Informace o přijatých usneseních z 66. schůze

Tisk

konané dne 26. března 2013 od 19:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1107/2013

  • 1. RM bere na vědomí Rozpis rozpočtu Města Jiříkov na rok 2013, součástí rozpisu rozpočtu jsou závazné ukazatele pro Městský úřad Jiříkov, příspěvkové organizace, zřízené Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, kteří mají za povinnost se jimi řídit.
  • 2. RM schvaluje výše uvedený Rozpis rozpočtu Města Jiříkov na rok 2013.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov