Informace o přijatých usneseních z 57. schůze

Tisk

konané dne 19. listopadu 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 912/2012

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 913/2012

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 10. 2012 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 914/2012

 • RM projednala a bere na vědomí a rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2012:
  • a) příjmy ve výši 35.506.929,19 Kč, výdaje ve výši 26.868.707,49 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 8.638.221,70 Kč,
  • b) výnosy ve výši 33.671.409,54 Kč, náklady ve výši 24.177.850,13 Kč, výsledek hospodaření 9.493.559,41

a doporučuje ZM tento rozbor projednat.

Usnesení č. 915/2012

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem J. N., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana J. N., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 916/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 18/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 18/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 917/2012

 • RM z důvodu ekonomické situace doporučuje ZM přijmout na rok 2013 rozpočtové provizorium Města Jiříkova, RM zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru zpracovat pouze návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2013 a předložit ho ZM.

Usnesení č. 918/2012

 • 1. RM projednala a rozhodla uzavřít níže uvedené smlouvy v rámci akce "Adventní koncert v kostele sv. Jiří " dne 01. 12. 2012 od 17,00 hodin:
  • a) Smlouvu o zajištění produkce, a to zajištění kulturního programu, produkce živé hudby mezi  panem J. Ch., Jiříkov a Městem Jiříkov za smluvní cenu 4000,-.
  • b) Smlouvu o zajištění produkce, a to zajištění kulturního programu, produkce živého zpěvu mezi panem G. R., Ústí nad Labem a Městem Jiříkov za smluvní cenu 6000,-.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města - výše uvedené smlouvy podepsat.
  • b) vedoucí ekonomického odboru - výše uvedené smlouvy uhradit.

Usnesení č. 919/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 18. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 31. 10. 2012.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy:
  • a) zabezpečit naskenování nápisu ze Švédského sloupu na ul. Mánesova proti č. p. 44 v Jiříkově,
  • b) připravit smlouvu s panem S. na grafické zpracování knihy "Jiříkov – dějiny města" v počtu výtisků 2.000 ks.

Usnesení č. 920/2012

 • 1. RM projednala a rozhodla uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi firmou EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. se sídlem 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, IČ 62241001, zastoupenou jednatelem paní G. K. a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. Předmětem této výpůjčky je půjčení stolů a lavic na zajištění akce "Zahájení adventu v Jiříkově", která se koná 1. prosince 2012.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o výpůjčce na zajištění stolů a lavic od firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov.

Usnesení č. 921/2012

 • RM projednala Zápis č. 8/2012 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne   7. listopadu 2012 a bere na vědomí konání akce 1. 12. 2012 "Zahájení adventu v Jiříkově".

Usnesení č. 922/2012

 • 1. RM projednala předložené návrhy exekutorských úřadů ke spolupráci při vymáhání daňových nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a tyto návrhy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že prováděním exekucí v rámci vymáhání daňových nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Jiříkově bude pověřen Mgr. Petr Polanský z Liberce.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zjistit od soudního exekutora Mgr. Petra Polanského smlouvu o provádění exekucí a tuto smlouvu předložit do RM ke schválení.

Usnesení č. 923/2012

 • 1. RM projednala předložené návrhy dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění komplexního odpadového hospodářství uzavřené mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,102 00 Praha 10, IČO 49356089, DIČ CZ49356089.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění komplexního odpadového hospodářství uzavřené mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,102 00 Praha 10, IČO 49356089, DIČ CZ49356089 a to s cenovou fixací na roky 2013, 2014.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění komplexního odpadového hospodářství uzavřené mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,102 00 Praha 10, IČO 49356089, DIČ CZ49356089 a to s cenovou fixací na roky 2013, 2014.

Usnesení č. 924/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a Ekolamp s.r.o., I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO 27248801.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a Ekolamp s.r.o., I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO 27248801.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a Ekolamp s.r.o., I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO 27248801.

Usnesení č. 925/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku č. 6506 a 5145/1 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova v souvislosti se stavbou "Kanalizační přípojka pro RD č. p. 173 na st.p.č. 1230 v k. ú. Filipov u Jiříkova" a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 6506 a 5145/1 vše v k. ú. Filipov Jiříkova v souvislosti se stavbou "Kanalizační přípojka pro RD č. p. 173 na st.p.č. 1230 v k. ú. Filipov u Jiříkova" mezi paní I. P., Jiříkov a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 6506 a 5145/1 vše v  k. ú. Filipov Jiříkova v  souvislosti se stavbou "Kanalizační přípojka pro RD č. p. 173 na st.p.č. 1230 v k. ú. Filipov u Jiříkova" uzavíranou mezi paní I. P., Jiříkov a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 926/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku č. 2941/10 v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou "Samostatný stojící přístřešek – kryté stání pro osobní vozidla na p.p.č. 2941/9 a 2941/10 vše v k. ú. Jiříkov, ul. Rumburská v Jiříkově" a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 2941/10 v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou "Samostatný stojící přístřešek – kryté stání pro osobní vozidla na p.p.č. 2941/9 a 2941/10 vše v k. ú. Jiříkov, ul. Rumburská v Jiříkově" mezi panem M. M., Jiříkov a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 2941/10 v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou "Samostatný stojící přístřešek – kryté stání pro osobní vozidla na p.p.č. 2941/9 a 2941/10 vše v k. ú. Jiříkov, ul. Rumburská v Jiříkově" uzavíranou mezi panem M. M., Jiříkov a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 927/2012

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů na odkup části p.p.č.1071/3 (trvalý travní porost) v k. ú. Jiříkov.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů na odkup části p.p.č.1071/3 (trvalý travní porost) v k. ú. Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství v součinnosti s odborem výstavby a životního prostředí - připravit podklady pro převzetí ostatních křížů, soch a sousoší do majetku města.

Usnesení č. 928/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby Jiříkov – Filipov, DTS, kNN, vNN, vVN IE-12-4002783/119, zakázka: ZUK10412 na p.p.č. 6516/1, 6451, 4865/9, 4877/9, 4875/4, 4877/10 vše v k. ú. Jiříkov, p.p.č. 6515, 6499/2, 6510, 6511, 6532, 6512, 6513/1, 6514, 5676, 5677, 6495, 6497, 6498, 6500, 6502, 6503, 6504, 6505, 6507, 6508, 6509, 5065/3, 5142/17, 5097, 5142/22, 5329/1, 5332, 5368, 5366, 4934, 4951, 4982, 4973/1, 5014, st.p.č. 1084, 5013/2, 5017/2, 5037/1, 5142/12, 5144/1, 5142/4, 5002/1, 5062/2, 5012/1, 5062/1 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby Jiříkov – Filipov, DTS, kNN, vNN, vVN IE-12-4002783/119, zakázka: ZUK10412 na p.p.č. 6516/1, 6451, 4865/9, 4877/9, 4875/4, 4877/10 vše v k. ú. Jiříkov, p.p.č. 6515, 6499/2, 6510, 6511, 6532, 6512, 6513/1, 6514, 5676, 5677, 6495, 6497, 6498, 6500, 6502, 6503, 6504, 6505, 6507, 6508, 6509, 5065/3, 5142/17, 5097, 5142/22, 5329/1, 5332, 5368, 5366, 4934, 4951, 4982, 4973/1, 5014, st.p.č. 1084, 5013/2, 5017/2, 5037/1, 5142/12, 5144/1, 5142/4, 5002/1, 5062/2, 5012/1, 5062/1 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby Jiříkov – Filipov, DTS, kNN, vNN, vVN IE-12-4002783/119, zakázka: ZUK10412 na p.p.č. 6516/1, 6451, 4865/9, 4877/9, 4875/4, 4877/10 vše v k. ú. Jiříkov, p.p.č. 6515, 6499/2, 6510, 6511, 6532, 6512, 6513/1, 6514, 5676, 5677, 6495, 6497, 6498, 6500, 6502, 6503, 6504, 6505, 6507, 6508, 6509, 5065/3, 5142/17, 5097, 5142/22, 5329/1, 5332, 5368, 5366, 4934, 4951, 4982, 4973/1, 5014, st.p.č. 1084, 5013/2, 5017/2, 5037/1, 5142/12, 5144/1, 5142/4, 5002/1, 5062/2, 5012/1, 5062/1 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02.

Usnesení č. 929/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné světlení" na p.p.č. 5127/6 v k. ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,   407 53 Jiříkov a panem J. F., Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" na p.p.č. 5127/6 v k. ú. Filipov u Jiříkova mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. F., Jiříkov a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" na p.p.č. 5127/6 v k. ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. F., Jiříkov.

Usnesení č. 930/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" na p.p.č. 5127/4 v k. ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,   407 53 Jiříkov a panem J. T., Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" na p.p.č. 5127/4 v k. ú. Filipov u Jiříkova mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. T., Jiříkov a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" na p.p.č. 5127/4 v k. ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. T., Jiříkov.

Usnesení č. 931/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" na p.p.č. 5127/2 v k. ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,   407 53 Jiříkov a panem M. E., Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" na       p.p.č. 5127/2 v k. ú. Filipov u Jiříkova mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem M. E., Jiříkov a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" na p.p.č. 5127/2 v k. ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem M. E., Jiříkov.

Usnesení č. 932/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" na p.p.č. 5127/2 v k. ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,   407 53 Jiříkov a paní J. H., Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" na       p.p.č. 5127/2 v k. ú. Filipov u Jiříkova mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní J. H., Jiříkov a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení veřejného osvětlení v rámci stavby "Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" na p.p.č. 5127/2 v k. ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a paní J. H., Jiříkov.

Usnesení č. 933/2012

 • 1. RM projednala směnu pozemků mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků a to: p.p.č.152/2 o výměře 276 m2 (vodní plocha), p.p.č.160/14 o výměře 65 m2 (vodní plocha), p.p.č. 6622 o výměře 4 m2 (vodní plocha), p.p.č. 6623/2 o výměře 61 m2 (vodní plocha), p.p.č.1866/5 o výměře 57 m2 (vodní plocha), p.p.č.1871/5 o výměře 21 m2 (vodní plocha), p.p.č.1872/3 o výměře 14 m2 (vodní plocha), p.p.č. 2328/2 o výměře 12 m2 (vodní plocha), p.p.č. 2479/2 o výměře 150 m2 (vodní plocha), p.p.č. 2573/2 o výměře 2 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5943/2 o výměře 1 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5944/33 o výměře 21 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5944/34 o výměře 31 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5944/36 o výměře 1 m2 (vodní plocha), p.p.č. 6021/2 o výměře 8 m2 (vodní plocha) vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu dle ZP č. 5329-32-2/12, tj. celkem 20.950,-Kč za p.p.č. 6550/119 o výměře 2 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/32 o výměře 21 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/33 o výměře 68 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/34 o výměře 2 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/36 o výměře 24 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/37 o výměře 14 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/38 o výměře 6 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/40 o výměře 8 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/42 o výměře 2 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/44 o výměře 12 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/45 o výměře 20 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/46 (ostatní plocha) o výměře 42 m2 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov za cenu dle ZP č. 5329-32-3/12, tj. celkem 5.080,-Kč.

Usnesení č. 934/2012

 • 1. RM projednala prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to část p.p.č. 4573 (zahrada) o výměře 63 m2 v katastrálním území Jiříkov dle GOP č.1319-55/2012, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu J. H., Praha 4, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 + náklady, tj. celkem 12.060,-Kč.

Usnesení č. 935/2012

 • 1. RM bere na vědomí potvrzení, že Školská rada při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace schválila dne 31. 10. 2012 Výroční zprávu školy za rok 2011/2012.
 • 2. RM bere na vědomí Výroční zprávu školy, za školní rok 2011/2012 příspěvkové organizace Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace zpracovanou ředitelem Mgr. Ladislavem Obergruberem, která byla projednána a schválena 31. 10. 2012 na zasedání Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.

Usnesení č. 936/2012

 • 1. RM projednala dopis Klubu cyklistiky Krásná Lípa, Smetanova 22, 407 46 Krásná Lípa s poděkováním za spolupráci při organizaci XXV. ročníku "Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska" v termínu 5. – 8. 7. 2012 a žádost o opětovné spolupořadatelství II. etapy XXVI. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen "Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska" dne 5. července 2013 (pátek) v Jiříkově.
 • 2. RM rozhodla o zajištění II. etapy XXVI. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen "Tour de Feminin – O cenu Českého  Švýcarska" dne 5. července 2013 (pátek) v Jiříkově.
 • 3. RM ukládá: odboru vnitřní správy a odboru místního a bytového hospodářství zajistit organizačně start a dojezd II. etapy do Jiříkova.

Usnesení č. 937/2012

 • RM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2012 ve výši 16.068,-Kč na výdaje za uskutečněný zásah, na výdaje na věcné prostředky, doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.

Usnesení č. 938/2012

 • RM vydává souhlas řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace k uzavření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a. s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1.

Usnesení č. 939/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2010/Jiř na zajištění střešních vzduchotechnických nástaveb u panelového objektu č. p. 339-340, ul. Březinova v Jiříkově a tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2010/Jiř mezi Městem Jiříkov a firmou Šluknovská realitní společnost spol. s. r.o. se sídlem Šluknovská 332, 407 78 Velký Šenov na zajištění střešních vzduchotechnických nástaveb u panelového objektu č. p. 339-340, ul. Březinova v Jiříkově za cenu 259.928,76 Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2010/Jiř mezi Městem Jiříkov a firmou Šluknovská realitní společnost spol. s. r. o. se sídlem Šluknovská 332, 407 78 Velký Šenov na zajištění střešních vzduchotechnických nástaveb u panelového objektu č. p. 339-340, ul. Březinova v Jiříkově za cenu 259.928,76 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 940/2012

 • RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - opětovně vyzvat stavební úřad MěÚ Rumburk k odstranění nepovolených staveb na pozemcích p. č. 6036/2 a 6036/4 vše v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 941/2012

 • RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – upozornit stavební úřad MěÚ Rumburk:
  • a) na nečinnost ve věci odstranění staveb bývalého průmyslového areálu "Kovárna Jiříkov", situovaných na stavebních parcelách číslo 1430/1, 1548, 1630, 1637, 1791 a 1843 a pozemkové parcele číslo 647/3, vše v k. ú. Jiříkov,
  • b) na odstranění stavby bývalé čerpací stanice pro "Kovárnu Jiříkov" situovanou na ulici 9. května v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 942/2012

 • RM projednala a schvaluje dodatek č. 6 směrnice č. 9/2003 "Organizační řád Městského úřadu" s platností a účinností od 01. 12. 2012 a zároveň tím stanovuje rozdělení pravomocí v Městském úřadě Jiříkov a celkový počet zaměstnanců Města Jiříkov zařazených do Městského úřadu Jiříkov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov