Informace o přijatých usneseních z 69. schůze

Tisk

konané dne 22. dubna 2013 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1123/2013

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1124/2013

 • RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 495.210,- přijatou v období od 01. 03. 2013 do 31. 03. 2013 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.

Usnesení č. 1125/2013

 • RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na vytvoření pracovního místa a poskytnutí mzdového příspěvku ve výši 16.840,- přijatou v období od 01. 03. 2013 do 31. 03. 2013 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.

Usnesení č. 1126/2013

 • 1. RM bere na vědomí protokol o definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR a přijetí doplatku ve výši 3.085.000,-Kč na akci ČOV a kanalizace Jiříkov a doporučuje ZM uvedený doplatek použít na opravu ulic Svobodova a Na Vyhlídce v roce 2013 a zbylou část ve výši 2.085.000,-Kč převést do fondu rezerv.
 • 2. RM dále doporučuje ZM zrušit fond pro výstavbu domova důchodců a zůstatek fondu ve výši 501.871,50 Kč převést na účet fondu rezerv.

Usnesení č. 1127/2013

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 03. 2013 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1128/2013

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 3066/1 o výměře 2119 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. P.p.č. 3014/3 o výměře 2106 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části p.p.č. 4904 o výměře 500 m2 a části p.p.č. 4906 o výměře 10 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 2695 o výměře 18 m2, části p.p.č. 2696/1 o výměře 96 m2, části p.p.č. 2696/2 o výměře 31 m2, části p.p.č. 2699/1 o výměře 165 m2, části p.p.č. 6253/1 o výměře 68 m2 a p.p.č. 6254 o výměře 540 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako pozemky pro zřízení staveniště na stavbu "Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávku" za cenu 7,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1129/2013

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části st.p.č. 508 o výměře 25 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 380,-Kč, paní H. D., Jiříkov od 15. 05. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části st.p.č. 508 o výměře 25 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 380,-Kč, panu R. S., Jiříkov od 15. 05. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1130/2013

 • 1. RM projednala záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 621/1 o výměře 874 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 + náklady.

Usnesení č. 1131/2013

 • 1. RM projednala žádost manželů I. a M. E., Jiříkov a tuto žádost bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM prodloužit splatnost směnky do 01. června 2016 uzavřenou mezi Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a manželi I. a M. E., Jiříkov.

Usnesení č. 1132/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 014/2008 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 01. 05. 2014.
 • 2. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě           č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 01. 05. 2014.
 • 3. RM rozhodla zveřejnit záměr Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 014/2008 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J,., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 01. 05. 2014.
 • 4. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J, Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 01. 05. 2014.

Usnesení č. 1133/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 18. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 13. 02. 2013.

Usnesení č. 1134/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 19. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 13. 03. 2013.

Usnesení č. 1135/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 20. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 10. 04. 2013.

Usnesení č. 1136/2013

 • 1. RM projednala návrh nájemní smlouvy č. 40753 uzavíranou mezi DIMATEX CS, spol. s.r.o., Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 43224245, DIČ CZ43224245 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a tento návrh nájemní smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 40753 mezi DIMATEX CS, spol. s.r.o., Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 43224245, DIČ CZ43224245 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat nájemní smlouvu č. 40753 uzavřenou mezi DIMATEX CS, spol. s.r.o., Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 43224245, DIČ CZ43224245 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 1137/2013

 • 1. RM projednala návrh smlouvy o dílo č. 1/2013 Ryb. uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a Českým rybářským svazem – MO Jiříkov, Rumburská 454, 407 53 Jiříkov, IČO 00482625 a tento návrh smlouvy o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 1/2013 Ryb. mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a Českým rybářským svazem – MO Jiříkov, Rumburská 454, 407 53 Jiříkov, IČO 00482625.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo č. 1/2013 Ryb. uzavřenou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a Českým rybářským svazem – MO Jiříkov, Rumburská 454, 407 53 Jiříkov, IČO 00482625.

Usnesení č. 1138/2013

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 795/7 (zahrada) v k. ú. Jiříkov mezi dva kupující každému ½.

Usnesení č. 1139/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 4/2013 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 03. dubna 2013.

Usnesení č. 1140/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana Ing. Bc. Sembdnera Jana, ředitele příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov o vydání souhlasu k pořízení investičního majetku – 2 ks koupacího křesla Ocean Dual VIP v pořizovací ceně do 65.000,-Kč včetně DPH za kus.
 • 2. RM rozhodla vydat souhlas k pořízení investičního majetku - nákup 2 ks koupacího křesla Ocean Dual VIP v pořizovací ceně do 65.000,-Kč včetně DPH za kus, příspěvkové organizaci Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov.

Usnesení č. 1141/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí stížnost pana T. K., Jiříkov ze dne 08. 04. 2013, ve věci rozhodnutí rady Města Jiříkova o nepřidělení bytu ve výběrovém řízení.
 • 2. RM rozhodla trvat na svém usnesení č. 1092/2013 ze dne 18. 03. 2013 na základě doporučení bytové komise.

Usnesení č. 1142/2013

 • 1. RM projednala petici nájemců bytového domu č. p. 1090/1, ul. Antonínova, 407 53 Jiříkov, ze dne 09. 04. 2013 ve věci žádosti o výměnu všech oken a vchodových dveří ve výše uvedeném bytovém domě, a tuto petici bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla vyhovět žádosti obsažené v petici nájemců bytového domu č. p. 1090/1, ul. Antonínova, 407 53 Jiříkov, ze dne 09. 04. 2013 ve věci výměny všech oken a vchodových dveří ve výše uvedeném bytovém domě.
 • 3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - zabezpečit výměnu všech oken a vchodových dveří v bytovém domě č. p. 1090/1, ul. Antonínova, 407 53 Jiříkov v roce 2013 a písemně odpovědět zástupci petičního výboru.

Usnesení č. 1143/2013

 • 1. RM rozhodla revokovat bod 2 a bod 3 usnesení č. 1030/2013 z 62. schůze RM ze dne 04. 02. 2013.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí žádost pana T. K., Jiříkov o způsobu splácení dluhu na nájemném z bytu č. 1, Březinova 345 v Jiříkově ze dne 15. 04. 2013.
 • 3. RM projednala a rozhodla schválit panu T. K., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 23.993,-Kč k 31. 03. 2013, ve splátkách 1.333,-Kč měsíčně s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.

Usnesení č. 1144/2013
RM rozhodla přidělit byt 1+3 (145,55 m2), Moskevská 524, 407 53 Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci s termínem do 30. 04. 2013 a doplacení dlužných částek na nájemném a ostatních pohledávek vůči Městu Jiříkov s termínem do 30. 04. 2013 na dobu určitou od 01. 05. 2013 do 30. 06. 2013 paní V. B., Jiříkov.

Usnesení č. 1145/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt ,,Oprava drobné sakrální památky – Ukřižování, ul. Filipovská" v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní akční skupina Šluknovsko a jehož předpokládané celkové náklady činí 200.790,-Kč bez DPH.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na projekt ,,Oprava drobné sakrální památky – Ukřižování, ul. Filipovská"v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní akční skupina Šluknovsko.

Usnesení č. 1146/2013

 • 1. RM bere na vědomí dopis občanského sdružení White Light I., kontaktní a poradenské centrum Rumburk, tř. 9. května 1127/25, 408 01 Rumburk o situaci drogové závislých ve Šluknovském výběžku a nedostatku finančních prostředků na provoz pro pomoc drogově závislým.
 • 2. RM rozhodla poskytnout finanční prostředky ve výši 5.000,-Kč občanskému sdružení White Light I., kontaktní a poradenské centrum, Rumburk, tř. 9. května 1127/25, 408 01 Rumburk na zajištění provozu kontaktního a poradenského centra.
 • 3. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - připravit do ZM rozpočtové opatření.

Usnesení č. 1147/2013

 • RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2012 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov - domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba, se sídlem Filipov č. p. 65, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 1148/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o pokračování činnosti přípravné třídy v příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace od  01. 09. 2013.
 • 2. RM rozhodla v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, požádat Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor školství, mládeže a tělovýchovy o souhlas se zřízením přípravné třídy v příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov od 01. 09. 2013.
 • 3. RM ukládá:
  • a) řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace -připravit potřebné podklady pro vydání souhlasu Krajským úřadem Ústeckého kraje k činnosti přípravné třídy.
  • b) vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit splnění úkolů v souladu s výše uvedeným usnesením RM.

Usnesení č. 1149/2013

 • RM bere na vědomí oznámení Mgr. Bc. L. Obergrubera, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o udělení ředitelského volna na dny 09. 05. 2013 a 10. 05. 2013.

Usnesení č. 1150/2013

 • RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o uzavření školní jídelny ve dnech 02. 05. 2013 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie, 09. 05. 2013 a 10. 05. 2013 z důvodu nízkého počtu strávníků.

Usnesení č. 1151/2013

 • 1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o předčasné použití 100.000,-Kč z příspěvku zřizovatele na rok 2013 na doplatek odběru plynu dle vyúčtování roku 2012.
 • 2. RM schvaluje předčasné použití 100.000,-Kč příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace z příspěvku zřizovatele na rok 2013 na doplatek odběru plynu dle vyúčtování roku 2012.

Usnesení č. 1152/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci vyhlášených výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a to na zajištění projektové dokumentace na stavbu "Jiříkov – rekonstrukce mostu v ul. Mělnická u čp. 256" a realizaci stavby "Město Jiříkov – rekonstrukce mostu v ul. Pražská v Jiříkově" a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 3 členné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci vyhlášených výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a to na zajištění projektové dokumentace na stavbu "Jiříkov – rekonstrukce mostu v ul. Mělnická u čp. 256" a realizaci stavby "Město Jiříkov – rekonstrukce mostu v ul. Pražská v Jiříkově" ve složení p. Miroslav Horák - místostarosta Města Jiříkov, p. Miroslav Sabo - vedoucí odboru výstavby a životního prostředí a p. Petr Stredák - vedoucí odboru místního a bytového hospodářství.

Usnesení č. 1153/2013

 • RM bere na vědomí informaci místostarosty pana Miroslava Horáka o plnění úkolů za I. čtvrtletí roku 2013.

Usnesení č. 1154/2013

 • 1. RM rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí služby – ozvučení akce "Stavění májky", která se koná dne 01. 05. 2013 na náměstí v Jiříkově mezi panem J. K., Varnsdorf a Městem Jiříkov za cenu ve výši 2.500,-Kč.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění kulturního programu "Klaun Šáša", který se koná dne 01. 05. 2013 na náměstí v Jiříkově u příležitosti akce "Stavění májky" mezi Divadlem Ve Tři – Michaela Marková, Výškov – Počerady č. p. 10, 440 01 Výškov, IČO 75094487 a Městem Jiříkov za cenu ve výši 4.500,-Kč včetně dopravy.
 • 3. RM ukládá:
  • a) starostovi města – výše uvedené smlouvy podepsat,
  • b) vedoucí ekonomického odboru – uhradit po skončení akce výše uvedené částky.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov