Informace o přijatých usneseních z 65. schůze

Tisk

konané dne 18. března 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1083/2013

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1084/2013

 • 1. RM projednala záměry prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části st.p.č.191 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 8 m2 a části p.p.č. 2941/10 (zahrada) o výměře 110 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1333-75/2012 jako zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
  • b) části p.p.č.1890/7 (trvalý travní porost) o výměře 629 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1312-40/2012 jako zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
 • 3. RM nedoporučuje ZM schválit zveřejnění záměru směny pozemků a to p.p.č. 3308/1 (trvalý travní porost) o výměře 3119 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví MUDr. J. M., Rumburk za část p.p.č. 3418/1 (trvalý travní porost) o výměře 606 m2, p.p.č. 3418/2 (zahrada) o výměře 183 m2, p.p.č. 3704 (trvalý travní porost) o výměře 798 m2, p.p.č. 3770/1 (zahrada) o výměře 258 m2, p.p.č. 5966 (ostatní plocha) o výměře 157 m2 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov.

Usnesení č. 1085/2013

 • 1. RM rozhodla odložit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 795/7 v k. ú. Jiříkov.
 • 2. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí v součinnosti s odborem místního a bytového hospodářstvíprověřit možnost napojení kanalizace v ul. 9. května u státní hranice přes pozemek p.p.č. 795/7 v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1086/2013

 • 1. RM projednala prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) st.p.č. 835 o (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům S. a V. Z., Duchcov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 15.480,-.
  • b) p.p.č. 2476/3 (zahrada) o výměře 32 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům M. a K. P., Jiříkov, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 3.840,-.

Usnesení č. 1087/2013

 • 1. RM projednala prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a to části p.p.č.1299 (trvalý travní porost) o výměře 791 m2, části p.p.č. 6088 (ostatní plocha) o výměře 28 m2 a části p.p.č. 6091/1 (ostatní plocha) o výměře 212 m2 vše v katastrálním území Jiříkov, dle GOP č.1302-17/2012, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní I. K., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 128.400,-.

Usnesení č. 1088/2013

 • 1. RM projednala dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 001/2005 na prodej pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1478 m2 a st.p.č. 2046 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2013.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 001/2005 na prodej pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1478 m2 a st.p.č. 2046 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2013.

Usnesení č. 1089/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo na servis výtahu v objektu MěÚ, č. p. 464, Náměstí, Jiříkov a tuto smlouvu o dílo na servis výtahu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na servis výtahu v objektu MěÚ, č. p. 464, Náměstí, Jiříkov mezi Městem Jiříkov a firmou MSV Liberec, s.r.o. se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7 za cenu 850,-Kč bez DPH za měsíc.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o dílo na servis výtahu v objektu MěÚ, č. p. 464, Náměstí, Jiříkov mezi Městem Jiříkov a firmou MSV Liberec, s.r.o. se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7 za cenu 850,-Kč bez DPH za měsíc.

Usnesení č. 1090/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o dílo č. 281/2013 – sečení travních porostů v korytě Jiříkovského potoka v intravilánu města Jiříkov uzavíranou mezi Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a Městem Jiříkov, IČ 00261424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 281/2013 – sečení travních porostů v korytě Jiříkovského potoka v intravilánu města Jiříkov mezi Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a Městem Jiříkov, IČ 00261424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený návrh Smlouvy o dílo č. 281/2013 – sečení travních porostů v korytě Jiříkovského potoka v intravilánu města Jiříkov uzavíranou mezi Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a Městem Jiříkov, IČ 00261424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 1091/2013

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 11. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 25. 02. 2013 a Zápis z 12. Zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 11. 03. 2013.

Usnesení č. 1092/2013

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+4 (106,06 m2), Březinova 345, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013 pí A. C., Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla nepřidělit byt 1+KK (42,61 m2), 9. května 900, Jiříkov a ukládá odboru místního a bytového hospodářství vyhlásit nové výběrové řízení na výše uvedený byt.
 • 3. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (93,00 m2) Náměstí 195, 407 53 Jiříkov směnou za byt 1+1 (54,60 m2) Náměstí 195, Jiříkov na dobu určitou od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013 pí R. R., Jiříkov.

Usnesení č. 1093/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost Občanského sdružení JIŘÍKOVNET, Moskevská 524/4, 407 53 Jiříkov, o povolení instalace datových antén na budovu Moskevská 524/4, Jiříkov.
 • 2. RM vydává souhlas na dobu určitou od 18. 03. 2013 do 31. 03. 2014 Občanskému sdružení JIŘÍKOVNET, Moskevská 524/4, 407 53 Jiříkov, k instalaci datových antén na budovu Moskevská 524/4 Jiříkov, za podmínek zajištění bezplatného internetového připojení objektu knihovny Filipov 253, Jiříkov.

Usnesení č. 1094/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování níže uvedených příspěvků poskytnutých v roce 2012:
  • a) Český rybářský svaz, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 9.000,-Kč na kroužek mladých rybářů, na rybářské náčiní, výukové kazety, CD, závodní činnost - startovné, cestovné. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • b) ARTE MUSICA, o. s. Jiříkov, příspěvek ve výši 7.000,-Kč na květiny pro umělce, plakáty festivalu a jejich výlep, letáky a programy koncertů. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • c) Základní kynologická organizace, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 7.000,-Kč na nákup výcvikových pomůcek na obranu a agility. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • d) Veteranklub Sever, Vilémov, příspěvek ve výši 2.000,-Kč na nákup cen pro účastníky jízd a soutěží 10. ročníku Veteránem Severem. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • e) Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 3.000,-Kč na zájezdy, pořádání besed, cestovné a vstupné na kulturní akce. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • f) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace, příspěvek ve výši 12.000,-Kč, z toho 6.000,-Kč pro ZÚ Mažoretky Hvězdičky na nákup tanečních kostýmů a 6.000,-Kč pro ZÚ Muchomůrky na nákup tanečních kostýmů a kozaček. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • g) Český střelecký svaz, sportovně střelecký klub Jiříkov, příspěvek ve výši 9.000,-Kč na startovné na soutěžích, střelivo Diabolko, malorážkové střelivo, nákup střeleckého vybavení, nákup cen do soutěží. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • h) Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, o. s. Rumburk, příspěvek ve výši  23.000,-Kč na zájmovou činnost dětí a mládeže, nákup materiálu pro činnost kroužků, provozní náklady kroužků. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • i) SK VIKTORIE, o. s. Jiříkov, příspěvek ve výši 39.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky, závodní oblečení a obuv, pomůcky na cvičení. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • j) TJ Spartak Jiříkov, příspěvek ve výši 39.000,-Kč, z toho 3.000,-Kč na Svatováclavský turnaj v tenise seniorů - zajištění zdravotnické služby, úprava antukových kurtů a 36.000,-Kč na sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, sítě, branky), pronájem tělocvičny, startovné na turnaje a soutěže, náklady na rozhodčí. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • k) TJ Sokol Filipov, příspěvek ve výši 37.740,-Kč na zálohy elektrické energie 10. - 12. 2012. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • l) Aktivní pes Jiříkov, příspěvek ve výši 2.000,-Kč na zajištění cen pro soutěžící na nultý ročník Mikulášského trojboje. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.
 • 2. RM výše uvedené vyúčtování příspěvků poskytnutých Městem Jiříkov v roce 2012 schvaluje.

Usnesení č. 1095/2013

 • RM projednala a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého v roce 2012 TJ Spartak Jiříkov, příspěvek ve výši ve výši 150.000,-Kč na údržbu areálu ve výpůjčce a na energie. Příspěvek vyúčtován v plné výši a RM doporučuje ZM pověřit členy finančního výboru pro výkon následné kontroly použití příspěvku poskytnuté v roce 2012 TJ Spartak s provedením kontroly do 13. 04. 2013.

Usnesení č. 1096/2013

 • RM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2013 v celkové výši 150.000,-Kč, a to 100.000,-Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obce kategorie JPO II a 50.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.

Usnesení č. 1097/2013

 • RM bere na vědomí předloženou fakturu Svazu měst a obcí ČR na úhradu členského příspěvku na rok 2013 ve výši 12.149,60 Kč a doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2013 schválit a uhradit.

Usnesení č. 1098/2013

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní M. M., Rumburk a rozhodla přijmout ve výši 320,-Kč (finanční hotovost) od paní M. M., Rumburk, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1099/2013

 • RM bere na vědomí plány účetních odpisů na rok 2013 níže uvedených příspěvkových organizací:
  • a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 62.076,-Kč,
  • b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 58.468,-Kč,
  • c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 11.149,-Kč,
  • d) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov ve výši 169.009,-
  a RM doporučuje ZM výše uvedené plány účetních odpisů na rok 2013 schválit.

Usnesení č. 1100/2013

 • 1. RM projednala Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2013 ve výši 108.000,-Kč navržený Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín IV a tento dodatek ke smlouvě bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov ve výši 108.000,-Kč na rok 2013 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín IV.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2013 uzavřený mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Raisova 3, 406 55 Děčín IV.
 • 4. RM ukládá: odboru vnitřní správy - připravit rozbor využití poskytnuté finanční částky Městské knihovně Děčín na nákup knižních fondů pro Městskou knihovnu Jiříkov a pobočku Filipov za rok 2012.

Usnesení č. 1101/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí zápis z 22. zasedání Letopisecké komise Jiříkova konané dne 27. 02. 2013.
 • 2. RM pověřuje předsedu Letopisecké komise pana Mgr. Josefa Pokoráka k zajištění podkladů k překladu knihy Jiříkovských listů.

Usnesení č. 1102/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2013 ze zasedání Komise občanských záležitostí ze dne 6. března 2013.
 • 2. RM rozhodla o změně rozloučení s mateřskou školou formou rozloučení na zahradě mateřské školy a zajištění profesionály „Divadlem VeTři“ za cenu 4.000,-Kč, kde bude dětem předána společná fotografie a pamětní list.
 • 3. RM rozhodla zajistit pro Loučení s žáky 9. tříd základní školy nákup kovových psacích sad za cenu 49,90 Kč bez DPH za kus v počtu 50 ks od firmy PRINT PRODUKCE Praha s.r.o.

Usnesení č. 1103/2013

 • RM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na úhradu členského příspěvku na rok 2013 ve výši 19.280,-Kč a doporučuje ZM tento účtovací dopis na úhradu členského příspěvku na rok 2013 schválit.

Usnesení č. 1104/2013

 • 1. RM projednala žádost paní Lenky Majákové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace o písemné vyjádření k datu zahájení provozu nové budovy mateřské školy v ul. Hradecká. Dále o svolání pracovního sezení se zákonnými zástupci stávajících a nově přijatých dětí do mateřské školy z důvodu vysvětlení omezení provozu Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace při výstavbě nové budovy mateřské školy v ul. Hradecká. Projednání výjimky z počtu dětí na budově mateřské školy ul. Filipovská po dobu realizace výstavby nové budovy mateřské školy ul. Hradecká u Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje na 75 dětí.
 • 2. RM rozhodla na základě přípravných prací zadávací dokumentace pro výběrové řízení „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ zahájení provozu na den   06. 01. 2014.
 • 3. RM ukládá: starostovi města společně s ředitelkou mateřské školy -
  • a) svolat pracovní sezení se zákonnými zástupci stávajících a nově přihlášených dětí do Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, z důvodu omezení provozu mateřské školy při výstavbě nové budovy mateřské školy v ul. Hradecká na den 20. 06. 2013 od 17,00 hodin v tělocvičně příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.
  • b) projednat s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje výjimku počtu dětí na budově mateřské školy ul. Filipovská po dobu realizace výstavby nové budovy mateřské školy v ul. Hradecká na 75 dětí.

Usnesení č. 1105/2013

 • 1. RM projednala návrh Smlouvy o poskytování poradenských a jiných odborných služeb s realizací projektu „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ v rámci dotace Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Mgr. F. M., Rumburk za smluvní cenu 20.000,-Kč a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování poradenských a jiných odborných služeb s realizací projektu „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ v rámci dotace Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa mezi Městem Jiříkov a Mgr. F. M., Rumburk za smluvní cenu 20.000,-Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o poskytování poradenských a jiných odborných služeb s realizací projektu „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ v rámci dotace Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Mgr. F. M., Rumburk za smluvní cenu 20.000,-Kč.

Usnesení č. 1106/2013

 • RM bere na vědomí dopis Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor dopravy k možnostem ranního zajíždění do zastávky Jiříkov „Elitex“ na lince 409 Varnsdorf – Rumburk – Jiříkov – Ebersbach-Neugersdorf.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov