Informace o přijatých usneseních z 58. schůze

Tisk

konané dne 3. prosince 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 943/2012

 • RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2013, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 37.821.000,-Kč, výdaje ve výši 34.633.000,-Kč, financování ve výši – 3.188.000,-Kč a doporučuje ZM rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2013 přijmout.

Usnesení č. 944/2012

 • 1. RM bere na vědomí žádost občanského sdružení Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ 22715100, o poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,-Kč na zajištění cen pro soutěžící v nultém ročníku Mikulášského trojboje. RM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 2.000,-Kč na zajištění cen pro soutěžící v nultém ročníku Mikulášského trojboje občanskému sdružení Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ 22715100.
 • 2. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční dotace č. 14/2012 uzavíranou s občanským sdružením Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ 22715100, zastoupenou předsedou sdružení Jaroslavem Vöröšem a zároveň ukládá: starostovi města tuto smlouvu podepsat.

Usnesení č. 945/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 19/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 19/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 946/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o uzavření školní jídelny ve dnech 27. 12. 2012 – 02. 01. 2013 z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců Školní jídelny Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o uzavření budov školy ve dnech 22. 12. 2012 – 01. 01. 2013 z důvodu malého počtu přihlášených dětí a čerpání řádných dovolených zaměstnanců Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace.

Usnesení č. 947/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 3/2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 948/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2012 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 4/2012 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 949/2012

 • 1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace na použití fondu odměn do výše 44.000,-Kč na dokrytí finančních prostředků na platy v příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace.
 • 2. RM schvaluje žádost příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o použití částky z fondu odměn do výše 44.000,-Kč na dokrytí finančních prostředků na platy v příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace.

Usnesení č. 950/2012

 • 1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace na použití investičního fondu do výše 55.600,-Kč na posílení provozního rozpočtu (opravy a udržování) příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.
 • 2. RM schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace do výše 55.600,-Kč na posílení provozního rozpočtu (opravy a udržování) příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.

Usnesení č. 951/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí:
  • a) "Sazebník úhrad služeb a úkonů, sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov" s účinností od 01. 01. 2013,
  • b) "Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných pečovatelskou službou příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov" s účinností od 01. 01. 2013.
 • 2. RM schvaluje:
  • a) "Sazebník úhrad služeb a úkonů, sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov" s účinností od 01. 01. 2013,
  • b) "Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných pečovatelskou službou příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov" s účinností od 01. 01. 2013.

Usnesení č. 952/2012

 • 1. RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru vnitřní správy o termínech redakčních uzávěrek Jiříkovských novin a to: 02.01., 05.02., 05.03., 02.04., 30.04., 04.06., 02.07., 03.09., 01.10., 05.11., 03.12.2013 a to vždy do 12:00 hod.
 • 2. RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru vnitřní správy o termínech distribuce Jiříkovských novin a to: 11.01., 15.02., 15.03., 12.04., 17.05., 14.06., 12.07., 13.09., 11.10., 15.11. a 13.12.2013.
 • 3. RM projednala návrh Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Marek Dvořák - Tiskárna TRIO, se sídlem Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ: 64709990, na tisk Jiříkovských novin ze dne 07. 02. 2008 a tento návrh bere na vědomí.
 • 4. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Marek Dvořák - Tiskárna TRIO, se sídlem Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ: 64709990, na tisk Jiříkovských novin ze dne 07. 02. 2008.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Marek Dvořák - Tiskárna TRIO, se sídlem Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ: 64709990, na tisk Jiříkovských novin ze dne 07. 02. 2008.

Usnesení č. 953/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o dílo uzavíranou mezi panem Jiřím Stejskalem, bytem Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 11445998 a Městem Jiříkov za smluvní cenu 299.780,-Kč + DPH. Předmětem smlouvy je zpracování a vydání knihy "JIŘÍKOV – dějiny města" v nákladu výtisků 2.000 ks.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi panem Jiřím Stejskalem, bytem Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 11445998 a Městem Jiříkov za smluvní cenu 299.780,-Kč + DPH. Předmětem smlouvy je zpracování a vydání knihy "JIŘÍKOV – dějiny města" v nákladu výtisků 2.000 ks.
  3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou smlouvu podepsat.

Usnesení č. 954/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku č. 6033/1 a 594/10 vše v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou "Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 6033/1 a 594/10 vše v k. ú. Jiříkov pro nový RD v  ul. Březinova v Jiříkově" a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 6033/1 a 594/10 vše v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou "Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 6033/1 a 594/10 vše v k. ú. Jiříkov pro nový RD v ul. Březinova v Jiříkově" uzavíranou mezi panem M. G., Varnsdorf a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 6033/1 a 594/1 vše v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou "Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 6033/1 a 594/10 vše v k. ú. Jiříkov pro nový RD v ul. Březinova v Jiříkově" uzavíranou mezi panem M. G., Varnsdorf a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 955/2012

 • RM projednala předložený návrh podkladů pro zpracování zadávací dokumentace na vyhlášení veřejné zakázky na stavbu "Jiříkov – výstavba nové budovy mateřské školky v ul. Hradecká" a tento návrh bere na vědomí.

Usnesení č. 956/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh na úpravy a rozšíření platné smlouvy o dílo č. 1/2007 na zpracování územního plánu města Jiříkov a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout návrh Ing. arch. Víta na úpravy a rozšíření platné smlouvy o dílo   č. 1/2007 na zpracování územního plánu města Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a ŽP - požádat Ing. arch. Víta o předložení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2007 se zapracováním navrhovaných úprav a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2007 předložit ke schválení v RM.

Usnesení č. 957/2012

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na zajištění dokumentace "Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí" podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Ing. P. H., Praha 3 – Vinohrady na zajištění dokumentace "Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí" podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon za dohodnutou cenu ve výši 89.172,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Ing. P. H., Praha 3 – Vinohrady na zajištění dokumentace "Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí" podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon za dohodnutou cenu ve výši 89.172,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 958/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zajištění stavby "PD – Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" a tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou GEZ spol. s r.o. se sídlem Čsl. letců 1122, 407 47 Varnsdorf na zajištění stavby "PD – Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" z důvodu posunutí termínu plnění do 30. 06. 2013.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou GEZ spol. s r.o. se sídlem Čsl. letců 1122, 407 47 Varnsdorf na zajištění stavby "PD – Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení" z důvodu posunutí termínu plnění do 30. 06. 2013.

Usnesení č. 959/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 16. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 14. 11. 2012.

Usnesení č. 960/2012

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov dle podaných žádostí
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a to:
  • a) části p.p.č. 2941/10 v k. ú. Jiříkov,
  • b) části p.p.č. 2476/4 a p.p.č. 6218/3 vše v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 961/2012

 • 1. RM projednala žádosti o ukončení nájemních smluv a tyto žádosti bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla ukončit nájemní smlouvy na pronájem pozemků a to:
  • a) nájemní smlouvu č. 010/2009 panu D. U., Jiříkov,
  • b) nájemní smlouvu č. 036/2010 paní J. G., Jiříkov,
  • c) nájemní smlouvu č. 008/2011 paní O. P., Jiříkov.

Usnesení č. 962/2012

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 1900/1 o výměře 36 m2, p.p.č. 1900/30 o výměře 285 m2, části p.p.č. 1890/1 o výměře 664 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části st.p.č. 705 o výměře 25 m2 a části p.p.č. 36 o výměře 15 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 368/1 o výměře 1275 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) p.p.č. 2787/5 o výměře 688 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č. 4049/2 o výměře 500 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) části p.p.č. 5134/1 o výměře 450 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu           1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) části p.p.č. 1900/3 o výměře 297 m2 a části p.p.č. 1900/4 o výměře 54 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov   č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • i) části p.p.č. 1900/3 o výměře 200 m2 a části p.p.č. 1900/4 o výměře 50 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov   č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • j) části p.p.č. 2582 o výměře 1124 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • k) části p.p.č. 2582 o výměře 1200 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2582 o výměře 12 m2 jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 963/2012

 • 1. RM projednala předložené návrhy směny pozemků mezi Městem Jiříkov a panem K. K.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a to dle varianty "C" a to díl "a" z p.p.č. 3557/3 – 67 m2, díl "b" z p.p.č. 3553/1 – 82 m2, díl "g" z p.p.č. 3556/1 – 2 m2 = celkem 151 m2 ve vlastnictví pana K. za p.p.č. 5955 – 120 m2 = celkem 120 m2 ve vlastnictví Města Jiříkov. Rozdíl ve výši 31 m2 pro pana K. K. navrhuje RM uhradit ZM dle platné směrnice č. 4/2009.

Usnesení č. 964/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IP-12-4003448/PO01, DC-Jiříkov, p.p.č. 5051/2,příp. do 50m, kNN na p.p.č. 5051/2 a 6503 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IP-12-4003448/PO01, DC-Jiříkov, p.p.č. 5051/2,příp. do 50m, kNN na p.p.č. 5051/2 a 6503 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IP-12-4003448/PO01, DC-Jiříkov, p.p.č. 5051/2,příp. do 50m, kNN na p.p.č. 5051/2 a 6503 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02.

Usnesení č. 965/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-4000999/VB/001 na p.p.č. 5030/1, p.p.č. 5145/1, p.p.č. 6500, p.p.č. 6517/5 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova na stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy "DC-Jiříkov ul. Filipovská kNN To&Mi s.r.o.", uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4000999/VB/001 na p.p.č. 5030/1, p.p.č. 5145/1, p.p.č. 6500, p.p.č. 6517/5 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova na stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy "DC-Jiříkov ul. Filipovská kNN  To&Mi s.r.o.", mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4000999/VB/001 na p.p.č. 5030/1, p.p.č. 5145/1, p.p.č. 6500, p.p.č. 6517/5 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova na stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy "DC-Jiříkov ul. Filipovská kNN  To&Mi s.r.o.", mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02.

Usnesení č. 966/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o provedení geodetických a kartografických prací na období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2015 uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Petrem Skalou – Geodézie Rumburk, Palackého 205, 408 01 Rumburk, IČ 66331082 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o provedení geodetických a kartografických prací na období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2015 uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Petrem Skalou – Geodézie Rumburk, Palackého 205, 408 01 Rumburk,  IČ 66331082.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o provedení geodetických a kartografických prací na období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2015 uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Petrem Skalou – Geodézie Rumburk, Palackého 205, 408 01 Rumburk, IČ 66331082.

Usnesení č. 967/2012

 • 1. RM projednala předloženou informaci o návrhu směny pozemků mezi Městem Jiříkov a Lesy ČR, s. p. a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM ukládá: odboru výstavby a ŽP pokračovat v jednání s Lesy ČR, s.p. o směně pozemků a to p.p.č. 4614/1, p.p.č. 4639/1, p.p.č. 4639/3 a p.p.č. 4642/1 vše v k. ú. Jiříkov ve správě Lesů ČR, s.p. za p.p.č. 3478/2, p.p.č. 3255/3, p.p.č. 6343, p.p.č. 1379/1, p.p.č. 6119, p.p.č. 6126, p.p.č. 6127/1 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov.

Usnesení č. 968/2012

 • 1. RM projednala možné nabytí objektu Boží muka (Švédský sloup) do vlastnictví Města Jiříkov, ležící na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje schválit ZM nabytí objektu Boží muka (Švédský sloup) do vlastnictví Města Jiříkova, ležící na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov, za cenu 1,-Kč, když cena za 1 objekt vychází ze zákona o účetnictví, č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů, § 25 odst. 1 písm. k).

Usnesení č. 969/2012

 • 1. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb. za období 01 – 08/2012 u účetní jednotky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, provedenou dne 26. 10. 2012. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 2. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb. za období 01 – 08/2012 u účetní jednotky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, provedenou dne 26. 10. 2012. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 3. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb. za období 01 – 09/2012 u účetní jednotky příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov, provedenou dne 02. 11. 2012. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 4. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb. za období 01 – 08/2012 u účetní jednotky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, provedenou dne 26. 10. 2012. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.

Usnesení č. 970/2012

 • 1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za II. pololetí 2012 ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova a to:
  • a) panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov,  č. p. 65, 407 53 Jiříkov (příloha zápisu č. 1),
  • b) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizaceMateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1),
  • c) paní Renátě Havlové, ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1),
  • d) panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1).
 • 2. RM ukládá: starostovi města – oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova rozhodnutí RM.

Usnesení č. 971/2012

 • 1. RM schvaluje finanční odměny členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky) ve výši 500,-Kč/měsíčně/osoba na základě schváleného usnesení č. 1076/2002 RM ze dne 13. srpna 2002, dle předloženého seznamu a v návaznosti na uzavřené Dohody o členství ve Sboru Dobrovolných hasičů Jiříkov za II. pololetí roku 2012.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi městavydat pokyn k vyplacení finančních odměn za II. pololetí roku 2012 členům JPO II. SDH (výjezdové jednotky),
  • b) vedoucí ekonomickému odboruvyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 972/2012

 • 1. RM schvaluje finanční odměny členům Sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově (výjezdové jednotky) ve výši 5.000,-Kč/osoba dle přiloženého jmenného seznamu JPO II. SDH Jiříkov na základě poskytnutých finančních prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje dle předloženého seznamu za rok 2012.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města – vydat pokyn k vyplacení finančních odměn členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky),
  • b) vedoucí ekonomickému odboru – vyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 973/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 19. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 27. 11. 2012.
 • 2. RM ukládá: letopisecké komisi – do 31. 01. 2013 připravit první trasu naučné stezky vzorově a velikostně odpovídající tabuli na "Náměstí" v česko-německé mutaci.

Usnesení č. 974/2012

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění projektu na akci Rekonstrukce mostu u č. p. 243, ul. Pražská v Jiříkově a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění projektu na akci Rekonstrukce mostu u č. p. 243, ul. Pražská v Jiříkově za cenu ve výši 73.200,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a ŽP - zajistit od firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk smlouvu o dílo na zajištění projektu na akci Rekonstrukce mostu u č. p. 243, ul. Pražská v Jiříkově za cenu ve výši 73.200,-Kč včetně DPH dle nabídky a tuto smlouvu o dílo předložit k projednání na dalším zasedání  RM.

Usnesení č. 975/2012

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od projekční firmy BKN, spol. s.r.o. Vysoké Mýto na zajištění projektové dokumentace pro provádění stavby na akci "ZŠ Jiříkov č. p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti" a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy BKN, spol. s r.o. Vysoké Mýto na zajištění projektové dokumentace pro provádění stavby na akci "ZŠ Jiříkov č. p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti" za cenu ve výši 144.000,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a ŽP - zajistit od firmy BKN, spol. s r.o. Vysoké Mýto dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění projektové dokumentace pro provádění stavby na akci "ZŠ Jiříkov č. p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti" za cenu ve výši 144.000,-Kč včetně DPH dle nabídky a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo předložit k projednání v RM.

Usnesení č. 976/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost o výpůjčku nebytového prostoru o ploše 37,47 m2 v objektu č. p. 900, ulice 9. května v části obce Starý Jiříkov podanou Kostkou Krásná Lípa, p.o, Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa.
 • 2. RM projednala návrh Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Jiříkov a Kostkou Krásná Lípa p.o., Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa v zastoupení Hanou Volfovou, ředitelkou a tento návrh Smlouvy o výpůjčce na nebytový  prostor o ploše 37,47 m2 v objektu č. p. 900, ulice 9. května v části obce Starý Jiříkov bere na vědomí.
 • 3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o výpůjčce na nebytový prostor o ploše 37,47 m2 v objektu č. p. 900, ulice 9. května v části obce Starý Jiříkov mezi Městem Jiříkov a Kostkou Krásná Lípa p.o.,  Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa v zastoupení Hanou Volfovou, ředitelkou na dobu neurčitou od 01. 01. 2013.
 • 4. RM ukládá: starostovi města – Smlouvu o výpůjčce podepsat.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov