Informace o přijatých usneseních z 43. schůze

Tisk

konané dne 18. června 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 735/2012

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 736/2012

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem R. F., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana R. F., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 737/2012

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31.05.2012 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 738/2012

 • RM bere na vědomí zápis z jednání ze dne 29.05.2012 mezi Městem Jiříkov a SDH Jiříkov, občanským sdružením, o zajišťování běžné údržby městských dřevin na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 06.03.2009.

Usnesení č. 739/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 4/2012 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 28. května 2012.

Usnesení č. 740/2012

 • 1. RM projednala žádosti o ukončení nájemních smluv na pronájem pozemků a tyto žádosti bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodlaukončit nájemní smlouvy na pronájem pozemků a to:
  • a) nájemní smlouvu č. 055/2007 Dětskému domovu se školou, základní škole a školní jídelně, zastoupené Mgr. Dušanem Šimonkem, Čapkova 814/5, 407 53 Jiříkov.
  • b) nájemní smlouvu č. 035/2012 paní D. Š., 407 53 Jiříkov.
  • c) nájemní smlouvu č. 045/2010 paní L. D. T. K., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 741/2012

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemkůve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části pozemku p.č. 3404/1 o výměře 500m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,-Kč, panu K. E., 407 53 Jiříkov. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části pozemku p.č. 3909/5 o výměře 423m2, části stavebního pozemku č. 435/2 o výměře 70m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 100,-Kč, panu L. H., 407 53 Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) pozemku p.č. 209 o výměře 180m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 180,-Kč, paní J. D., 407 47 Varnsdorf. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) pozemku p.č. 234/1 o výměře 1213m2, pozemku p.č. 233 o výměře 916m2, pozemku p.č. 230 o výměře 132m2, pozemku p.č. 231 o výměře 107m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.400,-Kč, paní J. K., 407 53 Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
  • e) části pozemku p.č. 1443/2 o výměře 1003m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 1443/2 o výměře 52m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.270,-Kč, paní S. H., 407 53 Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) pozemku p.č. 1703/7 o výměře 485m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 490,-Kč, paní E. J., 407 53 Jiříkov. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: části pozemku p.č. 5036/1 o výměře 412m2, pozemku p.č. 5037/4 o výměře 180m2, pozemku p.č. 5038/1 o výměře 113m2 vše  v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok, ročně celkem 710,-Kč, panu M. K., 407 53 Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

 

Usnesení č. 742/2012

 • 1. RM schvaluje finanční odměny členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky) ve výši 500,- Kč/měsíčně/osoba na základě schváleného usnesení č. 1076/2002 RM ze 13. srpna 2002, dle předloženého seznamu a v návaznosti na uzavřené Dohody o členství ve Sboru Dobrovolných hasičů Jiříkov za I. pololetí roku 2012.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města – vydat pokyn k vyplacení finančních odměn za I. pololetí roku 2012 členům JPO II. SDH (výjezdové jednotky).
  • b) vedoucí ekonomického odboru – vyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 743/2012

 • 1. RM projednala prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučujeZM prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003m<sup>2</sup> v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní K. K., 407 53 Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 1.360,-Kč. Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m<sup>2</sup> a rok
  • b) části p.p.č.1299 (trvalý travní porost) o výměře 791m2, části p.p.č. 6088 (ostatní plocha) o výměře 28m2 a části p.p.č. 6091/1 (ostatní plocha) o výměře 212m2 vše v katastrálním území Jiříkov, dle GOP č.1302-17/2012, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní I. K., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 128.400,-Kč. Na prodej pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
  • c) st.p.č.192/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 18m2, p.p.č. 777/2 (zahrada) o výměře 202m2, části p.p.č. 6092/1 (ostatní plocha) o výměře 4m2 a části p.p.č. 6094/2 (ostatní plocha) o výměře 48m2 vše v katastrálním území Jiříkov dle GOP  č.1301-16/2012, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní P. Š., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 38.940,-Kč.
  • d) st.p.č.2025 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 110m2 a p.p.č. 607/8 (trvalý travní porost) o výměře 672m2 vše v katastrálním území Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům J. a P. S., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tj. celkem 3.170,-Kč
  • e) části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) o výměře 505m2 a části p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) o výměře 526m2 vše v katastrálním území Filipov u Jiříkova dle GOP č.204-9/2012, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu J. D., 407 53 Jiříkov na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 8.820,-Kč před kolaudací stavby rodinného domu z důvodu získání hypotečního úvěru. Kupující zároveň podepíše směnku ve výši 123.720,-Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 03.11.2015 na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
  • f) p.p.č. 594/10 (zahrada) o výměře 1140m<sup>2</sup> v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu M. G., 407 47 Varnsdorf, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 17.800,-Kč. Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m<sup>2</sup> a rok.

Usnesení č. 744/2012

 • 1. RM projednala předloženou informaci o nutnosti zajištění výběrového řízení na stavební práce na zajištění výměny starých dřevěných oken za nová plastová okna v objektu č.p. 678, ul. Čapkova, v objektu č.p. 524 ul. Moskevská, v objektu č.p. 253 ve Filipově a v objektu č.p. 646, ul. Rumburská vše v Jiříkově a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla provést výběr dodavatelské firmy, popř. dodavatelských firem na realizaci stavebních prací na zajištění výměny starých dřevěných oken za nová plastová okna v objektu č.p. 678, ul. Čapkova, v objektu č.p. 524 ul. Moskevská, v objektu č.p. 253 ve Filipově a v objektu č.p. 646, ul. Rumburská vše v Jiříkově formou písemné výzvy 3 zájemcům k podání nabídky dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a novel – „Veřejná zakázka malého rozsahu“ a výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci zveřejnit na Profilu zadavatele.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby životního prostředí – zajistit výběr dodavatelské firmy, popř. dodavatelských firem na realizaci stavebních prací na zajištění výměny starých dřevěných oken za nová plastová okna v objektu č.p. 678, ul. Čapkova, v objektu č.p. 524 ul. Moskevská, v objektu č.p. 253 ve Filipově a v objektu č.p. 646, ul. Rumburská vše v Jiříkově formou písemné výzvy 3 zájemcům k podání nabídky dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a novel – „Veřejná zakázka malého rozsahu“ a výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci zveřejnit na Profilu zadavatele.
 • 4. RM rozhodla, že pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek bude ustanovena tříčlenná komise ve složení: 1. Miroslav Horák, 2. Miroslav Skramužský, 3. Petr Dufek.

Usnesení č. 745/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh mandátní smlouvy na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce „Jiříkov – smíšená stezka pro pěší a cyklisty, ul. Rumburská“ a návrh mandátní smlouvy na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce „Jiříkov – chodník ul. Filipovská“ a tyto mandátní smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem se sídlem Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa, na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce „Jiříkov – smíšená stezka pro pěší a cyklisty, ul. Rumburská“ za cenu 27.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem se sídlem Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa, na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce „Jiříkov – chodník ul. Filipovská“ za cenu 27.000,-Kč bez DPH.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem se sídlem Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa, na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce „Jiříkov – smíšená stezka pro pěší a cyklisty, ul. Rumburská“ za cenu 27.000,-Kč bez DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - podepsat mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem se sídlem Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa, na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce „Jiříkov – chodník ul. Filipovská“ za cenu 27.000,-Kč bez DPH.                                                          

Usnesení č. 746/2012

 • 1. RM projednala a rozhodlaprodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01.07.2012 do 30.09.2012:
  • M. L., Jiříkov od 01.07.2012 do 30.09.2012
  • S. K., Jiříkov od 01.07.2012 do 30.09.2012
  • S. H., Jiříkov od 01.07.2012 do 30.09.2012
 • 2. RM projednala a rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova paní V. B., Jiříkov a dále rozhodla, aby byla vyzvána k vrácení bytu k 30.06.2012.

Usnesení č. 747/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o spolupráci k realizaci projektu ,,Oživení turismu v německo - českém pohraničí“, uzavírané mezi ZirkelsteinResort gGmbH, Am Zirkelstein, 109B, 01814, Reinhardtsdorf-Schöna, zastoupená obchodním ředitelem panem Stefanem Bohne, jako lead partner projektu na straně jedné a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, jako partnerem projektu na straně druhé.
 • 2. RM doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o spolupráci k realizaci projektu ,,Oživení turismu v německo - českém pohraničí“ mezi ZirkelsteinResort gGmbH, Am Zirkelstein, 109B, 01814, Reinhardtsdorf-Schöna, zastoupená obchodním ředitelem panem Stefanem Bohne, jako lead partner projektu na straně jedné a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, jako partnerem projektu na straně druhé.

Usnesení č. 748/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt, ,,Oživení turismu v německo - českém pohraničí“, který se týká rekonstrukce objektu na Náměstí č.p. 3, a to do Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Ziel 3/Cíl3), jehož předpokládané celkové náklady činí 22.066.573,-Kč včetně DPH.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na projekt ,,Oživení turismu v německo - českém pohraničí“, který se týká rekonstrukce objektu na Náměstí č.p. 3, a to do Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Ziel 3/Cíl3).

Usnesení č. 749/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 8/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 8/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 750/2012

 • 1. RM rozhodla vydat odběrné dárkové poukázky do Cukrárny Kristen v Jiříkově za umístění dětí ve Výtvarné soutěži 2012 takto: 6 poukázek v hodnotě 250,-Kč, 4 poukázky v hodnotě 150,-Kč a 3 poukázky v hodnotě 100,-Kč, celkem za 2.400,-Kč. Platnost poukázek je stanovena do 31.07.2012.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zabezpečit zhotovení uvedených poukázek.

Usnesení č. 751/2012

 • RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizaceMateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o výsledku zápisu do Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace pro školní rok 2012/2013. Ze 43 zájemců bylo vyhověno 31 zájemcům, 12 zájemcům byla žádost zamítnuta z kapacitních důvodů.

Usnesení č. 752/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy č. S-11956107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, ve výši 2.022.300,-Kč, uzavírané mezi Státním fondem životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ: 00261424.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Smlouvu č. S-11956107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, ve výši 2.022.300,- Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • b) schválit Podmínky Smlouvy č. S-11956107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, ve výši 2.022.300,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 2.022.300,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu v ulici Březinova, č.p. 339 a 340 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu v ulici Březinova, č.p. 339 a 340 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
  • e) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. S-11956107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, ve výši 2.022.300,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.

Usnesení č. 753/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy č. S-11957107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, ve výši 2.022.300,-Kč, uzavírané mezi Státním fondem životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ: 00261424.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Smlouvu č. S-11957107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, ve výši 2.022.300,- Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • b) schválit Podmínky Smlouvy č. S-11957107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, ve výši 2.022.300,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 2.022.300,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu v ulici Březinova, č.p. 345 a 346 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu v ulici Březinova, č.p. 345 346 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
  • e) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. S-11957107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, ve výši 2.022.300,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.

Usnesení č. 754/2012

 • RM bere na vědomí dopis ředitele odboru fondů Evropské unie Mgr. Radka Lintymera, Státního fondu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha o ukončení administrace projektu „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ podaného do 7. výzvy Operačního programu Životního prostředí.

Usnesení č. 755/2012

 • RM revokuje usnesení RM č. 686/2012 v bodě 2 ze 40. schůze RM ze dne 21. 5. 2012.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov