Informace o přijatých usneseních ze 100. schůze

Tisk

konané dne 17. března 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1545/2014

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1546/2014

 • 1. RM projednala návrh na přípravu podkladů k odkupu a směně pozemků.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru odkupu a směny pozemků a to části st.p.č. 1264, části st.p.č. 1263, p.p.č. 5244/1 a části p.p.č. 5244/3 vše v katastrálním území Filipov u Jiříkova.

Usnesení č. 1547/2014

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 2567/2 (trvalý travní porost) o výměře 376 m2 a části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) o výměře 195 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1379-76/2013 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m<sup>2</sup> + náklady,
  • b) části p.p.č. 5037/1 (ostatní plocha) o výměře 95 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP       č. 225-85/2013 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 , tj. 120,-Kč/m<sup>2</sup> + náklady,
  • c) st.p.č. 2046 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 a části p.p.č. 5665/1 (zahrada) o výměře 1465 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 813-36/2004 za cenu a podmínek dle směrnice č. 5/2003 + náklady,
  • d) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m2 v k. ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady,
  • e) st.p.č. 2016 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 140 m2 a p.p.č. 437/1 (trvalý travní porost) o výměře 2533 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek na stavbu rodinného domu dle směrnice č. 4/2009 ,  bod 3.1.1., + náklady.

Usnesení č. 1548/2014

 • 1. RM projednala prodej a směnu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit prodej a směnu pozemků a to:
  p.p.č. 761 (trvalý travní porost) o výměře 34 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 4.080,-Kč za p.p.č. 1712/2 (trvalý travní porost) o výměře23 m<sup>2</sup>, která je zapsána na listu vlastnictví č. 119 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana F. M., Praha 7 za dohodnutou cenu 2.760,-Kč. Pan F. M. doplatí rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 1.320,-Kč.

 

Usnesení č. 1549/2014

 • 1. RM projednala revokaci usnesení č. 404/2013 v bodě 4. z 24. zasedání ZM konaného dne 24. září 2013.
 • 2. RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 404/2013 v bodě 4. z  24. zasedání ZM konaného dne 24. září 2013.
 • 3. RM projednala žádost na směnu pozemků mezi Městem Jiříkov a firmou Teamwelder s.r.o.
 • 4. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků a to p.p.č. 793/3 (ostatní komunikace) o výměře 193 m2 a st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2 vše v k. ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464,    407 53 Jiříkov za část p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře 18 m2, část p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře cca 77 m2 a část st.p.č. 1229 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 375 m2 vše v k. ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1085 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy Teamwelder s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov. Směna pozemků bude bez doplatku. Na směnu pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě.

Usnesení č. 1550/2014

 • 1. RM projednala odkup pozemků.
 • 2. RM doporučuje odkup pozemků a to:
 • a) části st.p.č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 11 m2 a části p.p.č. 498/3 (zahrada) o celkové výměře 13 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví V. V. H., Jiříkov a B. T. T. T., Litvínov za cenu 120,-Kč/m<sup>2</sup>, tj. celkem 2.880,-Kč,
 • b) části p.p.č. 500/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 39 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví L. K., Jiříkov a manželů L. a B. K., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m<sup>2</sup>, tj. celkem 4.680,-Kč,
 • c) části st.p.č. 1265 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 31 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví Ing. J. M., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem       3.720,-Kč,
 • d) části st.p.č. 1266 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 11 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP       č. 1385-9/2014 z vlastnictví pana P. H., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m<sup>2</sup>, tj. celkem 1.320,-Kč.
 • 3. RM projednala záměr darovat pozemky.
 • 4. RM doporučuje ZM schválit záměr darovat pozemky a to:
  část p.p.č. 501/2 (zahrada) o výměře 11 m2, část st.p.č. 673 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2, část st.p.č. 672 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 36 m2, část p.p.č. 500/1 (zahrada) o výměře 1 m2 a část p.p.č. 498/1 (zahrada) o výměře 19 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.

Usnesení č. 1551/2014

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Město Jiříkov – oprava plynových pilířků“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 3 členné hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek ve složení:
  1. člen: p. Horák Miroslav – místostarosta města Jiříkov
  2. člen: p. Sabo Miroslav – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
  3. člen: p. Stredák Petr – vedoucí odboru místního a bytového hospodářství
  v rámci zajištění průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Město Jiříkov – oprava plynových pilířků“.

Usnesení č. 1552/2014

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od firmy S.A.W. CONSULTING s.r.o., Varnsdorf na zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby „Výstavba nové mateřské školy v Jiříkově“ a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od firmy S.A.W. CONSULTING s.r.o., Varnsdorf na zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby „Výstavba nové mateřské školy v Jiříkově“ za cenu 23.232,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od firmy S.A.W. CONSULTING s.r.o., Varnsdorf smlouvu o dílo na zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby „Výstavba nové mateřské školy v Jiříkově“ za cenu 23.232,-Kč včetně DPH.
 • 4. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2014 potřebné finanční prostředky na zajištění činnosti výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby „Výstavba nové mateřské školy v Jiříkově“ za cenu 23.232,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1553/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo na zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu „Jiříkov – rekonstrukce rybníka Ostrovní“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou TERRAPROJEKT v.o.s., Karla Čapka 211/1, 405 01 Děčín na zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu „Jiříkov – rekonstrukce rybníka Ostrovní“.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a projekční firmou TERRAPROJEKT v.o.s., Karla Čapka 211/1, 405 01 Děčín na zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu „Jiříkov – rekonstrukce rybníka Ostrovní“.

Usnesení č. 1554/2014

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 01. 2014 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1555/2014

 • RM bere na vědomí předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR na úhradu členského příspěvku na rok 2014 ve výši 12.068,60 Kč a doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2014 schválit a uhradit.

Usnesení č. 1556/2014

 • 1. RM bere na vědomí seznam žadatelů o příspěvek z Grantového programu Města Jiříkova pro rok 2014 dle předloženého podkladu a rozhodla poskytnout finanční příspěvek pro:
  • a) Český rybářský svaz, MO Jiříkov, Rumburská 454, 407 53 Jiříkov, IČ 00482625, příspěvek ve výši 12.000,-Kč na kroužek mladých rybářů, na nákup krmných směsí, nástrah, vlasců, háčků, splávků, zátěží, ceny na rybářské závody, a to startovné,
  • b) "ARTE MUSICA" občanské sdružení, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ 22668586, příspěvek ve výši 32.000,-Kč na VIII. Ročník mezinárodního festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipově“, na květiny pro umělce, ubytování zahraničních umělců, na plakáty festivalu a jejich výlep, na letáky a programy koncertů,
  • c) Základní kynologická organizace Jiříkov, Štefánikova 860, 407 53 Jiříkov, IČ 62231359, příspěvek ve výši 6.000,-Kč na kurzy základního výcviku a ovladatelnosti psů,
  • d) Veteranklub Sever, Vilémov 278, 407 80, IČ 22841962, příspěvek ve výši 2.000,-Kč na nákup cen pro účastníky jízd 12. ročníku Veteránem Severem,
  • e) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., MO Jiříkov, Oldřichova 211, 407 53 Jiříkov, IČ 72753706, příspěvek ve výši 5.000,-Kč na vstupné na kulturní akce, na pořádní besed, na pořádání a realizaci zájezdů, na osvětu – spolupráci se zdravotníky,
  • f) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U Stadionu 1133, příspěvková organizace, 408 01 Rumburk, IČ 65082231, příspěvek ve výši celkem 20.000,-Kč, z toho:
   - 10.000,-Kč pro ZÚ Minimažoretky Hvězdičky na činnost,
   - 10.000,-Kč pro ZÚ Muchomůrky na činnost,
  • g) Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 64676935, příspěvek ve výši 10.000,-Kč na startovné na soutěžích, na střelivo Diabolo, malorážkové střelivo, nákup střeleckého vybavení (střelecké kabáty, střelecká obuv, vzduchové pušky, malorážky, pouzdra na zbraně), nákup cen do soutěží,
  • h) SK VIKTORIE, o. s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ 27049752, příspěvek ve výši 50.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv, na startovné a dopravu na soutěže,
  • i) TJ Sokol Filipov, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČO 44225130, příspěvek ve výši   50.000,-Kč na úhradu záloh na elektrickou energii v roce 2014,
  • j) Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ 22715100, příspěvek ve výši 10.000,-Kč na nákup rukávů pro nácvik obran poskokového kruhu, na 2. ročník Jiříkovského canicrosu na medaile a poháry, na 2. Ročník Mikulášského trojj-bojje na medaile a poháry,
  • k) Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o. s., Tylova 1056/4, 407 53 Jiříkov, IČ 01170929, příspěvek ve výši 3.000,-Kč na pronájem kamionu jako jeviště na akci Jiříkovský festiválek.
 • 2. RM bere na vědomí seznam žadatelů o příspěvek z Grantového programu Města Jiříkova pro rok 2014 dle předloženého podkladu a doporučuje ZM poskytnout finanční příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 18382801, příspěvek ve výši celkem       50.000,-Kč, z toho:
  • 4.000,-Kč na Svatováclavský turnaj v tenise seniorů na věcné ceny pro jednotlivé kategorie,
   na úpravu antukových kurtů,
  • 9.000,-Kč na Tradiční turnaj o putovní pohár starosty Města Jiříkova v malé kopané na ceny a věcné dary, na rozhodčí,
  • 12.000,-Kč na Satelitní turnaj pro žáky do 10 let na ceny, věcné dary a na rozhodčí,
  • 25.000,-Kč na sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, sítě, branky), na nákup přenosných branek, startovné, doprava a cestovné pro mládež.
 • 3. RM bere na vědomí seznam žadatelů o příspěvek z Grantového programu Města Jiříkova pro rok 2014 dle předloženého podkladu a rozhodla neposkytnout finanční příspěvek pro:
  • a) Klub českých turistů, Odbor klubu českých turistů Rumburk, Mikulášovice 907,    407 79, IČ 66111561, nesplnění podmínek Grantového programu. Města Jiříkova na rok 2014,
  • b) Nadační fond Šťastné stáří při Domově důchodců Filipov, Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ 47274395, nadace nepatří mezi občanská sdružení, má jiná pravidla hospodaření, nadace dále patří pod příspěvkovou organizaci města a ta je napojena na rozpočet zřizovatele.

Usnesení č. 1557/2014

 • 1. RM projednala Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2014 ve výši 108.000,-Kč navržený Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 3, 406 55 Děčín IV a tento dodatek bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov ve výši 108.000,-Kč na rok 2014 mezi Městem Jiříkov a Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 3, 406 55 Děčín IV.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov ve výši 108.000,-Kč na rok 2014 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 3, 406 55 Děčín IV.

Usnesení č. 1558/2014

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 12/2014 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 05. 03. 2014.

Usnesení č. 1559/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 32. zasedání Letopisecké komise Jiříkova ze dne 18. 02. 2014.

Usnesení č. 1560/2014

 • RM bere na vědomí žádost Místní akční skupiny (dále jen MAS) Šluknovsko o vydání souhlasu se zařazením správního území Města Jiříkova do územní působnosti MAS Šluknovsko na období 2014 – 2020. Se zařazením do územní působnosti Strategie komunitě místního rozvoje nevznikají městu finanční závazky vůči MAS Šluknovsko a doporučuje ZM vydat souhlas se zařazením správního území Města Jiříkova do územní působnosti MAS Šluknovsko.

Usnesení č. 1561/2014

 • 1. RM projednala nabídku využití předkupního práva k nemovitosti (budova KINA) č. p. 960 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605 m<sup>2</sup> a p.p.č. 1882/2 o výměře 180 m<sup>2</sup> vše v k. ú. Jiříkov zapsaného na LV č. 1302 pro k. ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne 06. 11. 2002, č. j. V- 1731/2002-531 za cenu 2.300.000,-Kč podanou panem T. H., Praha - západ.
 • 2. RM doporučuje ZM nevyužít svého předkupního práva k domu č. p. 960 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605 m<sup>2</sup> a p.p.č. 1882/2 o výměře 180 m<sup>2</sup> vše v k. ú. Jiříkov zapsaného na LV č. 1302 pro k. ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne 06. 11. 2002, č. j. V- 1731/2002-531 a doporučuje ZM zachovat předkupní právo k nemovitostem domu  č. p. 960 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605 m2 a p.p.č. 1882/2 o výměře 180 m2 zapsaných na LV č. 1302 v k. ú. Jiříkov pro Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424.

Usnesení č. 1562/2014

 • 1. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace za II. pololetí roku 2013 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 2. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace za II. pololetí roku 2013 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 3. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov za II. pololetí roku 2013 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 4. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace za II. pololetí roku 2013 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.

18. Usnesení č. 1563/2014

 • RM bere na vědomí dopis Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s., Praha, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 ve věci projektu „Přeshraniční kriminalita jako jeden z příčin xenofobie a návrhy řešení z komunální perspektivy“.

Usnesení č. 1564/2014

 • RM bere na vědomí dopis se žádostí o spolupráci při likvidaci komunálního odpadu formou sběru a třídění oděvů, obuvi a hraček od firmy REVENGE, a.s., Za Mototechnou 1114/4,   155 00 Praha 5 – Stodůlky a rozhodla nepřijmout spolupráci z důvodu působení na území města firmy DIMATEX CS, která má s městem uzavřenou smlouvu a se zaobírá stejnou komoditou komunálních odpadů.

Usnesení č. 1565/2014

 • 1. RM projednala Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • 2. RM rozhodla na základě novely § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) potvrdit prodloužení funkčního období na dobu určitou o dalších 6 let od 1. srpna 2014 paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace.

Usnesení č. 1566/2014

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – plynofikace objektu čp. 863, ul. Oldřichova“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla vyloučit z další účastí v zadávacím řízení uchazeče Vladimír Lipský – Plynoservis, Filipovská 597, 407 53 Jiříkov z důvodu, že nepředložil zadavatelem požadovanou smlouvu o dílo.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - zaslat uchazeči Vladimír Lipský – Plynoservis, Filipovská 597, 407 53 Jiříkov rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.
 • 4. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – plynofikace objektu čp. 863, ul. Oldřichova“ předložil uchazeč Kříž Vladimír-vodo, topenářské práce, Jiříkovská 1061, 408 01 Rumburk, IČ 148786682 s nabídkovou cenou ve výši 135.928,-Kč včetně DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – plynofikace objektu čp. 863, ul. Oldřichova“.
 • 6. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Kříž Vladimír-vodo, topenářské práce, Jiříkovská 1061, 408 01 Rumburk, IČ 148786682 na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – plynofikace objektu čp. 863, ul. Oldřichova“ za cenu 135.928,-Kč včetně DPH.
 • 7. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Kříž Vladimír-vodo, topenářské práce, Jiříkovská 1061, 408 01 Rumburk, IČ 148786682 na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – plynofikace objektu čp. 863, ul. Oldřichova“ za cenu 135.928,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1567/2014

 • 1. RM projednala předloženou informaci o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění podlimitní veřejné zakázky na službu „Jiříkov – poskytnutí investičního úvěru na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy, ul. Hradecká“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM projednala návrh Smlouvy o úvěru č. 10191/14/LCD uzavírané mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 na přijetí úvěru do úvěrového limitu 23.000.000,-Kč na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy, ul. Hradecká.
 • 3. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění služby „Jiříkov – poskytnutí investičního úvěru na zajištění realizace nové mateřské školy, ul. Hradecká“ přeložil uchazeč Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 s celkovou cenou úvěru ve výši 4.226.002,30 Kč.
 • 4. RM doporučuje ZM rozhodnout:
  • a) přijmout investiční úvěr do výše 23.000.000,-Kč od České spořitelny a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy, ul. Hradecká v Jiříkově s dobou splatnosti do roku 2029, úroková sazba se sjednává pevná po celou dobu trvání závazku až do konečné splatnosti a její výše činí 2,28 % ročně,
  • b) schválit Smlouvu o úvěru č. 10191/14/LCD uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 23.000.000,-Kč na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy, ul. Hradecká v Jiříkově,
  • c) uzavřít Smlouvu o úvěru č. 10191/14/LCD uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 23.000.000,-Kč na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy, ul. Hradecká v Jiříkově,
  • d) uložit: starostovi města - Smlouvu o úvěru č. 10191/14/LCD podepsat.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov