Informace o přijatých usneseních z 82. schůze

Tisk

konané dne 20. září 2013 od 11:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení 1329/2013:

  • 1. RM projednala žádost firmy G & G – STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, ze dne 20. 09. 2013 o prodloužení termínu dokončení prací „Město Jiříkov – oprava komunikace ul. Brněnská a Teplická“ dle smlouvy o dílo č. 7/2013 ze dne 06. 09. 2013, do 31. 10. 2013, z důvodu špatných klimatických podmínek a tuto žádost bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla nevyhovět žádosti firmy G & G – STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, ze dne 20. 09. 2013 o prodloužení termínu dokončení prací do 31. 10. 2013 a trvá na termínu dokončení prací do 24. 09. 2013 dle smlouvy o dílo č. 7/2013 ze dne 06. 09. 2013.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov