Informace o přijatých usneseních z 53. schůze

Tisk

konané dne 15. října 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 867/2012

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 868/2012

 • 1. RM projednala návrh Smlouvy mezi Městem Litoměřice, IČ: 00263958 zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem a Městem Jiříkov, IČ: 00261424 zastoupené starostou panem Michalem Majákem o úhradě 50% neinvestičních výdajů Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace, IČ: 72744081, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice za T. S., Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla neuzavřít Smlouvu mezi Městem Litoměřice, IČ: 00263958 zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem a Městem Jiříkov, IČ: 00261424 zastoupené starostou panem Michalem Majákem o úhradě 50% neinvestičních výdajů Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace, IČ: 72744081, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice za T. S., Jiříkov z důvodu vlastního zabezpečení služeb dle § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 869/2012

 • RM projednala a bere na vědomí informaci o výsledku instalace fotopastí v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 870/2012

 • RM projednala a bere na vědomí informaci odboru výstavby a životního prostředí o umístění kontejneru na zelenou hmotu a bioodpad.

Usnesení č. 871/2012

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 347/2 o výměře 370 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 80,-Kč, panu M. P., AN Hoofddorgp, Nizozemsko od 01. 11. 2012 do 31. 12. 2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) p.p.č. 326 o výměře 2256 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.260,-Kč, panu B. P., Jiříkov od 01. 11. 2012 do 31. 12. 2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

Usnesení č. 872/2012

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
  • a) části p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Jiříkov.
  • b) části p.p.č.1890/7 (trvalý travní porost) a části st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 873/2012

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 3325 o výměře 362 m2,  p.p.č. 6551/18 o výměře 9 m2  a p.p.č. 6551/19 o  výměře 11 m2 vše v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
  • b) p.p.č. 5211/4 o výměře 135 m2, p.p.č. 5212 o výměře 78 m2, p.p.č. 5213 o výměře 317 m2, p.p.č. 5214/1 o výměře 205 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
  • c) p.p.č. 618/1 o výměře 837 m2 a st.p.č. 2053 o výměře 150 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
  • d) p.p.č. 5149/3 o výměře 1175 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova za minimální cenu 120,-Kč/m2 dle směrnice č. 4/2009.
 • 2. RM nedoporučuje ZM schválit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 2567/2 o výměře 376 m2 a p.p.č. 2568/1 o výměře 1211 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 874/2012

 • 1. RM projednala záměr směny pozemků mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru směny pozemků a to:
  p.p.č.152/2 o výměře 276 m2 (vodní plocha), p.p.č.160/14 o výměře 65 m2 (vodní plocha), p.p.č. 6622 o výměře 4 m2 (vodní plocha), p.p.č. 6623/2 o výměře 61 m2 (vodní plocha), p.p.č.1866/5 o výměře 57 m2 (vodní plocha), p.p.č.1871/5 o výměře 21 m2 (vodní plocha), p.p.č.1872/3 o výměře 14 m2 (vodní plocha), p.p.č. 2328/2 o výměře 12 m2 (vodní plocha), p.p.č. 2479/2 o výměře 150 m2 (vodní plocha), p.p.č. 2573/2 o výměře 2 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5943/2 o výměře 1 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5944/33 o výměře 21 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5944/34 o výměře 31 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5944/36 o výměře 1 m2 (vodní plocha), p.p.č. 6021/2 o výměře 8 m2 (vodní plocha) vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu dle ZP č. 5329-32-2/12, tj. celkem 20.950,-Kč za     p.p.č. 6550/119 o výměře 2 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/32 o výměře 21 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/33 o výměře 68 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/34 o výměře 2 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/36 o výměře 24 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/37 o výměře     14 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/38 o výměře 6 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/40 o výměře 8 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/42 o výměře 2 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/44 o výměře 12 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/45 o výměře 20 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/46 o výměře 42 m2 (ostatní plocha) vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov za cenu dle ZP č. 5329-32-3/12, tj. celkem 5.080,-Kč.

Usnesení č. 875/2012

 • 1. RM projednala prodej a směnu pozemků v k. ú. Jiříkov.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit prodej a směnu pozemků a to: části p.p.č.195/1 (zahrada) o výměře 717 m2 v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 91.440,-Kč za část p.p.č.194 (zahrada) o výměře 21 m2 ve vlastnictví Českého rybářského svazu, MO Jiříkov, Rumburská 454/17,   407 53 Jiříkov za dohodnutou cenu 2.520,-Kč dle GOP č.1306-24/2012. Český rybářský svaz, MO Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov doplatí rozdíl směňovaných pozemků ve výši 88.920,-Kč.

Usnesení č. 876/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh mandátní smlouvy na zajištění autorského dozoru na stavbu "Stavební úpravy a vestavba výtahu v objektu čp. 464, Náměstí v Jiříkově" a tuto mandátní smlouvu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, 408 01 Rumburk na zajištění autorského dozoru na stavbu "Stavební úpravy a vestavba výtahu v objektu čp. 464, Náměstí v Jiříkově" za cenu 30.000,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat  mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, 408 01 Rumburk na zajištění autorského dozoru na stavbu "Stavební úpravy a vestavba výtahu v objektu čp. 464, Náměstí v Jiříkově" za cenu 30.000,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 877/2012

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o zajištění geodetických a kartografických prací pro Město Jiříkov a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla požádat fyzicky podnikající osobu pana Skalu – Geodezie Rumburk o předložení nabídky na zajištění služeb "Geodetické a kartografické práce v k. ú. Jiříkov a k. ú. Filipov u Jiříkova" na roky 2013 a 2014.

Usnesení č. 878/2012

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení hodnotících komisí v rámci vyhlášených výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a to na zajištění zimní údržby v Jiříkově a na stavbu "Rozšíření stávajícího parkoviště v ul. Březinova v Jiříkově" a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 3 členné hodnotící komise na veřejné zakázky malého rozsahu a to na zajištění zimní údržby v Jiříkově a na stavbu "Rozšíření stávajícího parkoviště v ul. Březinova v Jiříkově" ve složení: předseda - p. Miroslav Horák - místostarosta Města Jiříkov, členové: p. Miroslav Sabo - vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov, p. Petr Stredák - vedoucí odboru místního a bytového hospodářství MěÚ Jiříkov.

Usnesení č. 879/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 14   odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 880/2012

 • RM projednala předloženou informaci o vymáhání daňových nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad a tuto informaci bere na vědomí.

Usnesení č. 881/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1/2012 k Dohodě o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt "Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež", do Integrovaného operačního programu, uzavíraného mezi paní H. K., Česká Kamenice a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města a tento návrh Dodatku č. 1/2012 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1/2012 k Dohodě o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt "Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež", do Integrovaného operačního programu, mezi paní H. K., Česká Kamenice a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města. Důvodem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu dohody o provedení práce do 15. 11. 2012.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1/2012 k Dohodě o provedení práce na zpracování kompletní žádosti na projekt "Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež", do Integrovaného operačního programu.

Usnesení č. 882/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 15/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 15/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 883/2012

 • RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2012 se zjištěním: pří dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 884/2012

 • RM bere na vědomí pohledávky k 30. 09. 2012 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 885/2012

 • RM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012 ve výši 75.000,-Kč a doporučuje ZM uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.

Usnesení č. 886/2012

 • RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 186.000,- přijatou v období od 01. 07. 2012 do 30. 09. 2012 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.

Usnesení č. 887/2012

 • 1. RM bere na vědomí žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace navýšit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v roce 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace o 35.000,-Kč na nákup podložek na lehátka pro děti dle KHS Ústí nad Labem a bojleru a doporučuje ZM rozhodnout o navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2012 o 35.000,-Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace.
 • 2. RM doporučuje ZM na úhradu tohoto příspěvku použít nespecifikovanou rezervu.

Usnesení č. 888/2012

 • 1. RM projednala žádost Bc. Jana Sembdnera, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov o schválení pracovního volna s náhradou platu na vypracování a obhajobu diplomové práce v délce 10 pracovních dnů a na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky v délce 40 pracovních dnů podle § 232 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. RM schvaluje poskytnutí pracovního volna s náhradou platu podle § 232 odst. 1 písm. d) a § 232 odst. 1 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 889/2012

 • RM doporučuje ZM města Jiříkova vydat novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 890/2012

 • 1. RM projednala Žádost o finanční dotaci na stravování žáka E. J., Jiříkov v Základní škole a praktické škole Gabriely Pelechové, Vilémovská 192, 407 82 Dolní Poustevna.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - vyžádat od Základní školy a praktické školy Gabriely Pelechové, Vilémovská 192, 407 82 Dolní Poustevna návrh smlouvy o stravování žáka, o kterém bude následně rozhodnuto.

Usnesení č. 891/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí zápis č. 7/2012 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 3. října 2012.
 • 2. RM odvolává podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů člena Komise občanských záležitostí paní Ivu Dieneltovou, Rumburk.
 • 3. RM jmenuje podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů člena Komise občanských záležitostí paní Vladimíru Jeníkovou, Jiříkov.

Usnesení č. 892/2012

 • 1. RM projednala žádost na výpůjčku dlouhodobého hmotného majetku – sněhová radlice VRL - 3502 v celkové výši 21.630,-Kč, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou panem Michalem Majákem a Obcí Staré Křečany, č. p. 38, 407 61 Staré Křečany, zastoupené starostou panem Františkem Moravcem a tuto žádost bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce dlouhodobého hmotného majetku – sněhová radlice VRL - 3502 v celkové výši 21.630,-Kč, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou panem Michalem Majákem a Obcí Staré Křečany, č. p. 38,    407 61 Staré Křečany, zastoupené starostou panem Františkem Moravcem, na dobu od 22. 10. 2012 do 31. 12. 2012.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o výpůjčce dlouhodobého hmotného majetku – sněhová radlice VRL - 3502 v celkové výši 21.630,-Kč, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou panem Michalem Majákem a Obcí Staré Křečany, č. p. 38, 407 61 Staré Křečany, zastoupené starostou panem Františkem Moravcem.

Usnesení č. 893/2012

 • RM bere na vědomí informaci místostarosty pana Miroslava Horáka o plnění úkolů za III. čtvrtletí 2012.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov