Informace o přijatých usneseních z 39. schůze

Tisk

konané dne 10. května 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 669/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-4002383/VB/1 na p.p.č. 3220/1 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC Jiříkov – ul. Rumburská, DTS vVN, vNN“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č.  IE-12-4002383/VB/1 na p.p.č. 3220/1 v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC Jiříkov – ul. Rumburská, DTS vVN, vNN“ a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č.  IE-12-4002383/VB/1 na p.p.č. 3220/1 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC Jiříkov – ul. Rumburská, DTS vVN, vNN“.

Usnesení č. 670/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/1011/2012/DC na část p.p.č. 6129 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Severočeskou vodárenskou společností, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a investorem stavby Městem Jiříkov na stavbu „Vodovodní přípojka pro stavbu domova důchodců v Jiříkově“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/1011/2012/DC na část p.p.č. 6129 v k.ú. Jiříkov mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Severočeskou vodárenskou společností, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a investorem stavby Městem Jiříkov na stavbu „Vodovodní přípojka pro stavbu domova důchodců v Jiříkově“ a to úplatně za cenu, která bude stanovena Krajským úřadem Ústeckého kraje.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/1011/2012/DC na část  p.p.č. 6129 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Severočeskou vodárenskou společností, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a investorem stavby Městem Jiříkov na stavbu „Vodovodní přípojka pro stavbu domova důchodců v Jiříkově“.    

Usnesení č. 671/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/1009/2012/DC na část p.p.č. 6129 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a investorem stavby Městem Jiříkov na stavbu „Výstavba domova důchodců v Jiříkově (splašková a dešťová kanalizace)“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/1009/2012/DC na část p.p.č. 6129 v k.ú. Jiříkov mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a investorem stavby Městem Jiříkov na stavbu „Výstavba domova důchodců v Jiříkově (splašková a dešťová kanalizace)“ a to úplatně za cenu, která bude stanovena Krajským úřadem Ústeckého kraje.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/1009/2012/DC na část p.p.č. 6129 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a investorem stavby Městem Jiříkov na stavbu „Výstavba domova důchodců v Jiříkově (splašková a dešťová kanalizace)“.

Usnesení č. 672/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/1010/2012/DC na část p.p.č. 6129 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a investorem stavby Městem Jiříkov na stavbu „Přípojka plynu pro výstavbu domova důchodců v Jiříkově“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/1010/2012/DC na část p.p.č. 6129 v k.ú. Jiříkov mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a investorem stavby Městem Jiříkov na stavbu „Přípojka plynu pro výstavbu domova důchodců v Jiříkově“ a to úplatně za cenu, která bude stanovena Krajským úřadem Ústeckého kraje.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/1010/2012/DC na část p.p.č. 6129 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a investorem stavby Městem Jiříkov na stavbu „Přípojka plynu pro výstavbu domova důchodců v Jiříkově“.

Usnesení č. 673/2012

 • 1. RM projednala předloženou informaci o nutnosti zajištění smlouvy o dílo uzavřené na realizaci akce „Jiříkov – bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ mezi Městem Jiříkov a dodavatelem stavby vybraným v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v případě čerpání finančních prostředků z dotace poskytnuté Ministerstem pro místní rozvoj v Praze a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla provést výběr dodavatelské firmy na realizaci akce „Jiříkov – bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ formou písemné výzvy 5 zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle § 38 zákona o veřejných zakázkách – „Zjednodušené podlimitní řízení“.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – zajistit výběr dodavatelské firmy na realizaci akce „Jiříkov – bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ formou písemné výzvy 5 zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle § 38 zákona o veřejných zakázkách – „Zjednodušené podlimitní řízení“.
 • 4. RM rozhodla, že pro otevírání obálek bude ustanovena tříčlenná komise ve složení:
  1. Miroslav Sabo, 2. Miroslav Horák, 3. Petr Stredák.
 • 5. RM rozhodla, že pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení bude ustanovena pětičlenná hodnotící komise a za každého člena komise i náhradník. Složení hodnotící komise:
  1. Miroslav Horák                  náhradník – Michal Maják
  2. Miroslav Sabo                    náhradník – Ing. Petr Sinkule
  3. Ing. Milan Zezula               náhradník – Ing. Jiří Cobl
  4. Petr Stredák                       náhradník – Jiří Semerád
  5. Jiří Antoš                            náhradník – Zdenek Doležal
 • 6. RM ukládá: starostovi města - zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2012 potřebné finanční prostředky na realizaci stavby a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.

Usnesení č. 674/2012

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od projektanta Ing. Milana Zezuly z Rumburku na zajištění projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy a změna užívání části 2.N.P. v objektu čp. 900, ul. 9. května v Jiříkově“ a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od projektanta Ing. Milana Zezuly z Rumburku na zajištění projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy a změna užívání části 2.N.P. v objektu čp. 900, ul. 9. května v Jiříkově“ za cenu 242.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od projektanta Ing. Milana Zezuly smlouvu o dílo na zajištění  projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy a změna užívání části 2.N.P. v objektu čp. 900, ul. 9. května v Jiříkově“ za cenu 242.000,-Kč bez DPH s rozdělením předmětu plnění na dva roky a v roce 2012 pouze zajistit dokumentaci skutečného stavu a architektonickou studii a v roce 2013 ostatní části projektu dle nabídky a tuto smlouvu o dílo předložit k projednání v RM.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2012 potřebné finanční prostředky na zajištění části projektů a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.

Usnesení č. 675/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2012 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 18. dubna 2012.

Usnesení č. 676/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí zápis z 13. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 26.04.2012.
 • 2. RM ukládá: Letopisecké komisi – připravit návrhy studií naučných stezek.

Usnesení č. 677/2012

 • RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o uzavření školní jídelny dne 07.05.2012 z důvodu nízkého počtu strávníků. Zaměstnanci příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace budou čerpat řádnou dovolenou.

Usnesení č. 678/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomíoznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace o změně měsíční úplaty v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace takto: Celodenní docházka – 300,-Kč, omezená docházka – 200,-Kč od školního roku 2012/2013.
 • 2. RM schvaluje změnu měsíční úplaty v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace takto: Celodenní docházka – 300,-Kč, omezená docházka – 200,-Kč od školního roku 2012/2013.

 

Usnesení č. 679/2012

 • RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o uzavření budovy mateřské školy v ul. Filipovská ve dnech 02.07.2012 – 24.08.2012 z důvodu reklamace injektáží, oprav a výměny dveří. Náhradní provoz pro děti bude zajištěn v budově mateřské školy v ul. Hradecká.

Usnesení č. 680/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2012 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov a zároveň toto rozpočtové opatření příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 681/2012

 • 1. RM bere na vědomí Výroční zprávu Domova důchodců Filipov - domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba, se sídlem Filipov č.p. 65, 407 53 Jiříkov za rok 2011.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit zveřejnění nebo odkaz - Výroční zpráva DDF 2011.

Usnesení č. 682/2012

 • RM schvaluje vydání předběžného souhlasu k budoucí výstavbě malé fotovoltaické elektrárny na budovách příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace za podmínky zjištění nosnosti konstrukcí střech.

Usnesení č. 683/2012

 • 1. RM bere na vědomí Otevřený dopis starostovi města podaný panem Mgr. V. M.
 • 2. RM ukládá: Redakční radě Jiříkovských novin – zveřejnit Otevřeny dopis starostovi města podaný panem Mgr. V. M.
 • 3. RM ukládá: Letopisecké komisi – doložit historická fakta k Otevřenému dopisu starostovi města.

Usnesení č. 684/2012

 • RM ukládá: tajemníkovi MěÚ Jiříkov – připravit změnu organizačního řádu MěÚ Jiříkov s doplněním pracovní čety.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov