Informace o přijatých usneseních z 98. schůze

Tisk

konané dne 3. března 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1526/2014

 • RM bere na vědomí informaci ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace o ustanovení statutárního zástupce ředitelky Školní jídelny Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace paní Svobodové Zdeňky, Jiříkov s účinností od 03. 02. 2014.

Usnesení č. 1527/2014

 • RM revokuje usnesení č. 1515/2014 z 97 schůze rady města, konané dne 17. 02. 2014 v plném znění.

Usnesení č. 1528/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z  28. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 12. 02. 2014.
 • 2. RM rozhodla zadat zpracovat studii revitalizace sídliště ve Svobodově ulici po schválení nového územního plánu.

Usnesení č. 1529/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo na zajištění zpracování projektu na stavbu „Stavební úpravy objektu čp. 678, ul. Čapkova v Jiříkově – zřízení 2 bytových jednotek v přízemí objektu“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o., se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk na zajištění zpracování projektu na stavbu „Stavební úpravy objektu čp. 678, ul. Čapkova v Jiříkově – zřízení 2 bytových jednotek v přízemí objektu“ za dohodnutou cenu ve výši 39.990,50 Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o., se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk na zajištění zpracování projektu na stavbu „Stavební úpravy objektu čp. 678, ul. Čapkova v Jiříkově – zřízení 2 bytových jednotek v přízemí objektu“ za dohodnutou cenu ve výši 39.990,50 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1530/2014

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Město Jiříkov – plynofikace objektu čp. 863, ul. Oldřichova“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 5 členné hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek ve složení:
  1. člen: p. Horák Miroslav – místostarosta města Jiříkov
  2. člen: p. Sabo Miroslav – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
  3. člen: p. Stredák Petr – vedoucí odboru místního a bytového hospodářství
  4. člen: p. Heřmánek Michal – referent odboru výstavby a životního prostředí
  5. člen: p. Semerád Jiří - referent místního hospodářství
  v rámci zajištění průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Město Jiříkov – plynofikace objektu čp. 863, ul. Oldřichova“.

Usnesení č. 1531/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zajištění zpracování projektu na 1. etapu stavby „Chodník + cyklostezka v ulici Rumburská v Jiříkově a chodník + cyklostezka v ulici Filipovská v Jiříkově“ a tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou AZ Conzult spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění zpracování projektu na 1. etapu stavby „Chodník + cyklostezka v ulici Rumburská v Jiříkově a chodník + cyklostezka v ulici Filipovská v Jiříkově“.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavíraný mezi Městem Jiříkov a projekční firmou AZ Conzult spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění zpracování projektu na 1. etapu stavby „Chodník + cyklostezka v ulici Rumburská v Jiříkově a chodník + cyklostezka v ulici Filipovská v Jiříkově“.

Usnesení č. 1532/2014

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 5041/1 (trvalý travní porost) o výměře 550 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 4834/1 (trvalý travní porost) o výměře 260 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 4834/1 (trvalý travní porost) o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o výměře 263 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu    1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) p.p.č. 5282/1 (trvalý travní porost) o výměře 617 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) p.p.č. 2776 (zahrada) o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) části p.p.č. 4950 (zahrada) o výměře 600 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, části p.p.č. 4950 (zahrada) o výměře 690 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov       č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) části p.p.č. 6505 (ostatní plocha) o výměře 150 m2 a části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 900 m2 vše v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) části p.p.č. 6508 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1533/2014

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 2692/1 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2, části st.p.č. 269/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 469 m2 a části st.p.č. 269/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 73 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 690,-Kč, paní   V. D., Jiříkov od 15. 03. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) p.p.č. 2685 (trvalý travní porost) o výměře 1071 m2 v  k. ú. Jiříkov jako louku za cenu  0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 220,-Kč, paní T. D., Jiříkov od 15. 03. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č.1133/1 (trvalý travní porost) o výměře 460 m2 a části p.p.č. 6072 (ostatní plocha) o výměře 170 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 630,-Kč, panu M. P., Ústí nad Labem od 15. 03. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) p.p.č. 750/1 (trvalý travní porost) o výměře 621 m2, p.p.č. 751/1 (ostatní plocha) o výměře 420 m2 a p.p.č. 751/4 (trvalý travní porost) o výměře 1716 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-Kč, firmě PRISMA – Berlin, Malátova 3, 150 00 Praha 5, zastoupené jednatelkou paní Ulrike Hänel, od 15. 03. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č.1894/1 (trvalý travní porost) o výměře 80 m2, části p.p.č. 2325/3 (ostatní plocha) o výměře 30 m2, části p.p.č. 6557 (vodní plocha) o výměře 90 m2 a části p.p.č.1895/3 (trvalý travní porost) o výměře 10 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 210,-Kč, panu M. R., Jiříkov, od 15. 03. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1534/2014

 • 1. RM projednala předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků města Jiříkova evidenční číslo 050/2013 ze dne 18. 03. 2013 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem L. P., Rumburk, kterým dojde ke změně vypůjčených pozemků a to: části p.p.č. 449 o výměře 1750 m2, p.p.č. 455/1 o výměře 1468 m2, p.p.č. 455/2 o výměře 345 m2, části p.p.č. 456 o výměře 741 m2, části p.p.č. 460 o výměře 1629 m2 , p.p.č. 461 o výměře 137 m2, p.p.č. 714/3 o výměře 5707 m2,  p.p.č.1753/1 o výměře 1480 m2, části p.p.č. 3212/4 o výměře 2400 m2, části p.p.č. 3217/2 o výměře 1600 m2, části p.p.č. 6601 o výměře 2270 m2, p.p.č. 5608/6 o výměře 3002 m2, p.p.č. 3190/1 o výměře 1942 m2, p.p.č. 3193 o výměře 5822 m2 vše v k. ú. Jiříkov a p.p.č. 5257 o výměře 773 m2, p.p.č. 5258 o výměře 1367 m2, části p.p.č. 5272/2 o výměře 1400 m2 a části p.p.č. 5283/1 o výměře 4650 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 2. RM rozhodla schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků města Jiříkova evidenční číslo 050/2013 ze dne 18. 03. 2013 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem L. P., Rumburk, kterým dojde ke změně vypůjčených pozemků a to: části p.p.č. 449 o výměře 1750 m2, p.p.č. 455/1 o výměře 1468 m2, p.p.č. 455/2 o výměře 345 m2, části p.p.č. 456 o výměře 741 m2, části p.p.č. 460 o výměře 1629 m2, p.p.č. 461 o výměře 137 m2, p.p.č. 714/3 o výměře 5707 m2, p.p.č.1753/1 o výměře 1480 m2, části p.p.č. 3212/4 o výměře 2400 m2, části p.p.č. 3217/2 o výměře 1600 m2, části p.p.č. 6601 o výměře 2270 m2, p.p.č. 5608/6 o výměře 3002 m2, p.p.č. 3190/1 o výměře 1942 m2, p.p.č. 3193 o výměře 5822 m2 vše v k. ú. Jiříkov a p.p.č. 5257 o výměře 773 m2, p.p.č. 5258 o výměře 1367 m2, části p.p.č. 5272/2 o výměře 1400 m2 a části p.p.č. 5283/1 o výměře 4650 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1535/2014

 • 1. RM projednala vyúčtování níže uvedených příspěvků poskytnutých v roce 2013:
  • a) Český rybářský svaz, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 10.000,-Kčna kroužek mladých rybářů, na nákup pomůcek, výukových kazet, na závodní činnost, a to startovné, cestovné, krmení pro ryby. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • b) ARTE MUSICA, o. s. Jiříkov, příspěvek ve výši 10.000,-Kč na květiny pro umělce, plakáty festivalu a jejich výlep, letáky a programy koncertů. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • c) Základní kynologická organizace, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 6.000,-Kč na startovné na závodech a výkonnostních zkouškách, nákup výcvikových pomůcek a materiálu na nutné opravy stávajících výcvikových pomůcek pro agility a sportovní výcvik psů.  Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • d) Veteranklub Sever, Vilémov, příspěvek ve výši 2.000,-Kč na nákup cen pro účastníky jízd a soutěží 11. ročníku Veteránem Severem. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • e) Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 5.000,-Kč na cestovné a vstupné na kulturní akce, na pořádání besed, na pořádání a realizaci zájezdů. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • f) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace, příspěvek ve výši 16.000,-Kč, z toho 8.000,-Kč pro ZÚ Mažoretky Hvězdičky na nákup tanečních kostýmů a 8.000,-Kč pro ZÚ Muchomůrky na nákup tanečních kostýmů. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • g) Český střelecký svaz, sportovně střelecký klub Jiříkov, příspěvek ve výši 10.000,-Kč na startovné na soutěžích, střelivo Diabolo, malorážkové střelivo, nákup střeleckého vybavení, nákup cen do soutěží. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • h) Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, o. s. Rumburk, příspěvek ve výši 30.000,-Kč na zájmovou činnost dětí a mládeže pouze na faře v Jiříkově, na provozní náklady kroužků a nákup pro činnost kroužků. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • i) SK VIKTORIE, o. s. Jiříkov, příspěvek ve výši 50.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv, aparaturu, na ceny do soutěží, na diplomy, medaile na pořádané akce, na startovné a dopravu na soutěžících. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • j) TJ Spartak Jiříkov, příspěvek ve výši 50.000,-Kč, z toho 4.000,-Kč na Svatováclavský turnaj v tenise seniorů na zajištění zdravotnické služby, na úpravu antukových kurtů,     9.000,-Kč na Tradiční turnaj o putovní pohár starosty Města Jiříkova v malé kopané na věcné ceny, na zajištění zdravotnické služby, 12.000,-Kč na Satelitní turnaj pro žáky do 10 let na věcné dary, 25.000,-Kč na sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, sítě, branky), na nákup přenosných branek. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • k) TJ Sokol Filipov, příspěvek ve výši 45.000,-Kč na úhradu záloh elektrické energie v roce 2013. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
  • l) Aktivní pes Jiříkov, příspěvek ve výši 8.000,-Kč, z toho 6.000,-Kč na nákup tunelu a obleku pro figuranta, 2.000,-Kč na zajištění cen pro soutěžící v prvním ročníku Mikulášského trojboje. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
   RM výše uvedené vyúčtování příspěvků poskytnutých Městem Jiříkov v roce 2013   schvaluje.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování níže uvedeného příspěvku poskytnutého v roce 2013:
  - WHITELIGHT I, Ústí nad Labem, příspěvek ve výši 5.000,-Kč na zajištění provozu kontaktního a poradenského centra v Rumburku, tř. 9. května 1127/5. Příspěvek nebyl ani po výzvě vyúčtován.
  RM rozhodla o vrácení poskytnutého příspěvku nejpozději do 31. 03. 2014, důvodem je nesplnění podmínek Grantového programu města Jiříkova na rok 2013. Příspěvek nebyl vyúčtován.

Usnesení č. 1536/2014
1. RM bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků roku 2013:

 Výše dotace (příspěvku)Vratka nedočerpané dotace
a) Výkon státní správy
694.300,-Kč
0,-Kč
b) Akt. politika zaměstnanosti 
5.260.676,-Kč
 0,-Kč
c) Volby do PS Parlamentu ČR
75.000,-Kč
4.367,94 Kč
d) Volby prezidenta ČR
80.696,81 Kč
0,-Kč
e) SDH - akceschopnost, mzd. náklady
184.662,-Kč
0,-Kč
f) 5 domácností
150.000,-Kč
0,-Kč
g) Povodně 2013 - občané
50.000,-Kč
0,-Kč
h) Povodně 2013 - SDH
497.800,-Kč
2.663,-Kč
i) Povodně 2013 - město
535.575,50 Kč
0,-Kč
j) I. etapa – chodník Filipovská, Březinova
732.902,14 Kč
0,-Kč
k) ZŠ Jiříkov, č.p.680 a 740 - snížení ener. náročnosti
362.196,-Kč
0,-Kč
l) ČOV a kanalizace – pozastávka
3.085.000,-Kč
0,-Kč
Celkem
11.708.808,45 Kč
7.030,94 Kč

a doporučuje ZM výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2013 schválit a zároveň doporučuje ZM schválit vratku nedočerpané dotace roku 2013 ve výši 7.030,94.

Usnesení č. 1537/2014

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní V. S., Sladkovičovo a rozhodla přijmout dar ve výši 320,-Kč (finanční hotovost) od paní V. S., Sládkovičovo, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1538/2014

 • 1. RM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov, IČ 49888129, o poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,-Kč na obnovu barokní márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově. Celková cena obnovy byla stanovena na částku 670.000,-Kč. RM doporučuje ZM poskytnout neinvestiční příspěvek ve výši 100.000,-Kč na obnovu barokní márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov, IČ 49888129.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření, kde bude převod finančních prostředků na úhradu příspěvku realizován z plnění pojišťovny a nespecifikované rezervy.

Usnesení č. 1539/2014

 • 1. RM bere na vědomí žádost Střediska pro ranou péči Liberec, o.p.s., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 28731191, o poskytnutí příspěvku na pokrytí části nákladů, které jsou spojeny s poskytováním profesionální sociální služby rané péče jiříkovskému klientu.
 • 2. RM rozhodla poskytnout příspěvek na pokrytí části nákladů, které jsou spojeny s poskytováním profesionální sociální služby rané péče jiříkovskému klientu Středisku pro ranou péči Liberec, o.p.s., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 28731191, ve výši  5.000,-Kč. Dále RM rozhodla, že tento příspěvek nepodléhá vyúčtování.
 • 3. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření, kde bude převod finančních prostředků na úhradu příspěvku realizován z plnění pojišťovny.

Usnesení č. 1540/2014

 • RM bere na vědomí předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa, IČO 25436911, na úhradu poplatku do Destinačního fondu v kategorii „rozvoj“ na rok 2014 ve výši 14.000,-Kč a doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu poplatku do Destinačního fondu na rok 2014 schválit a uhradit.

Usnesení č. 1541/2014

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech“ u všech 3 objektů č. p. 1054, ul. Rumburská,   č. p. 863 a č. ev. 98, ul. Oldřichova předložila firma SAMAT s.r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou – IČ : 40229017 s nabídkovou cenou ve výši 257.326,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech“.
 • 4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou SAMAT s.r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech“ - objekt č. p. 1054, ul. Rumburská, a objektů   č. p. 863 a č. ev. 98, ul. Oldřichova v Jiříkově za cenu 257.326,-Kč včetně DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou SAMAT s.r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech“ - objekt č. p. 1054, ul. Rumburská, a objektů č. p. 863 a č. ev. 98, ul. Oldřichova v Jiříkově za cenu 257.326,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1542/2014

 • 1. RM revokuje usnesení č. 1387/2013 v bodě 2 z 87. schůze rady města, konané dne 04. 11. 2013 v plném znění.
 • 2. RM souhlasí s realizací akcí dle Zápisu ze společného zasedání Letopisecké komise a Komise občanských záležitostí ze dne 02. 10. 2013 a termín oslav 100. výročí povýšení Jiříkova na město stanovuje na den 24. 05. 2014.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov