Informace o přijatých usneseních z 64. schůze

Tisk

konané dne 6. března 2013 od 14:15 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1069/2013

 • 1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) část st.p.č. 508 o výměře 25 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) část st.p.č. 508 o výměře 25 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 5688/1 o výměře 448 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. p.p.č. 5684 o výměře 1106 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části p.p.č. 2297/1 o výměře 1000 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) p.p.č. 600/6 o výměře 339 m2 a p.p.č. 609/1 o výměře 523 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1070/2013

 • 1. RM projednala žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tuto žádost o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 2941/10 o výměře 10 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou stání pro auta za cenu      5,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 2941/10 o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu     1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 70,-Kč, panu M. M., 407 53 Jiříkov od 15. 03. 2013 do 31. 08. 2013. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1071/2013

 • 1. RM projednala výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tuto výpůjčku pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 449 o výměře 1750 m2, p.p.č. 455/1 o výměře 1468 m2, p.p.č. 455/2 o výměře 345 m2, části p.p.č. 456 o výměře 741 m2, části p.p.č. 460 o výměře 1629 m2, p.p.č. 461 o výměře 137 m2, p.p.č. 714/3 o výměře 5707 m2, části p.p.č. 1753/1 o výměře 1480 m2, p.p.č. 2956/3 o výměře 748 m2, části p.p.č. 3212/4 o výměře 2400 m2, části p.p.č. 3217/2 o výměře 1600 m2, části p.p.č. 4865/9 o výměře 580 m2, p.p.č. 5609/2 o výměře 1199 m2, části p.p.č. 6601 o výměře 2270 m2 vše v k. ú. Jiříkov a p.p.č. 5247/1 o výměře 256 m2, p.p.č. 5257 o výměře 773 m2, p.p.č. 5258 o výměře 1367 m2, části p.p.č. 5272/2 o výměře 1400 m2 a části p.p.č. 5283/1 o výměře 4650 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova panu L. P., 408 01 Rumburk za podmínek, že pozemky budou zmulčovány 2x ročně v termínu do 30. 05. a 30. 09. a budou dosekány okraje pozemků. Sankce za nesplnění termínů a podmínek činí 3.050,-Kč. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1072/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 51/2005 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 01. 06. 2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem R. T., 407 53 Jiříkov to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1478 m2 a st.p.č. 2046 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2013.
 • 2. RM rozhodla zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 51/2005 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 01. 06. 2005 mezi Městem Jiříkov a panem R. T., 407 53 Jiříkov to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1478 m2 a st.p.č. 2046 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2013.

Usnesení č. 1073/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy č.VI/1047/2012/DC o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6517/3 v k. ú. Filipov u Jiříkova na stavbu „Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ uzavíranou mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu č.VI/1047/2012/DC o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6517/3 v k. ú. Filipov u Jiříkova na stavbu „Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.
 •  3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu č.VI/1047/2012/DC o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6517/3 v k. ú. Filipov u Jiříkova na stavbu „Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ uzavíranou mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 1074/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo na akci „Jiříkov - vliv sedání na dům č.ev. 32, ul. Jiráskova“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou AZ Monitoring, s. r.o. se sídlem Josefa Hory 1215, 434 01 Most na akci „Jiříkov - vliv sedání na dům č. ev. 32, ul. Jiráskova“ za cenu 21.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou AZ Monitoring, s. r.o. se sídlem Josefa Hory 1215, 434 01 Most na akci „Jiříkov - vliv sedání na dům č. ev. 32, ul. Jiráskova“ za cenu 21.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1075/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí:
  • a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2012, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2012,
  • b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2012, příjmy ve výši   47.244.353,50 Kč, výdaje ve výši 40.226.313,31 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 7.018.040,19 Kč, výnosy ve výši 43.848.104,78 Kč, náklady ve výši 42.560.837,87 Kč,
  • c) výsledek hospodaření před zdaněním 2.786.176,91 Kč, daň z příjmu 1.498.910,-Kč, výsledek hospodaření běžného účetního období 1.287.266,91 Kč.
  • d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2012 ve výši 10.274.071,60 Kč.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit:
  • a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2012 se stavem k 31. 12. 2012,
  • b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2012 Města Jiříkova ve výši 1.287.266,91 Kč.
 • 3. RM projednala a bere na vědomí předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2012 a toto vyúčtování sociálního fondu doporučuje ZM schválit.
 • 4. RM projednala a bere na vědomí předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2012 a toto vyúčtování fondu rezerv doporučuje ZM schválit.
 • 5. RM projednala a bere na vědomí předložené vyúčtování fondu pro výstavbu domova důchodců k 31. 12. 2012 a toto vyúčtování fondu pro výstavbu domova důchodců doporučuje ZM schválit.
 • 6. RM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2012 ve výši 24.602.521,-Kč.
 • 7. RM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2012 ve výši 9,4 %.

Usnesení č. 1076/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí:
  • a) účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 12. 2012, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2012,
  • b) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 12. 2012, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2012,
  • c) účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace k 31. 12. 2012, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2012,
  • d) účetní závěrku příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov k 31. 12. 2012, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2012.
 • 2. RM schvaluje:
  • a) účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace za období roku 2012 se stavem k 31. 12. 2012,
  • b) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace za období roku 2012 se stavem k 31. 12. 2012,
  • c) účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace za období roku 2012 se stavem k 31. 12. 2012,
  • d) účetní závěrku příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov, za období roku 2012 se stavem k 31. 12. 2012.
 • 3. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 8.959,01 Kč, tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 8.959,01 Kč, tj. 100% převést do rezervního fondu.
 • 4. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 587.613,05 Kč, tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 584.613,05 Kč, tj. 100 % převést do rezervního fondu.
 • 5. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 34.813,67 Kč, tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 27.800,-Kč, tj. 79,86 % převést do fondu odměn a 6.963,67 Kč, tj. 20,14 %, převést do rezervního fondu.
 • 6. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov ve výši 112.714,11 Kč, tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 112.714,11 Kč, tj. 100% převést do rezervního fondu.
 • 7. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkových organizací k         31. 12. 2012:
  • a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
                           fond odměn                                       70.000,-Kč
                           FKSP                                                 35.604,42 Kč
                           fond rezervní                                     106.520,24 Kč
                           fond investiční                                   0,-Kč
  • b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
                           fond odměn                                       212.519,-Kč
                           FKSP                                                 95.964,89 Kč
                           fond rezervní                                     64.051,39 Kč
                           fond investiční                                   0,-Kč
  • c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace
                           fond odměn                                       25.340,-Kč
                           FKSP                                                 12.471,46 Kč
                           fond rezervní                                     40.975,42 Kč
                           fond investiční                                   0,-Kč
  • d) Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov
                           fond odměn                                       448.212,31 Kč
                           FKSP                                                 40.841,33 Kč
                           fond rezervní                                     1.481.789,61 Kč
                           fond investiční                                   0,-Kč
                           fond kulturní                                      20.484,-Kč.

Usnesení č. 1077/2013

 • RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 277.695,50 Kč do fondu pro výstavbu domova důchodců, jedná se o převod odvodu investičního fondu příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov v roce 2012 dle schválených závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.

Usnesení č. 1078/2013

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní V. S., Sladkovičovo a rozhodla přijmout dar ve výši 320,-Kč (finanční hotovost) od paní V. S., Sládkovičovo, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem M. S., Jiříkov a rozhodla přijmout ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana M. S., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat.

Usnesení č. 1079/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2013, a to:
  • a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 49.257.960,-Kč, výdaje ve výši 45.301.960,-Kč, financování ve výši – 3.188.000,-Kč,
  • b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 49.257.960,-Kč, výdaje ve výši 46.069.960,-Kč, financování ve výši – 3.188.000,-Kč,
  • c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 49.257.960,-Kč, výdaje ve výši 54.762.960,-Kč, financování ve výši + 5.505.000,-Kč.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
 • 3. RM doporučuje ZM přijmout a schválit navrhovanou variantu c), kde příjmy jsou plánovány ve výši 49.257.960,-Kč, výdaje ve výši 54.762.960,-Kč, financování ve výši + 5.505.000,-Kč, tzn. schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2013.
 • 4. RM bere na vědomí návrh na převod finančních prostředků ve výši 400.000,-Kč do sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2013 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 8/2005 „Režim fondů Města Jiříkova“ a doporučuje ZM rozhodnout v souladu s touto směrnicí o převodu finančních prostředků do tohoto fondu v roce 2013 ve výši 400.000,-Kč. Důvodem je nárůst počtu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce.
 • 5. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2013 a doporučuje ZM rozpočet sociálního fondu na rok 2013 schválit.
 • 6. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2013 a doporučuje ZM rozpočet fondu rezerv na rok 2013 schválit.
 • 7. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu pro výstavbu domova důchodců na rok 2013 a doporučuje ZM rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců na rok 2013 schválit.
 • 8. RM projednala a bere na vědomí návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 a doporučuje ZM předložené závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 schválit. Zároveň RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 2013 a odvodu celého investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím nejpozději do 19. 12. 2013 na účet zřizovatele.
 • 9. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši      8.437.061,75 Kč z fondu rezerv, č. ú. 20036/921389399/0800 na základní běžný účet             č. 921389399/0800 na financování výdajů rozpočtu roku 2013, převod ve výši     4.437.061,75 Kč provést v dubnu 2013 a zbývající část ve výši 4.000.000,-Kč převést v červenci 2013.
 • 10. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 200.000,-Kč z fondu pro výstavu domova důchodců, č. ú. 40037/921389399/0800 na základní běžný účet    č. 921389399/0800 na úhradu projektové dokumentace na výstavbu domova důchodců v roce 2013, převod jednorázově provést v dubnu 2013.
 • 11. RM rozhodla schválit limit na opravy a udržování v příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, hrazený z rozpočtu zřizovatele v roce 2013 ve výši 80.000,-Kč, kdy zároveň výdej na jednotlivé akce musí přesáhnout částku 1.000,-Kč.
 • 12. RM rozhodla schválit limit na nákup ostatních služeb - revizí v příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, hrazený z rozpočtu zřizovatele v roce 2013 ve výši 20.000,-Kč.
 • 13. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 1/2013 pro TJ Spartak Jiříkov na rok 2013 na provozní výdaje, RM doporučuje ZM poskytnout provozní příspěvek na údržbu areálu ve výpůjčce a na úhradu energií ve výši 150.000,-Kč a provozní příspěvek na opravu toalet ve výši 118.000,-Kč, celkem tedy 268.000,-Kč pro TJ Spartak Jiříkov na rok 2013, zároveň RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku   č. 1/2013.

Usnesení č. 1080/2013

 • 1. RM revokuje své usnesení č. 840/2012 v bodě 2, písm. a) a písm. b) z 52. schůze ze dne 01. 10. 2012. Důvodem je změna výše provozního příspěvku na rok 2013.
 • 2. RM bere na vědomí upravené návrhy provozních rozpočtů příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2013, a to:
  • a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – výnosy i náklady ve výši 5.934.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši     900.000,-Kč,
  • b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši 14.761.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 2.093.000,-Kč.
 • 3. RM doporučuje ZM schválit návrhy provozních rozpočtů níže uvedených příspěvkových organizací na rok 2013.
  • a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
  • b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.

Usnesení č. 1081/2013

 • RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 03. 2013 do 31. 03. 2013:
  S. K., Jiříkov                                                              od 01. 03. 2013 do 31. 03. 2013
  M. I., Jiříkov                                                              od 01. 03. 2013 do 31. 03. 2013

Usnesení č. 1082/2013

 • RM revokuje usnesení č. 1029/2013 z 62. schůze RM konané dne 04. 02. 2013 v plném znění.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov