Informace o přijatých usneseních z 73. schůze

Tisk

konané dne 3. června 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1177/2013

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 2476/8 o výměře 70 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č.116/1 o výměře 430 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č.116/1 o výměře 16 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu     5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části st.p.č. 601 o výměře 80 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 2275/1 o výměře 380 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č. 2275/1 o výměře 380 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 2275/1 o výměře 12 m2 jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) p.p.č. 3704 o výměře 798 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1178/2013

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 3066/1 o výměře 2119 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. P.p.č. 3014/3 o výměře 2106 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.540,-Kč, panu A. M., Rumburk od 15. 06. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 4904 o výměře 500 m2 a části p.p.č. 4906 o výměře 10 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 510,-Kč, panu M. M., Jiříkov od 15. 06. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov      č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
   c) části p.p.č. 2695 o výměře 18 m2, části p.p.č. 2696/1 o výměře 96 m2, části p.p.č. 2696/2 o výměře 31 m2, části p.p.č. 2699/1 o výměře 165 m2, části p.p.č. 6253/1 o výměře 68 m2 a p.p.č. 6254 o výměře 162 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako pozemky pro zřízení staveniště na stavbu „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávku“ za cenu   7,-Kč/m2 a rok, a při pronájmu po dobu 4 měsíců celkem za 1.260,-Kč, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov od 04. 06. 2013 do 30. 09. 2013. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1179/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. IČ_Jiříkov-02-2012-05a na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce „Jiříkov – chodník ul. Filipovská“ a návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. IČ_Jiříkov-02-2012-05b na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce  „Jiříkov – smíšená stezka pro pěší a cyklisty, ul. Rumburská“ a tyto dodatky č. 1 k mandátním smlouvám bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. IČ_Jiříkov-02-2012-5a mezi Městem Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem se sídlem Liberecká 67, 473 01 Nový Bor na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce „Jiříkov – chodník ul. Filipovská“ z důvodu posunutí termínu do 12/2013.
 • 3. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. IČ_Jiříkov-02-2012-5b mezi Městem Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem se sídlem Liberecká 67, 473 01 Nový Bor na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce „Jiříkov – smíšená stezka pro pěší a cyklisty, ul. Rumburská“ z důvodu posunutí termínu do 12/2013.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. IČ_Jiříkov-02-2012-5a mezi Městem Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem se sídlem Liberecká 67, 473 01 Nový Bor na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce „Jiříkov – chodník ul. Filipovská“.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. IČ_Jiříkov-02-2012-5b mezi Městem Jiříkov a Ing. Lukášem Hrádkem se sídlem Liberecká 67, 473 01 Nový Bor na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI u akce „Jiříkov – smíšená stezka pro pěší a cyklisty, ul. Rumburská“.

Usnesení č. 1180/2013

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od  projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na zajištění projektových prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na zajištění projektových prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ za cenu 118.096,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto smlouvu o dílo na zajištění projektových prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ za cenu    118.096,-Kč včetně DPH a tuto smlouvu o dílo předložit k projednání v RM.
 • 4. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2013 potřebné finanční prostředky na zajištění projektu a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.

Usnesení č. 1181/2013

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od  projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na zajištění projektových prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na zajištění projektových prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ za cenu 137.456,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto smlouvu o dílo na zajištění projektových prací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ za cenu   137.456,-Kč včetně DPH a tuto smlouvu o dílo předložit k projednání v RM.
 • 4. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2013 potřebné finanční prostředky na zajištění projektu a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.

Usnesení č. 1182/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zajištění stavby „PD – Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ a tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou GEZ spol. s r.o. se sídlem Čsl. letců 1122, 407 47 Varnsdorf na zajištění stavby „PD – Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ z důvodu prodloužení termínu do 31. 12. 2013.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou GEZ spol. s r.o. se sídlem Čsl. letců 1122, 407 47  Varnsdorf na zajištění stavby „PD – Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“.

Usnesení č. 1183/2013

 • 1. RM projednala informaci vedoucího odboru výstavby a životního prostředí o požadavku ČEZ Distribuce a.s. o ukončení rozpracovaného projektu na zajištění realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Filipov, p.p.č. 5062/, úprava vNN“ v návaznosti na výstavbu autobusového zálivu u Domova důchodců ve Filipově a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla realizovat přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Filipov, p.p.č. 5062/, úprava vNN“ v návaznosti na výstavbu autobusového zálivu u Domova důchodců ve Filipově v roce 2014.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - informovat ČEZ Distribuce a.s. o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Filipov, p.p.č. 5062/, úprava vNN“ v návaznosti na výstavbu autobusového zálivu u Domova důchodců ve Filipově v roce 2014 a zajistit uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Filipov, p.p.č. 5062/, úprava vNN“ do konce roku 2013 a požadované finanční náklady na přeložku naplánovat do rozpočtu na rok 2014.

Usnesení č. 1184/2013

 • RM projednala a bere na vědomí informaci o výstupu z fotopastí umístěných na území Jiříkova a Filipova.

Usnesení č. 1185/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis ze 14. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 13. 05. 2013.

Usnesení č. 1186/2013

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+KK (42,61 m2), 9. května 900, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 15. 06. 2013 do 30. 09. 2013 paní     D. S., Jiříkov. Náhradníkem určila rada města pana D. J., Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (44,26 m2), Antonínova 1090, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 15. 06. 2013 do 30. 09. 2013 paní M. D., Jiříkov. Náhradníkem rada města určila pana M. M., Jiříkov.

Usnesení č. 1187/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost o přechod nájmu bytu č. 4 v č. p. 339, Březinova ulice v Jiříkově podanou paní O. F., Jiříkov z paní O. F. na syna P. B. , Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla o přechodu nájmu bytu č. 4, v č. p. 339, Březinova ulice v Jiříkově z nájemce paní O. F. na společného nájemce syna P. B. podle § 708 a § 706 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat  nájemní smlouvu mezi Městem Jiříkov a nájemcem panem P. B. na byt č. 4 v č. p. 339, Březinova ulice v Jiříkově na dobu určitou od 01. 06. 2013 do 30. 09. 2013.

Usnesení č. 1188/2013

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a manželi M. a M. P., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 5.000,-Kč (finanční hotovost) od manželů M. a M. P., Jiříkov, dar byl poskytnut na nákup okrasných stromů - jinanu dvoulaločného a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1189/2013

 • RM bere na vědomí pohledávky k 30. 04. 2013 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1190/2013

 • RM bere na vědomí zápis z jednání ze dne 13. 05. 2013 mezi Městem Jiříkov a SDH Jiříkov, občanským sdružením, o zajišťování běžné údržby městských dřevin na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 06. 03. 2009.

Usnesení č. 1191/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1192/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí zápis z 25. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 15. 05. 2013.
 • 2. RM projednala možnost použití kopií elektronických starých map Jiříkova ze Zeměměřického úřadu Ústředního archivu zeměměřictví a katastru a pověřuje pana Mgr. Josefa Pokoráka návštěvou badatelny a výběrem map.
 • 3. RM ukládá: předsedovi letopisecké komise - připravit seznam potřebných map pro bádání členů letopisecké komise včetně výše celkové úhrady nutných poplatků, které předloží ke schválení Radě města Jiříkov.

Usnesení č. 1193/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 5/2013 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 15. května 2013.

Usnesení č. 1194/2013

 • RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o uzavření školní jídelny ve dnech 15. 07. – 01. 09. 2013 z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců, malování a úklidu prostor školní jídelny.

Usnesení č. 1195/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2013 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 1/2013 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1196/2013

 • RM projednala a bere na vědomí návrh změny týdenního rozsahu hodin pro výpůjční dobu a ostatní odborné knihovnické práce v Městské knihovně Jiříkov a  pobočce Filipov, předložený vedoucím odboru vnitřní správy.

Usnesení č. 1197/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh kupní smlouvy na rok 2013 na dodávku betonové směsi na stavby v Jiříkově a tuto kupní smlouvu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít kupní smlouvu 2013 č. 1501116068 na zajištění dodávek betonové směsi na rok 2013 na stavby v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a firmou Českomoravský beton a.s., se sídlem 266 01 Beroun 660 za ceny platné po celý rok 2013 dle předloženého ceníku.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou kupní smlouvu 2013 č. 1501116068 na zajištění dodávek betonové směsi na rok 2013 na stavby v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a firmou Českomoravský beton a.s., se sídlem 266 01 Beroun 660 za ceny platné po celý rok 2013 dle předloženého ceníku.
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov