Informace o přijatých usneseních z 63. schůze

Tisk

konané dne 18. února 2013 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1052/2012

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1053/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 20. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 18. 12. 2012.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 21. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 23. 01. 2013.
 • 3. RM pověřuje předsedu Letopisecké komise pana Mgr. Josefa Pokoráka zjistit možnosti a zajistit cenovou nabídku a podmínky použití kopií elektronických starých map Jiříkova.

Usnesení č. 1054/2013

 • 1. RM rozhodla z důvodu podpory podnikání na území Města Jiříkova snížit výši nájemného za pronájem nebytových prostor.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí předložený návrh směrnice č.1/2013 „Pravidla pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 03. 2013.
 • 3. RM schvaluje směrnici č.1/2013 „Pravidla pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 03. 2013.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat směrnici č. 1/2013 „Pravidla pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Města Jiříkova“ a dodatky k nájemním smlouvám o pronájmu nebytových prostor.

Usnesení č. 1055/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, o vydání souhlasu k instalaci stožáru antény pro WIFI PC spojení na střechu domu v ulici Dvořákova č. p. 907 a instalaci info panelu – označení ordinace praktického lékaře.
 • 2. RM vydává souhlas Lužické nemocnici a poliklinice, a.s., Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, k instalaci stožáru antény pro WIFI PC spojení na střechu domu v ulici Dvořákova č. p. 907 a instalaci info panelu – označení ordinace praktického lékaře.

Usnesení č. 1056/2013

 • 1. RM schvaluje výroční zprávu za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zveřejnit výroční zprávu za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce a na www stránkách Města Jiříkov.

Usnesení č. 1057/2013

 • 1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o poskytnutí mimořádné zálohové platby na provozní výdaje ve výši 20.000,-Kč za měsíc leden a únor 2013.
 • 2. RM schvaluje poskytnutí mimořádné zálohové platby na provozní výdaje ve výši 20.000,-Kč za měsíc leden a únor 2013 příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace.

Usnesení č. 1058/2013

 • 1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o poskytnutí mimořádné zálohové platby na provozní výdaje ve výši 70.000,-Kč za měsíc leden a únor 2013.
 • 2. RM schvaluje poskytnutí mimořádné zálohové platby na provozní výdaje ve výši 70.000,-Kč za měsíc leden a únor 2013 příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.

Usnesení č. 1059/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 2/2013 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 6. února 2013.

Usnesení č. 1060/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh přílohy č. 4 ke Smlouvě o odběru využitelných složek komunálního odpadu uzavřenou mezi firmou ProEKO Varnsdorf, Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf, IČO 25036149 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424.
 • 2. RM rozhodla uzavřít přílohu č. 4 ke Smlouvě o odběru využitelných složek komunálního odpadu mezi firmou ProEKO Varnsdorf, Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf, IČO 25036149 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424, kde je stanovena částka 8.700,-Kč bez DPH za jeden svoz.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat přílohu č. 4 ke Smlouvě o odběru využitelných složek komunálního odpadu uzavřenou mezi firmou ProEKO Varnsdorf, Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf, IČO 25036149 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424.

Usnesení č. 1061/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost společnosti Výběžet.net, s.r.o., Pražská 663, 407 47 Varnsdorf o umístění AP v objektu na adrese Březinova 340/1, který je klíčovým pro potřeby připojení lékařské ordinace.
 • 2. RM vydává nesouhlas společnosti Výběžet.net, s.r.o., Pražská 663, 407 47 Varnsdorf o umístění AP v objektu na adrese Březinova 340/1.

Usnesení č. 1062/2013

 • 1. RM rozhodla revokovat bod 2 a bod 3 usnesení č. 1031/2013 z 62. schůze RM ze dne 04. 02. 2013.
 • 2. RM rozhodla revokovat bod 2 a bod 3 usnesení č. 1032/2013 z 62. schůze RM ze dne 04. 02. 2013.
 • 3. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (67 m2), ul. 9. května 822, Jiříkov od 01. 02. 2013 do 30. 06. 2013 za předpokladu složení kauce ve výši tříměsíčního nájmu panu D. M., Jiříkov.
 • 4. RM rozhodla přidělit byt 1+4 (109,3 m2), ul. 9. května 822, Jiříkov od 01. 02. 2013 do 31. 03. 2013 za předpokladu složení kauce ve výši tříměsíčního nájmu paní K. D., Jiříkov.

Usnesení č. 1063/2013

 • RM projednala a bere na vědomí žádost paní V. B., Jiříkov a rozhodla vyhovět žádosti paní B. ve věci dočasného užívání bytu č. 1, na adrese Moskevská č. p. 524/4 do 24. 02. 2013.

Usnesení č. 1064/2013

 • RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, Funkce: 1.01/1.01.12/13. platová třída/bod 01. panu Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov č. p. 65, 407 53 Jiříkov plat s účinností od 01. 03. 2013 (příloha č. 1 - platový výměr č. 01/2013).

Usnesení č. 1065/2013

 • RM rozhodla nevyužít nabídky firmy JAS AIR CZ spol. s.r.o., Letiště Hosín, 373 41 Hluboká nad Vltavou ve věci pořízení leteckých snímků Města Jiříkov.

Usnesení č. 1066/2013

 • RM pověřuje starostu města podat trestní oznámení na neznámého pachatele u PČR ve věci obecného ohrožení ve shořelém domě č. p. 485 ulice Svobodova, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 1067/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění dodatečných stavebních prací na stavbě „Jiříkov – bezbariérové úpravy městského úřadu“ a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO, spol. s r.o. se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín I na zajištění dodatečných stavebních prací na stavbě „Jiříkov – bezbariérové úpravy městského úřadu“ s navýšením původní ceny o 3.156,85 Kč bez DPH a prodloužením termínu dokončení stavby do 22. 03. 2013.
 • 3. RM ukládá: starostovi města  - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO, spol. s r.o. se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín I na zajištění dodatečných stavebních prací na stavbě „Jiříkov – bezbariérové úpravy městského úřadu“ s navýšením původní ceny o 3.156,85 Kč bez DPH a prodloužením termínu dokončení stavby do 22. 03. 2013.

Usnesení č. 1068/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo č. 001/2013 na zajištění opravy dlažby na chodbách v 1. NP. a 2. NP. a osoklování schodiště v rámci stavby „Jiříkov – bezbariérové úpravy městského úřadu“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 001/2013 mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO, spol. s r.o. se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín I na zajištění opravy dlažby na chodbách v 1. NP. a 2.NP. a osoklování schodiště v rámci stavby „Jiříkov – bezbariérové úpravy městského úřadu“ za cenu 254.862,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o dílo č. 001/2013 mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO, spol. s r.o. se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín I na zajištění opravy dlažby na chodbách v 1. NP. a 2. NP. a osoklování schodiště v rámci stavby „Jiříkov – bezbariérové úpravy městského úřadu“ za cenu 254.862,-Kč bez DPH.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov