Informace o přijatých usneseních z 46. schůze

Tisk

konané dne 16. července 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 781/2012

  • RM projednala rozpočtové opatření č. 11/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 11/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 782/2012

  • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na zajištění stavby „Stavební úpravy ve  2. N. P. objektu MŠ č. p. 686, ul. Filipovská v Jiříkově.“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a panem Bodlákem Jaroslavem se sídlem Filipov 253, 407 53 Jiříkov na zajištění stavby „Stavební úpravy ve 2. N. P. objektu MŠ č. p. 686, ul. Filipovská v Jiříkově“ za cenu 114.900,-Kč.
  • 3. RM ukládá: místostarostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a panem Bodlákem Jaroslavem se sídlem Filipov 253, 407 53 Jiříkov na zajištění stavby „Stavební úpravy ve 2. N. P. objektu MŠ č. p. 686, ul. Filipovská v Jiříkově“ za cenu 114.900,-Kč.

Usnesení č. 783/2012

  • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 5/2012 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 27. června 2012.

 Usnesení č. 784/2012

  • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o ploše 13,75 m2 v objektu č. p. 524 ulice Moskevská v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov