Informace o přijatých usneseních z 86. schůze

Tisk

konané dne 29. října 2013 od 18:15 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1376/2013

  • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace       č. smlouvy 13/SML1949, uzavíranou mezi Ústeckým krajem, zastoupeným panem Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a Městem Jiříkov.
  • 2. RM schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 od Ústeckého kraje v celkové výši 329.000,-Kč a zároveň schvaluje uzavření výše uvedené smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace.
  • 3. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace       č. smlouvy 13/SML2042, uzavíranou mezi Ústeckým krajem – Krajským úřadem, zastoupeným Ing. Milanem Zemaníkem, ředitelem krajského úřadu, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a Městem Jiříkov.
  • 4. RM schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 od Ústeckého kraje v celkové výši 168.800,-Kč a zároveň schvaluje uzavření výše uvedené smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace.
  • 5. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené smlouvy podepsat.

Usnesení č. 1377/2013

  • RM rozhodla odstoupit od smlouvy o dílo č. 7/2013 ze dne 06. 09. 2013 mezi Městem Jiříkov a firmou G&G – STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, na opravu komunikace ul. Brněnská a Teplická z důvodu nepokračování v plnění po dobu 15 a více dní, dle čl. XI odst. 1. a 5.       

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov