín 1, v objektu odloučeného pracoviště ul. Hradecká příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace.
 • 2. RM ukládá: starostovi města zaslat dopis na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, PSČ 400 01, územní pracoviště Děčín, Březinova 3, 406 83 Děčín 1 o provedených úpravách zjištěných hygienickou kontrolou a rozhodnutí Zastupitelstva města Jiříkova o výstavbě nové budovy mateřské školy v ulici Hradecká.

Usnesení č. 629/2012

 • RM bere na vědomí dopis fa. PASOIL s.r.o. Most, Fr. Halase 845, P.O.BOX 297, Most PSČ 434 01, IČO 64051862 ve věci oznámení o změně provozovatele čerpací stanice PHM v Jiříkově, Filipov od 16.03.2012.

Usnesení č. 630/2012

 • RM bere na vědomí dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 390/42, 128 02 Praha 2, Územní pracoviště  Ústí nad Labem, Odbor odloučené pracoviště Děčín, Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín 1 se sdělením, že původní vlastník budovy Domova důchodců Filipov, č.p. 65 včetně pozemků v k.ú. Filipov řád Redemptoristů projevil zájem o převod zmíněného majetku, a kterému byl zaslán návrh smlouvy o bezúplatném převodu s omezující podmínkou 20 let nezcizit a dodržovat účel (poskytování sociálních služeb a užívání jako domov důchodců).

Usnesení č. 631/2012

 • 1. RM projednala zájem o odkupu nebo dlouhodobém pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov firmou Suhox s.r.o., Bašty 416/8, 602 00 Brno, IČ 29247764, která se zaměřuje na výsadbu energetických dřevin.
 • 2. RM ukládá: starostovi města – odpovědět fa. Suhox s.r.o., že město v současné době nedisponuje takovými pozemky, které jsou vhodné k výsadbě energetických dřevin.       

Usnesení č. 632/2012

 • RM projednala Dohodu o zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska a možností přistoupení Města Jiříkov k tomuto fondu a doporučuje ZM schválitvstup do Destinačního fondu Českého Švýcarska, Krásní Lípa.

Usnesení č. 633/2012

 • 1. RM projednala informaci SMS ČR k potřebě odmítnout vizi reformy financování regionálního školství, která povede k omezení, či zániku 50 – 70% všech základních škol.
 • 2. RM rozhodla podpořit „Petici za záchranu českého regionálního školství“.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – rozmístit petiční archy „Petice za záchranu českého regionálního školství“ v Jiříkově.

Usnesení č. 634/2012

 • 1. RM projednala návrh Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby uzavírané mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí  1359/1, 128 00 Praha 2 a Městem Jiříkov a tento návrh Smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi městapodepsat Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí  1359/1, 128 00 Praha 2 a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 635/2012

 • RM bere na vědomí Oznámení Mgr. Bc. Ladislava Obergrubera, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o udělení ředitelského volna na dny 04.04.2012 a 07.05.2012. Na tyto dny ředitelského volna navazují velikonoční prázdniny ve dnech 05. a 06.04.2012 a státní svátek dne 08.05.2012.           

Usnesení č. 636/2012

 • 1. RM byla seznámena starostou města o jednání se SVS a.s. Teplice dne 19.03.2012 o realizaci stavby „Kanalizace II. – IV. etapa v Jiříkově“ a řešení úpravy provozní smlouvy se SčVK a.s. a tuto informaci vzala na vědomí.
 • 2. RM rozhodla odstoupit od dalšího plnění mandátní smlouvy uzavřené mezi Městem Jiříkov a firmou ALLOWANCE s.r.o. Praha dle čl. 5.2a) mandátní smlouvy s termínem od 01.04.2012.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – oznámit firmě ALLOWANCE s.r.o. Praha odstoupení Města Jiříkov od dalšího plnění mandátní smlouvy s termínem od 01.04.2012.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov