Informace o přijatých usneseních z 74. schůze

Tisk

konané dne 17. června 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1198/2013

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1199/2013

 • RM projednala a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2012 a doporučuje ZM projednat Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2012 a projednání uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zároveň doporučuje ZM rozhodnout o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2012 ve výši 7.018.040,19 Kč do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce 2013.

Usnesení č. 1200/2013

 • 1. RM bere na vědomí předložené vyúčtování dotace "Zásněžky" Dobrovolným svazkem obcí SEVER, dotace ve výši 225.000,-Kč byla městem poskytnuta v roce 2012, vratka po vyúčtování v roce 2013 je ve výši 204.197,50 Kč.
 • 2. RM doporučuje tuto vratku použít na částečné financování projektových prací na snížení energetické náročnosti obou zdravotních středisek a na nepokrytou část ve výši 51.354,50 Kč použít kapitálovou rezervu.

Usnesení č. 1201/2013

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 05. 2013 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1202/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí zápis č. 6/2013 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 5. června 2013.
 • 2. RM ukládá: starostovi města – svolat společné jednání předsedů KOZ a Letopisecké komise do 11. 09. 2013.

Usnesení č. 1203/2013¨

 • 1. RM schvaluje proplacení částky 1.000,-Kč za opravu vozidla poškozenému P. B., Jiříkov – spoluúčast pojištění odpovědnosti Města Jiříkova za škodu na pojistné události č. 4134026183.
 • 2. RM ukládá: vedoucí ekonomickému odboru - proplatit částku 1.000,-Kč za opravu vozidla poškozenému P. B., Jiříkov.

Usnesení č. 1204/2013

 • 1. RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 1/2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.
 • 2. RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2013 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 1/2013 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.
 • 3. RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2013 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č.1/2013 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1205/2013

 • 1. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení pořadu „Pasování předškoláků s Asterixem a Obelixem“, který se koná dne 21. 06. 2013 na zahradě příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace mezi Divadlem Ve Tři – Michaela Marková, Počerady č. p. 10, 440 01 Louny, IČO 75094487 a Městem Jiříkov za cenu ve výši 4.000,-Kč včetně dopravy.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat.
  • b) vedoucí ekonomického odboru – uhradit po skončení akce výše uvedenou částku.

Usnesení č. 1206/2013

 • 1. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 23. 05. 2013 u příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, za období 09 – 12/2012 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období 01- 08/2012. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 2. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 23. 05. 2013 u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, za období 09 – 12/2012 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období 01- 08/2012. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 3. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 24. 05. 2013 u příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov, za období 09 – 12/2012 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období 01- 08/2012. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 4. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 23. 05. 2013 u příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, za období 09 – 12/2012 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období 01- 08/2012. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.

Usnesení č. 1207/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci zveřejněné veřejné zakázky na akci „Město Jiříkov - autobusový záliv – Filipovská.“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 5 členné společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
  • 1. Miroslav Horák - předseda
  • 2. Petr Stredák - člen
  • 3. Miroslav Sabo - člen
  • 4. Miroslav Skramužský - člen
  • 5. Jiří Semerád - člen
  a jejich náhradníků ve složení:
  • 1. Petr Dufek
  • 2. Ing. Jozef Hompora
  • 3. Jitka Kosová
  • 4. Michal Gavlík
  • 5. Michal Heřmánek
  v rámci zajištění průběhu veřejné zakázky na akci „Město Jiříkov - autobusový záliv – Filipovská.“.

Usnesení č. 1208/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro hodnocení nabídek v rámci zveřejněné veřejné zakázky na akci „Jiříkov, I. etapa - chodník Filipovská-Březinova“ - ISPROFOND 5427510099 a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 3 členné komise pro otevírání obálek ve složení:
  • 1. Miroslav Horák- předseda
  • 2. Petr Stredák - člen
  • 3. Miroslav Sabo - člen
  • a jejich náhradníků ve složení:
  • 1. Miroslav Skramužský
  • 2. Jiří Semerád
  • 3. Michal Heřmánek
   a o jmenování 5 členné hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení:
  • 1. Miroslav Horák- předseda
  • 2. Miroslav Sabo- člen
  • 3. Petr Stredák- člen
  • 4. Jitka Kosová- člen
  • 5. Miroslav Skramužský- člen
   a jejich náhradníků ve složení:
  • 1. Petr Dufek
  • 2. Ing. Jozef Hompora
  • 3. Jiří Semerád
  • 4. Michal Gavlík
  • 5. Michal Heřmánek
   v rámci zajištění průběhu veřejné zakázky na akci „Jiříkov, I. etapa - chodník Filipovská-Březinova“ - ISPROFOND 5427510099.

Usnesení č. 1209/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6499/2, p.p.č. 6500, p.p.č. 6501, p.p.č. 6502, p.p.č. 6503, p.p.č. 6515 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova na stavbu veřejné komunikační sítě „16010-026650-Filipov u Jiříkova (DC) výpověď ČEZ“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Telefónicou Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6499/2, p.p.č. 6500, p.p.č. 6501, p.p.č. 6502, p.p.č. 6503, p.p.č. 6515 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova na stavbu veřejné komunikační sítě „16010-026650-Filipov u Jiříkova (DC) výpověď ČEZ“ mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Telefónicou Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6499/2, p.p.č. 6500, p.p.č. 6501, p.p.č. 6502, p.p.č. 6503, p.p.č. 6515 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova na stavbu veřejné komunikační sítě „16010-026650-Filipov u Jiříkova (DC) výpověď ČEZ“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Telefónicou Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22.

Usnesení č. 1210/2013

 • 1. RM projednala přijmutí daru movitých věcí v celkové hodnotě 222.337,-Kč z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán k hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a to:

název

rok poř.

PC (Kč)

ZC (Kč)

Aut. pračka IVC primus R 10

1994

90.282,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

1997

133.350,-

-

Elektrolux bubnový sušič TT 350

1998

103.950,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

1999

103.950,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

2001

143.850,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

2003

143.850,-

-

Žehlič prádla IC43316

2008

252.008,-

107.579,-

Mrazící pult 463 l

1992

13.780,-

-

Kuch. robot universal

1973

13.425,-

-

Smažící pánev sklopná

1991

14.058,-

-

Konvektomat Retigo

1996

227.992,-

-

Odsavač par

1997

67.757,-

-

Robot RE 22 s příslušenstvím

2005

154.300,-

-

Elektická pánev Lotus

2009

189.960,-

114.758,-

Autom. pračka Bosch

1999

24.990,-

-

El. kotel varný

1999

8.507,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

Chladnička 3001 Whirlpool

1999

11.760,-

-

Mrazící skříň LTH 455 l

2007

17.850,-

-

El. sporák Alba

2004

39.000,-

-

El. sporák Alba

2004

28.234,-

-

El. ohřívač na 1150 1-12KW

2000

27.600,-

-

El. ohřívač na 125 l

1985

2.790,-

-

El. ohřívač na 80 l

1989

2.490,-

-

Čerpadlo ponorné

1990

4.120,-

-

Čerpadlo ponorné

2003

10.497,-

-

Čerpadlo ponorné nautila Sigmona

2009

8.686,-

-

Čerpadlo ponorné Grundfos

2011

2.424,-

-

El. otvírání brány

2004

22.491,-

-

 • 2. RM doporučuje ZM schválit přijmutí daru movitých věcí v celkové hodnotě 222.337,-Kč z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán k hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a to:

název

rok poř.

PC (Kč)

ZC (Kč)

Aut. pračka IVC primus R 10

1994

90.282,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

1997

133.350,-

-

Elektrolux bubnový sušič TT 350

1998

103.950,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

1999

103.950,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

2001

143.850,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

2003

143.850,-

-

Žehlič prádla IC43316

2008

252.008,-

107.579,-

Mrazící pult 463 l

1992

13.780,-

-

Kuch. robot universal

1973

13.425,-

-

Smažící pánev sklopná

1991

14.058,-

-

Konvektomat Retigo

1996

227.992,-

-

Odsavač par

1997

67.757,-

-

Robot RE 22 s příslušenstvím

2005

154.300,-

-

Elektická pánev Lotus

2009

189.960,-

114.758,-

Autom. pračka Bosch

1999

24.990,-

-

El. kotel varný

1999

8.507,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

Chladnička 3001 Whirlpool

1999

11.760,-

-

Mrazící skříň LTH 455 l

2007

17.850,-

-

El. sporák Alba

2004

39.000,-

-

El. sporák Alba

2004

28.234,-

-

El. ohřívač na 1150 1-12KW

2000

27.600,-

-

El. ohřívač na 125 l

1985

2.790,-

-

El. ohřívač na 80 l

1989

2.490,-

-

Čerpadlo ponorné

1990

4.120,-

-

Čerpadlo ponorné

2003

10.497,-

-

Čerpadlo ponorné nautila Sigmona

2009

8.686,-

-

Čerpadlo ponorné Grundfos

2011

2.424,-

-

El. otvírání brány

2004

22.491,-

-

Usnesení č. 1211/2013

 • 1. RM projednala přijmutí daru nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to:
  - budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 563, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st.p.č. 544
  - budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 564, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st.p.č. 545
  - budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 568, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st.p.č. 551
  - budova: část obce: Starý Jiříkov, č.e. 24, způsob využití: rodinná rekreace, umístěna na st.p.č. 550
  - budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
  - pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr
  - pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště
  - pozemek: st.p.č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště
  - pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
  - pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
  - pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
  - pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití zeleň
  - pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
  - pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
  v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za podmínky zachování sociálních služeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ 00829048 do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán k hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit přijmutí daru nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to:
  - budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 563, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st.p.č. 544
  - budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 564, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st.p.č. 545
  - budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 568, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na st.p.č. 551
  - budova: část obce: Starý Jiříkov, č.e. 24, způsob využití: rodinná rekreace, umístěna na st.p.č. 550
  - budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
  - pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr
  - pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště
  - pozemek: st.p.č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště
  - pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
  - pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
  - pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
  - pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití zeleň
  - pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
  - pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
  v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za podmínky zachování sociálních služeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ 00829048 do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464. 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán k hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.

Usnesení č. 1212/2013

 • 1. RM projednala přijmutí daru pozemku z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to: p.p.č. 6129/2 (ostatní plocha) o výměře 395 m2 oddělené z p.p.č. 6129 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1260-26/2011 do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit přijmutí daru pozemku z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to: p.p.č. 6129/2 (ostatní plocha) o výměře 395 m2 oddělené z p.p.č. 6129 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1260-26/2011 do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424.
 • 3. RM projednala darování pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a to: p.p.č. 5944/37 (ostatní plocha) o výměře 4231 m2, která vznikla sloučením dílu „k“ odděleného z p.p.č. 5944/1, dílu „a“ z p.p.č.147, dílu „f“ z p.p.č.168, dílu „d+e“ z p.p.č.169/1, dílu „b“ z p.p.č.170/1, dílu „g“ z p.p.č.193/3, dílu „h“ z p.p.č.195/1 a dílu „c“ z p.p.č. 6018 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1260-26/2011, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.
 • 4. RM doporučuje ZM schválit darování pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a to: p.p.č. 5944/37 (ostatní plocha) o výměře 4231 m2, která vznikla sloučením dílu „k“ odděleného z p.p.č. 5944/1, dílu „a“ z p.p.č.147, dílu „f“ z p.p.č.168, dílu „d+e“ z p.p.č.169/1, dílu „b“ z p.p.č.170/1, dílu „g“ z p.p.č.193/3, dílu „h“ z p.p.č.195/1 a dílu „c“ z p.p.č. 6018 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1260-26/2011, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.

Usnesení č. 1213/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č.014/2008 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 01. 05. 2014.
 • 2. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do   01. 05. 2014.
 • 3. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 014/2008 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 28. 04. 2008 mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do   01. 05. 2014.
 • 4. RM doporučuje ZM uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.008/2008 ze dne 28. 04. 2008 mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do  01. 05. 2014.

Usnesení č. 1214/2013

 • 1. RM projednala odkup pozemků ve vlastnictví M. F., Kynšperk nad Ohří.
 • 2. RM nedoporučuje ZM schválit odkup části st.p.č. 635 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 210 m2 a p.p.č.167/1 (zahrada) o výměře 30 m2, p.p.č.167/2 (zahrada) o výměře 49 m2 a p.p.č.188/1 (zahrada) o výměře 457 m2 vše v k. ú. Jiříkov z vlastnictví pana M. F., Kynšperk nad Ohří za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 111.900,-Kč.

Usnesení č. 1215/2013

 • 1. RM projednala prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 621/1 (orná půda) o výměře 874 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a J. H., Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 880,-. Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a rok.
  • b) p.p.č. 5608/10 (trvalý travní porost) o výměře 345 m2 a p.p.č. 5608/11 (trvalý travní porost) o výměře 154 m2 vše v k. ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov       č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům MUDr. E. a P. P., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 59.880,-.
  • c) p.p.č. 2294/1 (trvalý travní porost) o výměře 2080 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu J. S., Jiříkov, na stavbu rodinného, za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 025/2006, tj. celkem 46.900,- za podmínek, že při podpisu kupní smlouvy kupující podepíše směnku na částku 23.200,-Kč splatnou 31. 12. 2014 pokud do tohoto data nebude rodinný dům zkolaudován.
  • d) části p.p.č.1890/7 (trvalý travní porost) o výměře 629 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1312-40/2012, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na rozšíření zahrady, manželům N. a M. V., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 80.180,-.

Usnesení č. 1216/2013

 • 1. RM projednala záměry prodeje a směny pozemků.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků a to:
  • a) části p.p.č. 2476/4 (zahrada) o výměře 84 m2 a st.p.č.1753 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 58 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1347-18/2013 ve vlastnictví Města Jiříkov za p.p.č. 6218/3 (ostatní plocha) o výměře 32 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví P. Š., Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady s doplatkem ceny rozdílu směňovaných pozemků.
 • 3. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 5406 (ostatní plocha) o výměře 209 m2 a části p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) o výměře 737 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 212-9/2013 na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady.
  • b) p.p.č. 2960/7 (zahrada) o výměře 1086 m2 v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 1217/2013

 • 1. RM projednala žádost na směnu p.p.č. 6626 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví M. a J. H. za část p.p.č. 6670 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov.
 • 2. RM nedoporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru směny p.p.č. 6626 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví M. a J. H. za část p.p.č. 6670 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov.

Usnesení č. 1218/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana Ing. Bc. Sembdnera Jana, ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov o vydání souhlasu k zahraniční cestě ředitele Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov spolu se zástupkyní ředitele Mgr. H. I. a vedoucím pečovatelské služby panem M. B. do Tallinu (EST) na mezinárodní kongres Evropské asociace domovů důchodců v termínu 26. – 28. 09. 2013.
 • 2. RM vydává souhlas k uskutečnění zahraniční cesty ředitele Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov spolu se zástupkyní ředitele Mgr. H. I. a vedoucím pečovatelské služby panem M. B. do Tallinu (EST) na mezinárodní kongres Evropské asociace domovů důchodců v termínu 26. – 28. 09. 2013. Cestovní výdaje a náhrady budou uhrazeny z prostředků Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov v rámci schváleného rozpočtu.

Usnesení č. 1219/2013

 • RM projednala přihlášku doručenou dne 06. 05. 2013 v rámci výběrového řízení na pozici velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiříkov (JSDH) a doporučuje starostovi města na základě doručené přihlášky uzavřít pracovní smlouvu na pozici velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiříkov s panem Petrem Matuškou, Jiříkov dnem 01. 07. 2013.

Usnesení č. 1220/2013

 • 1. RM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na poskytnutí dotace na „Zásněžky“ - II. etapa ve výši 267.790,-Kč a doporučuje ZM tento účtovací dopis na poskytnutí dotace na „Zásněžky“ schválit a dotaci poskytnout.
 • 2. RM doporučuje ZM na úhradu účtovacího dopisu použít rezervu kapitálových výdajů.

Usnesení č. 1221/2013

 • 1. RM bere na vědomí dopis ve věci schválení prodloužení lhůty Registračního listu č. 115D222002437 pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce č. 12114603, „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 snížení energetické náročnosti – Město Jiříkov“, operačního programu Životního prostředí do 31. 08. 2013.
 • 2. RM bere na vědomí dopis ve věci schválení prodloužení lhůty registračního listu č. IS SFŽP 12106792 pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce č. 12106792, „Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“ v rámci Operačního programu životního prostředí do 28. 02. 2014.

Usnesení č. 1222/2013

 • 1. RM projednala používání znaku Města Jiříkov na titulní straně Rumburských novin a rozhodla o zákazu zveřejňování Znaku Města Jiříkova v Rumburských novinách.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní zprávy – zaslat stanovisko rady města redakci Rumburských novin.

Usnesení č. 1223/2013

 • RM bere na vědomí dopis s oznámením na změnu názvu obecně prospěšné společnosti, která spravuje městu a jeho příspěvkovým organizacím dodávku energií z Best price energy, o.p.s na nový název Energie pod kontrolou, o.p.s. ke dni 02. 04. 2013. Identifikační údaje (IČ, sídlo), e-mailové adresy, webové stránky zůstávají beze změny.

Usnesení č. 1224/2013

 • 1. RM bere na vědomí nabídku firmy A-TENDER, s.r.o. se sídlem K Palečku 2675/12,    193 00 Praha 9, Horní Počernice, IČ 242 99 138, DIČ CZ 242 99 138 na zajištění Elektronické aukce (E-aukce) pro veřejný sektor, firmy a domácnosti.
 • 2. RM rozhodla umožnit občanům se zapojit do elektronické aukce firmy A-TENDER, s.r.o.

Usnesení č. 1225/2013

 • RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizaceo uzavření školní jídelny dne 27. 06. 2013 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Usnesení č. 1226/2013

 • RM rozhodla v návaznosti na usnesení č. 1165/2013, bod 3a) neposkytnout finanční příspěvek občanskému sdružení ROSKA RUMBURK, Jugoslávská 2, 407 46 Krásná Lípa,  IČ 72546549, důvodem je bezplatné poskytnutí prostoru pro činnost.

Usnesení č. 1227/2013

 • 1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za I. pololetí 2013 ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova a to:
  • a) panu Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov(příloha zápisu č. 1),
  • b) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1),
  • c) panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 1).
 • 2. RM ukládá: starostovi města – oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova rozhodnutí rady města.

Usnesení č. 1228/2013

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ 25755277, zastoupená panem Vítem Kučerou a rozhodla přijmout nefinanční dar a to: 54 ks saponátu na nádobí, 10 ks houbových utěrek, 50 ks gumových rukavic a 50 balíků balených vod á 1,5 l od o.p.s. Člověk v tísni, Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ 25755277, dar byl poskytnut pro potřeby obyvatel obce při odstraňování následků povodní a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou Darovací smlouvu podepsat.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov