Informace o přijatých usneseních z 94. schůze

Tisk

konané dne 9. ledna 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1465/2014

 • 1. RM projednala a rozhodla schválit panu K. S., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 13.904,33 Kč k 31. 12. 2013 ve splátkách: do konce ledna 2014 splátku ve výši 6.952,-Kč a další splátka ve výši 6.952,-Kč v měsíci únoru 2014 s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.
 • 2. RM projednala a rozhodla schválitpaní H. S., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 9.270,34 Kč k 31. 12. 2013 ve splátkách: do konce ledna 2014 splátku ve výši 4.000,-Kč a další splátky ve výši 527,-Kč měsíčně (10 splátek) s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.
 • 3. RM projednala a rozhodla schválitpaní A. P., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 6.931,68 Kč k 31. 12. 2013 ve splátkách: do konce ledna 2014 splátku ve výši 400,-Kč a další splátky ve výši 654,-Kč měsíčně (10 splátek) s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.
 • 4. RM projednala a rozhodla schválitpaní I. M., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 23.373,96 Kč k  31. 12. 2013 ve splátkách: do konce ledna 2014 splátku ve výši 10.000,- Kč a další splátky ve výši 743,-Kč měsíčně (18 splátek) s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.
 • 5. RM projednala a rozhodla schválit paní V. B., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 16.626,-Kč k 31. 12. 2013 ve splátkách: do 10. 01. 2014 splátku ve výši 4.000,-Kč a další splátku ve výši 12.626,-Kč do 15. 01. 2014.
 • 6. RM projednala a rozhodla schválitpanu J. V., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 16.966,84 Kč k 31. 12. 2013 ve splátkách: do konce ledna 2014 splátku ve výši 2.000,-Kč a další splátky ve výši 1.497,-Kč měsíčně (10 splátek) s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.
 • 7. RM projednala a rozhodla schválit paní V. R., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 6.709,70 Kč k 31. 12. 2013 ve splátce: do konce ledna 2014 splátku ve výši 6.709,70 Kč.
 • 8. RM projednala a rozhodla schválitpanu J. Č., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 8.533,67 Kč k  31. 12. 2013 ve splátkách: do konce ledna 2014 splátku ve výši 854,-Kč a další splátky ve výši 768,-Kč měsíčně (10 splátek) s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.

Usnesení č. 1466/2014

 • 1. RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období:
  • S. K., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014
  • S. H., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014
  • P. A., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014
  • M. I., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014
  • B. V., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014
  • V. J., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014
  • S. R., Jiříkov od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014
 • 2. RM projednala a rozhodla dohodou s nájemníky změnit nájemní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 u nájemníků:
  • R. V., Jiříkov,
  • Č. J., Jiříkov.

Usnesení č. 1467/2014

 • 1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu podle návrhu panu Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov za příkladnou prezentaci příspěvkové organizace Města Jiříkova Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a to zajištění dotačních prostředků na vytvoření nových pracovních míst, rozšíření pečovatelské služby ve Šluknovském výběžku, získání sponzorských darů, publikační činnost pro sociální služby (příloha zápisu č. 1).
 • 2. RM ukládá: starostovi města – oznámit řediteli příspěvkové organizace Města Jiříkova rozhodnutí RM.

Usnesení č. 1468/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy č. Z_S14_12_8120043286 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Přeložka stávající nadzemní přípojky nn pro objekt č. p. 518 v k. ú. Jiříkov“ v návaznosti na demolici objektu mateřské školy č. p. 518 v ul. Hradecká v Jiříkově a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu č. Z_S14_12_8120043286 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Přeložka stávající nadzemní přípojky nn pro objekt č. p. 518 v k. ú. Jiříkov“ v návaznosti na demolici objektu mateřské školy č. p. 518 v ul. Hradecká v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za předběžnou cenu ve výši 36.200,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu č. Z_S14_12_8120043286 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Přeložka stávající nadzemní přípojky nn pro objekt č. p. 518 v k. ú. Jiříkov“ v návaznosti na demolici objektu mateřské školy č. p. 518 v ul. Hradecká v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za předběžnou cenu ve výši 36.200,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1469/2014

 • RM doporučuje ZM schválit navýšení odměn členům zastupitelstva dle nového nařízení vlády.

Usnesení č. 1470/2014

 • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu č. p. 3 Náměstí (bývalá prodejna Hračky-papír), v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov