Informace o přijatých usneseních z 80. schůze

Tisk

konané dne 4. září 2013 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1297/2013

 • RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky části nebytových prostor v objektu č. p. 839, Antonínova ulice, v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov.  

Usnesení č. 1298/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci "Město Jiříkov autobusový záliv – Filipovská“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla vyloučit z další účastí v zadávacím řízení firmu Silnice Žáček, s.r.o., Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa z důvodu, že nabídka nevyhověla požadavkům ze zákona o veřejných zakázkách.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - zaslat firmě Silnice Žáček, s.r.o., Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.
 • 4. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci "Město Jiříkov autobusový záliv – Filipovská“ předložila firma SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín za cenu 344.850,-Kč včetně DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací na akci "Město Jiříkov autobusový záliv – Filipovská“ a zároveň „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ zveřejnit na Profilu zadavatele Města Jiříkov.
 • 6. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín na zajištění stavebních prací na akci "Město Jiříkov autobusový záliv – Filipovská“ za cenu 344.850,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1299/2013

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od  projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na zajištění zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu ŽP na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na zajištění zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu ŽP na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ za cenu 72.600,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto smlouvu o dílo na zajištění zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu ŽP na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ za cenu 72.600,-Kč včetně DPH a tuto smlouvu o dílo předložit k projednání v RM.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2013 potřebné finanční prostředky na zajištění zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu ŽP na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov