Informace o přijatých usneseních z 85. schůze

Tisk

konané dne 21. října 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1354/2013

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1355/2013

 • 1. RM projednala a schvaluje proplacení částky 1.000,-Kč za opravu vozidla poškozenému K. H., Rumburk – spoluúčast pojištění  odpovědnosti města Jiříkova za škodu na pojistné události č. 4134050906.
 • 2. RM ukládá: vedoucí ekonomickému odboru - proplatit částku 1.000,-Kč za opravu vozidla poškozenému K. H., Rumburk.

Usnesení č. 1356/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 24. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 09. 10. 2013.

Usnesení č. 1357/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní“ předložila firma LAND spol. s r.o., Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem za cenu 3.771.357,88 Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní“ a zároveň „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ zveřejnit na Profilu zadavatele Města Jiříkov.
 • 4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou LAND spol. s r.o., Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní“ za cenu 3.771.357,88 Kč včetně DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou LAND spol. s r.o., Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov-rekonstrukce rybníka Ostrovní“ za cenu 3.771.357,88 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1358/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo na zajištění zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ v rámci pravidel programu – Operační program Životního prostředí a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ v rámci pravidel programu – Operační program Životního prostředí za dohodnutou cenu ve výši 72.600,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ v rámci pravidel programu – Operační program Životního prostředí za dohodnutou cenu ve výši 72.600,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1359/2013

 • RM ukládá: tajemníkovi MěÚ – posoudit možnost a účelnost systému sledování provozu vozidel v podmínkách provozu služebních vozidel ve vlastnictví Města Jiříkova.

Usnesení č. 1360/2013

 • 1. RM projednala žádosti na odkup pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 5037/1 v k. ú. Filipov u Jiříkova.
 • 3. RM nedoporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 5246/2 v k. ú. Filipov u Jiříkova.

Usnesení č. 1361/2013

 • 1. RM projednala záměry prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků a to p.p.č. 761 (trvalý travní porost) o výměře 34 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov za p.p.č.1712/2 (trvalý travní porost) o výměře 23 m2 ve vlastnictví F. M., Praha 7 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady s doplatkem ceny rozdílu směňovaných pozemků.
 • 3. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkov a to části p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha) o výměře 2267 m2 v  k. ú. Jiříkov dle GOP     č. 1034-93/2007 na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady.

Usnesení č. 1362/2013

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova to:
  • a) části p.p.č. 795/7 (nově vzniklou p.p.č.795/36 - zahrada) o výměře 165 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1361-30/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům Z. a J. K., Jiříkov, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 21.950,-,
  • b) části p.p.č. 795/7 (nově vzniklou p.p.č. 795/35 - zahrada) o výměře 168 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1361-30/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu N. H. Q., Varnsdorf, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 22.310,-,
  • c) části p.p.č. 1871/4 (nově vzniklou p.p.č.1871/5 -zahrada) o výměře 470 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1362-31/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. L., Praha 9, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 60.700,-,
  • d) části p.p.č. 5943 (díl „a“ - ostatní plocha) o výměře 9 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1226-43/2010, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. L., Praha 9, na zahradu, za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tj. celkem 1.080,-,
  • e) části p.p.č. 6505 (nově vzniklou p.p.č. 6505/2 - ostatní plocha) o výměře 145 m2 a části p.p.č. 5034 (díl „a“ - zahrada) o výměře 145 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 220-195/2013, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní P. K., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 34.800,-,
  • f) p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o výměře 263 m2 v  k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu V. T., Roudnice nad Labem, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 31.560,-,
  • g) části p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní M. B., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady. Na prodej bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby kolaudace stavby „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa“.

Usnesení č. 1363/2013

 • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části p.p.č. 113 v k. ú. Jiříkov za účelem umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje.

Usnesení č. 1364/2013

 • 1. RM projednala odkup pozemků ve vlastnictví pana P. J., Novosedlice.
 • 2. RM nedoporučuje ZM schválit odkup rodinného domu č.p. 290 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 345, st.p.č. 345 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 94 m2 a p.p.č. 3321 (trvalý travní porost) o výměře 345 m2 vše v k. ú. Jiříkov z vlastnictví pana P. J., Novosedlice za cenu 30.000,-Kč.

Usnesení č. 1365/2013

 • 1. RM projednala odkup pozemků.
 • 2. RM nedoporučuje ZM schválit odkup pozemků a to:
  • a) p.p.č. 5127/1 (zahrada) o výměře 16 m2 a p.p.č. 5127/3 (zahrada) o výměře 8 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví manželů J. a J. Z., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 2.880,-Kč,
  • b) p.p.č. 5127/2 (zahrada) o výměře 35 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví J. H. a M. E., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 4.200,-Kč,
  • c) p.p.č. 5127/4 (zahrada) o výměře 37 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví pana J. T., Jiříkov za cenu 199,-Kč/m2, tj. celkem 7.363,-Kč,
  • d) p.p.č. 5127/6 (zahrada) o výměře 45 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví pana J. F., Jiříkov za cenu 199,-Kč/m2, tj. celkem 8.955,-Kč,
  • e) p.p.č. 5127/7 (zahrada) o výměře 8 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví manželů I. a  J. T., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 960,-Kč.

Usnesení č. 1366/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy na odkup pozemků ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Město.
 • 2. RM nedoporučuje ZM schválit kupní smlouvu č.32/13/UDC/KS na odkup spoluvlastnického podílu ve výši ideální poloviny st.p.č. 1536 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 596/14 (zahrada) v k. ú. Jiříkov za kupní cenu 62.540,-Kč ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Město.
 • 3. RM rozhodla uhradit polovinu inkasovaného nájemného z pronájmu st.p.č. 1536 a p.p.č. 596/14 za období od 16. 12. 2011 do doby provedení vkladu do katastru nemovitostí zálohově ve výši 1.171,-Kč.

Usnesení č. 1367/2013

 • 1. RM rozhodla revokovat své usnesení č. 1076/2013 v bodě 5) z 64. schůze ze dne 06. 03. 2013. Důvodem revokace je součtová chyba.
 • 2. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 34.813,67 Kč, tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 27.800,-Kč, tj. 79,86 % převést do fondu odměn a 7.013,67 Kč, tj. 20,14 %, převést do rezervního fondu.

Usnesení č. 1368/2013

 • RM bere na vědomí pohledávky k 30. 09. 2013 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1369/2013

 • RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 1.758.456,- přijatou v období od 01. 07. 2013 do 30. 09. 2013 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.

Usnesení č. 1370/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 13/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 13/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1371/2013

 • 1. RM bere na vědomí žádost o bezúročnou půjčku a návrh Smlouvy o půjčce s Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, Filipov č. p. 207, 407 53 Jiříkov, IČ 44225130, na překlenutí nedostatku finančních prostředků v důsledku profinancování realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace sokolovny I. etapa“ z Programu rozvoje venkova.
 • 2. RM projednala tuto žádost a Smlouvu o půjčce a zároveň doporučuje ZM bezúročnou půjčku ve výši 133.785,-Kč poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Filipov, Filipov č. p. 207, 407 53 Jiříkov, IČ 44225130, za podmínky, že při podpisu Smlouvy o půjčce dlužník podepíše směnku na částku 133.785,-Kč splatnou 31. 10. 2014, pokud do tohoto data nebude půjčka zaplacena.
 • 3. RM doporučuje ZM smlouvu o půjčce schválit a uložit starostovi města Smlouvu o půjčce podepsat.
 • 4. RM doporučuje ZM na poskytnutí bezúročné investiční půjčky použít nespecifikovanou rezervu a rezervu kapitálových výdajů.

Usnesení č. 1372/2013

 • RM projednala návrh dodatku č. 1 směrnice č. 2/2013 „Oběh účetních dokladů“ a tento dodatek č. 1 směrnice č. 2/2013 „Oběh účetních dokladů“ schvaluje s platností a účinností od 22. 10. 2013.

Usnesení č. 1373/2013

 • RM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 ve výši 75.000,-Kč a doporučuje ZM uvedenou neinvestiční dotaci schválit a přijmout.

Usnesení č. 1374/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh řešení rekonstrukce bytu v 1.N.P. objektu č. p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově dle zpracovaného projektu od firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk a tento návrh řešení bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla z důvodu výpočtu vysokého nájmu za užívání zrekonstruované jedné bytové jednotky v 1.N. P. objektu č. p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově řešit v 1.N.P. objektu č. p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově dvě bytové jednotky včetně příslušenství.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zabezpečit přepracování projektu řešící rekonstrukci bytové jednotky v 1.N.P. objektu č. p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově na projekt pro 2 bytové jednotky včetně příslušenství.

Usnesení č. 1375/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o poskytování dotovaného oběda žákům v době prázdnin a volna.
 • 2. RM rozhodla neschválit žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o poskytování dotovaného oběda žákům v době prázdnin a volna.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov