Informace o přijatých usneseních z 92. schůze

Tisk

konané dne 16. prosince 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1436/2013

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1437/2013

 • 1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na použití fondu odměn do výše 10.000,-Kč na dokrytí finančních prostředků na platy v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace.
 • 2. RM schvaluje žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na použití fondu odměn do výše 10.000,-Kč na dokrytí finančních prostředků na platy v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace.

Usnesení č. 1438/2013

 • 1. RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2013 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 3/2013 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.
 • 2. RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2013 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 4/2013 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1439/2013

 • 1. RM projednala a rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění produkce, které předmětem je:
  • a) beseda s dětmi pro věkovou kategorii 14-15 let o práci spisovatele, jak se můžeme stát spisovatelem a o psaní, v trvání 1-2 hodin dne 23. 01. 2014 od 12.30 hodin v budově Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace - II. stupeň základní školy,
  • b) beseda pro dospělé o spisovatelce, její tvorbě, knihách, publikacích a zaměření jejího díla, vyprávění o životě spisovatelky, v trvání 2 hodin dne 23. 01. 2014 od 17.00 hodin v Klubu důchodců Jiříkov, mezi paní Mgr. M. O., Praha 4 a Městem Jiříkov za smluvní cenu ve výši 6500,- včetně DPH.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat,
  • b) vedoucí ekonomického odboru – uhradit po provedení akce výše uvedenou smluvní cenu.

Usnesení č. 1440/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 9/2013 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 4. prosince 2013.

Usnesení č. 1441/2013

 • 1. RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru vnitřní správy o termínech redakčních uzávěrek Jiříkovských novin a to: 07. 01., 04. 02., 04. 03., 01. 04., 06. 05., 03. 06., 01. 07.,  02. 09., 07. 10., 04. 11., 02. 12. 2014 a to vždy do 12:00 hod.
 • 2. RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru vnitřní správy o termínech distribuce Jiříkovských novin a to: 17. 01., 14. 02., 14. 03., 11. 04., 16. 05.(19. 05.), 13. 06., 11. 07.,   12. 09., 17. 10., 14. 11. a 12. 12. 2014.
 • 3. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na grafickou úpravu a tisk Jiříkovských novin s účinností od 01. 01. 2014 na rok a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 4. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění grafického zpracování a tisku Jiříkovských novin předložila firma Ústecké tiskárny s.r.o., Hornická 2460/26, 400 11  Ústí nad Labem, IČ: 25451553.
 • 5. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Ústecké tiskárny s.r.o., Hornická 2460/26, 400 11  Ústí nad Labem, IČ: 25451553, na tisk Jiříkovských novin od 01. 01. 2014 za cenu 8.326,-Kč včetně DPH.
 • 6. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Ústecké tiskárny s.r.o., Hornická 2460/26, 400 11  Ústí nad Labem, IČ: 25451553 na tisk Jiříkovských novin od 01. 01. 2014 za cenu 8.326,-Kč včetně DPH.
 • 7. RM projednala a rozhodla ukončit dohodou Smlouvu o dílo ze dne 07. 02. 2008, ve znění pozdějších Dodatků č. 1 až 5, uzavřenou mezi Městem Jiříkov a firmou Marek Dvořák – Tiskárna Trio, Národní 499, 404 47 Varnsdorf, IČ: 64709990, na grafickou úpravu a tisk Jiříkovských novin ke dni 31. 12. 2013.
 • 8. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo uzavřenou mezi Městem Jiříkov a firmou Marek Dvořák – Tiskárna Trio, Národní 499, 404 47 Varnsdorf, IČ: 64709990, na grafickou úpravu a tisk Jiříkovských novin ke dni 31. 12. 2013.

Usnesení č. 1442/2013

 • 1. RM projednala záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tento záměr pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části st.p.č. 1536 o výměře 73 m2, části p.p.č. 596/14 o výměře 168 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 596/14 o výměře 9 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1069 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1443/2013

 • 1. RM projednala záměr výpůjčky nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova k hospodaření a provozování činnosti Českého rybářského svazu, místní organizace Jiříkov a tento záměr výpůjčky bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměr výpůjčky nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova k hospodaření a provozování činnosti Českého rybářského svazu, místní organizace Jiříkov a to p.p.č. 2124/1 o výměře 9302 m2, p.p.č. 2124/2 o výměře 3754 m2, p.p.č. 2313/1 o výměře 6424 m2, části p.p.č. 2312/12 o výměře 90 m2, části p.p.č. 2312/2 o výměře 390 m2, p.p.č. 2313/2 o výměře 67 m2, st.p.č.1359 o výměře 81 m2, stavby bez č. p. na st.p.č.1359, části p.p.č. 2312/11 o výměře 40 m2, p.p.č. 2937/9 o výměře 2583 m2, p.p.č. 2891/5 o výměře 2543 m2, části p.p.č. 2891/4 o výměře 1125 m2, p.p.č. 3077/2 o výměře 8664 m2, p.p.č. 3283/3 o výměře 1494 m2, p.p.č. 3267/1 o výměře 2061 m2, p.p.č. 3288/1 o výměře 2694 m2, p.p.č. 6604/1 o výměře  177 m2, p.p.č. 3258/6 o výměře 440 m2, p.p.č. 3350/4 o výměře 2937 m2, p.p.č.1326/5 o výměře 10507 m2, vše v  k. ú. Jiříkov a p.p.č. 5339 o výměře 321 m2, části p.p.č. 5338 o výměře 184 m2, p.p.č. 5342/2 o výměře 276 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1444/2013

 • 1. RM revokuje usnesení č.1366/2013 v bodě 3. z 85. schůze Rady města Jiříkova konané dne 21. 10. 2013 v plném znění.
 • 2. RM rozhodla uhradit polovinu inkasovaného nájemného z pronájmu st.p.č. 1536 a p.p.č. 596/14 vše v k. ú. Jiříkov za období od 16. 12. 2011 do 31. 12. 2013 ve výši 586,-Kč ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové město.

Usnesení č. 1445/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IP-12-4004188/VB/P001 na stavbu – „DC_Jiříkov, p.p.č.2173/7, příp. do 50m, kNN“ na p.p.č. 6194/2 v k. ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností ELSTAV JK, s.r.o., Pražská 456/1, 408 01 Rumburk a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IP-12-4004188/VB/P001 na stavbu – „DC_Jiříkov, p.p.č. 2173/7, příp. do 50m, kNN“ na p.p.č. 6194/2 v k. ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností ELSTAV JK, s.r.o., Pražská 456/1, 408 01 Rumburk a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IP-12-4004188/VB/P001 na stavbu – „DC_Jiříkov, p.p.č.2173/7, příp. do 50m, kNN“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností ELSTAV JK, s.r.o., Pražská 456/1, 408 01 Rumburk.

Usnesení č. 1446/2013

 • 1. RM projednala předloženou informaci o postupu prací na akci „Jiříkov, Filipovská p.b.č. 1331, kNN, IZ-12-4000073“ a žádost o prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 04. 2014 a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla neprodloužit termín a trvá na původním termínu.

Usnesení č. 1447/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov.

Usnesení č. 1448/2013

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis ze 17. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konané dne 09. 12. 2013.

Usnesení č. 1449/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 28-13039/A pro část 1 na zajištění jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Jiříkov-výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ a tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo    č. 28-13039/A pro část 1 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 28-13039/A pro část 1 na zajištění jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Jiříkov-výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ mezi Městem Jiříkov a firmou WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 28-13039/A pro část 1 na zajištění jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Jiříkov-výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“.

Usnesení č. 1450/2013

 • 1. RM bere na vědomí Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014, součástí rozpisu rozpočtu jsou závazné ukazatele pro Městský úřad Jiříkov, příspěvkové organizace zřízené Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, kteří mají za povinnost se jimi řídit.
 • 2. RM výše uvedený Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014 schvaluje.

Usnesení č. 1451/2013

 • RM bere na vědomí pohledávky k 30. 11. 2013 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1452/2013

 • 1. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákonan č. 320/2001 Sb., za období 01 – 08/2013 u účetní jednotky příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, provedenou dne 08. 11. 2013. Průběžnou veřejnoprávní kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 2. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., za období 01 – 08/2013 u účetní jednotky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, provedenou dne 08. 11. 2013. Průběžnou veřejnoprávní kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 3. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., za období 01 – 09/2013 u účetní jednotky příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov, provedenou dne 07. 11. 2013. Průběžnou veřejnoprávní kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 4. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., za období 01 – 08/2013 u účetní jednotky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, provedenou dne 08. 11. 2013. Průběžnou veřejnoprávní kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro ÚSC a PO se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.

Usnesení č. 1453/2013

 • 1. RM bere na vědomí dopis Mgr. Bc. Ladislava Obergrubera, ředitele Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace se žádostí o odstranění poškozených prostor u budovy 1. stupně. Poškození vzniklo navážením materiálu na opravu střechy a výkopem zemního vedení NN.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí v součinnosti s vedoucím odboru místního a bytového hospodářství - provést nutné úpravy chodníků a ploch u budovy 1. stupně základní školy.

Usnesení č. 1454/2013

 • RM pověřuje paní J. Š., Jiříkov ukládáním a vybíráním pokut za přestupky dle § 84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v blokovém řízení v období od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014.

Usnesení č. 1455/2013

 • RM bere na vědomí dopis Mgr. Ing. Jindřicha Šimáka, vedoucího majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje s nesouhlasným stanoviskem k napojení vodovodního řadu z technicko – provozních důvodů na pozemcích v majetku Ústeckého kraje ve správě Domova Severka.

Usnesení č. 1456/2013

 • 1. RM bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov o vydání souhlasu k použití části rezervního fondu ve výši    206.502,80 Kč k posílení investičního fondu příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Z důvodu nákupu dvou varných kotlů ve výši  109.702,80 Kč došlo ke snížení odpisů a tedy ke snížení zůstatku investičního fondu a dále na úhradu projektové dokumentace ve výši 96.800,-Kč. Tímto převodem bude investiční fond příspěvkové organizace v hodnotě 0,-Kč.
 • 2. RM rozhodla vydat souhlas příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov k použití části rezervního fondu ve výši 206.502,80 Kč k posílení investičního fondu.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov