Informace o přijatých usneseních z 84. schůze

Tisk

konané dne 7. října 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1333/2013

 • RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2013 se zjištěním: pří dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 1334/2013

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní V. S., Sládkovičkovo a rozhodla přijmout dar ve výši 320,-Kč (finanční hotovost) od paní V. S., Sládkovičovo, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem V. S., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana V S, Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 3. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní M. M., Rumburk a rozhodla přijmout ve výši 320,-Kč (finanční hotovost) od paní M. M., Rumburk, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat.

Usnesení č. 1335/2013

 • 1. RM bere na vědomí předběžné vyúčtování přijaté dotace na úhradu prvotních nákladů při povodni 2013 ve výši 700.000,-Kč, předběžné prvotní náklady obce jsou ve výši     535.575,50 Kč, vratka nevyčerpané dotace je ve výši 164.424,50 Kč.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit předběžné vyúčtování této dotace a zároveň schválit vratku nevyčerpané dotace.

Usnesení č. 1336/2013

 • RM bere na vědomí plánované dny ředitelského volna ve školním roce 2013/2014 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a to ve dnech: čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2013, před velikonočními prázdninami – středa 16. dubna 2014, v pátek 2. a 9. května 2014.

Usnesení č. 1337/2013

 • 1. RM bere na vědomí návrhy provozních rozpočtů příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2014, a to:
  • a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – výnosy i náklady ve výši 5.926.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši     900.000,-Kč,
  • b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši 15.366.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 2.105.000,-Kč,
  • c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši 2.151.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 387.000,-Kč,
  • d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov - výnosy i náklady ve výši    31.744.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 0,-Kč.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit návrhy provozních rozpočtů níže uvedených příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2014.
  • a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
  • b) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
  • c) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
  • d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.

Usnesení č. 1338/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 26. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 28. 08. 2013.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 27. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 18. 09. 2013.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - prověřit možnou rekonstrukci a případný odkup první hasičské zbrojnice.

Usnesení č. 1339/2013

 • 1. RM projednala a rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění hudební produkce – produkce živé hudby v rámci akce „Den seniorů“ která se koná dne 11. 10. 2013 v Domě kultury Střelnice Rumburk mezi panem P. Z., Varnsdorf a Městem Jiříkov za cenu ve výši 4.000,- včetně dopravy.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat,
  • b) vedoucí ekonomického odboru – uhradit po skončení akce výše uvedenou částku.

Usnesení č. 1340/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 23. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 11. 09. 2013.

Usnesení č. 1341/2013

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 2758/2 o výměře 360 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 3412/1 o výměře 350 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č.101/3 o výměře 101 m2, části p.p.č.108/2 o výměře 93 m2, části p.p.č.105 o výměře 49 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) části p.p.č.115/1 o výměře 565 m2 a části p.p.č.116/2 o výměře 121 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) p.p.č.1449 o výměře 2345 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) části p.p.č. 5600 o výměře 600 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5600 o výměře 400 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • i) p.p.č. 610 o výměře 2194 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • j) části p.p.č. 2267/1 o výměře 800 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 2941/39 o výměře 200 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1342/2013

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části st.p.č. 691 o výměře 260 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou za cenu 5,-Kč/m2 a rok, části st.p.č. 691 o výměře 408 m2, části p.p.č. 51 o výměře 262 m2, části p.p.č. 53/1 o výměře 113 m2, části p.p.č. 53/2 o výměře 17 m2 a části p.p.č. 6025 o výměře 18 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 2.120,-Kč, firmě Real Finance CZ, a.s., IČ: 28550617, se sídlem Nová 101, 273 51 Kyšice, zastoupené předsedou představenstva Jaromírem Fukalem, od 01. 11. 2013 do 31. 12. 2017 za podmínek: zákazu parkování, opravování, demontáže a montáže vozidel, zákazu shromažďování a pálení odpadů, pneumatik a kabelů, zákazu rozdělávání otevřeného ohně, zabezpečení psů proti útěku z pozemků, pozemky budou sloužit pouze k odpočinku nájemníků obytného domu č. p. 464. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-Kč, paní O. S., Jiříkov od 01. 11. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-Kč, paní J. N., Jiříkov od 01. 01. 2014 do      31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-Kč, panu MUDr. K. J., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-Kč, paní J. N., Jiříkov od 01. 01. 2014 do      31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) části p.p.č. 2582 o výměře 790 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, části p.p.č. 2582 o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 890,-Kč, panu L. T., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č. 5195/1 o výměře 2000 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok a části p.p.č. 5195/1 o výměře 250 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 650,-Kč, panu M. V., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) části p.p.č. 465 o výměře 890 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 465 o výměře 10 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 940,-Kč, panu K. M., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) části st.p.č.178 o výměře 300 m2 a části p.p.č.1579/1 o výměře 760 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č.1579/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.120,-Kč, panu K. S., Ústí nad Labem od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) p.p.č.139/1 o výměře 989 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 200,-Kč, Společenství vlastníků jednotek, č. p. 1055/10, ul. Filipovská, 407 53 Jiříkov, zastoupené paní Vierou Homolkovou, od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1343/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo č. 0025/13 na provedení zhotovení opravy střechy objektu čp. 680 – ZŠ Jiříkov, ul. Moskevská a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 0025/13 mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Karlem Srbeckým, Střelecká 444/7, 408 01 Rumburk na provedení zhotovení opravy střechy objektu čp. 680 – ZŠ Jiříkov, ul. Moskevská za dohodnutou cenu ve výši 1.459.532,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Karlem Srbeckým, Střelecká 444/7, 408 01 Rumburk na provedení zhotovení opravy střechy objektu čp. 680 – ZŠ Jiříkov, ul. Moskevská za dohodnutou cenu ve výši 1.459.532,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1344/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění projektové dokumentace a stavebních prací na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ předložila firma WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín za cenu 20.132.057,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo pro část 1 mezi Městem Jiříkov a firmou WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín na zajištění kompletní projektové dokumentace na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ za cenu 422.290,-Kč včetně DPH.
 • 4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo pro část 2 mezi Městem Jiříkov a firmou WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín na zajištění realizace stavebních prací na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ za cenu 19.709.767,-Kč včetně DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo pro část 1 mezi Městem Jiříkov a firmou WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín na zajištění kompletní projektové dokumentace na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ za cenu 422.290,-Kč včetně DPH.
 • 6. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo pro část 2 mezi Městem Jiříkov a firmou WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín na zajištění realizace stavebních prací na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ za cenu 19.709.767,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1345/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smluvní dokumentace k vymezení spolupráce mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. Teplice a k převzetí investorství k části stavby „Jiříkov II.-IV. etapa kanalizace.“ a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Městem Jiříkov a obchodní společností Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice, Přítkovská 1689 na zajištění společného postupu při přípravě, zajištění realizace a financování části stavby „Jiříkov II.-IV. etapa kanalizace.“.
 • 3. RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení mezi Městem Jiříkov a obchodní společností Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice, Přítkovská 1689 na stavbu „Jiříkov II.-IV. etapa kanalizace.“.

Usnesení č. 1346/2013

 • RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013:
  S. K., Jiříkov                                                                         od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013
  M. I., Jiříkov                                                                         od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013
  M. M., Jiříkov                                                                       od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013
  K. M., Jiříkov                                                                        od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013
  V. J., Jiříkov                                                                          od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013
  P. A., Jiříkov                                                                         od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013

Usnesení č. 1347/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy č. 443/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov,   I. Etapa – chodník Filipovská-Březinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši 823.000,-Kč, mezi Státním fondem dopravní infrastruktury Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, zastoupený ředitelem panem Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ: 00261424.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Smlouvu č. 443/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník Filipovská-Březinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši 823.000,-Kč, uzavíranou mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, zastoupený ředitelem panem Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ: 00261424,
  • b) schválit Podmínky Smlouvy č. 443/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník Filipovská-Březinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši 823.000,-Kč, uzavírané mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, zastoupený ředitelem panem Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ: 00261424,
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 823.000,-Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník Filipovská-Březinova – ISPROFOND 5427510099“,
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník Filipovská-Březinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši 823.000,-Kč, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.

Usnesení č. 1348/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o dílo č. 064/2013, jejímž předmětem je provedení restaurátorských prací drobné sakrální památky „Boží muka“ (Švédský sloup) za celkovou cenu 80.040,-Kč včetně DPH, která je umístěna v ulici Mánesova, na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov a to mezi BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8, 407 46 Krásná Lípa, DIČ: CZ7607123491 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla:
  • a) uzavřít Smlouvu o dílo č. 064/2013, jejímž předmětem je provedení restaurátorských prací drobné sakrální památky „Boží muka“ (Švédský sloup) za celkovou cenu 80.040,-Kč včetně DPH, která je umístěna v ulici Mánesova, na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov a to mezi BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8, 407 46 Krásná Lípa, DIČ: CZ7607123491 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
  • b) uložit starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 064/2013, jejímž předmětem je provedení restaurátorských prací drobné sakrální památky „Boží muka“ (Švédský sloup) za celkovou cenu 80.040,-Kč včetně DPH, která je umístěna v ulici Mánesova, na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov a to mezi BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8, 407 46 Krásná Lípa, DIČ: CZ7607123491 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1349/2013

 • RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o uzavření školní jídelny dne 14. 10. 2013 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Usnesení č. 1350/2013

 • 1. RM bere na vědomí povinnost dle § 67 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vrátit jistiny včetně vzniklých úroků firmám, které se účastnily veřejné zakázky „ZŠ Jiříkov č. p. 680 a 740? Snížení energetické náročnosti“.
 • 2. RM bere na vědomí, že poslední jistina bude firmě vrácena dne 08. 10. 2013.
 • 3. RM rozhodla převést vzniklé úroky z jistiny ve výši 56,95 Kč firmě METALL QUATRO spol. s r.o., Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most, IČ 615 38 213, na č. ú. 3293310267/0100, variabilní symbol 00261424.

Usnesení č. 1351/2013

 • RM bere na vědomí Inspekční zprávu č. j. ČŠIU-837/13-U z inspekce provedené ve dnech 10. - 12. května 2013 u příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.

Usnesení č. 1352/2013

 • 1. RM projednala smlouvu o dílo č. VRV/1/2013 uzavíranou mezi Městem Jiříkov, IČ 00261424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ 47116901, Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. VRV/1/2013 mezi Městem Jiříkov, IČ 00261424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ 47116901, Nábřežní 4, 150 56 Praha 5.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo č. VRV/1/2013 mezi Městem Jiříkov, IČ 00261424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ 47116901, Nábřežní 4, 150 56 Praha 5.

Usnesení č. 1353/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 12/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 12/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov