Informace o přijatých usneseních ze 104. schůze

Tisk

konané dne 19. května 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

 

Usnesení č. 1618/2014

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1619/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 149.637,-Kč svěřeného příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
 • 2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 149.637,-Kč dle přiložených zápisů o vyřazení č. 1/2014, 2/2014 a 3/2014 do majetku zřizovatele.
 • 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 149.637,- Kč dle přiložených zápisů o vyřazení č. 1/2014, 2/2014 a 3/2014.

Usnesení č. 1620/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2014 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 1/2014 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1621/2014

 • 1. RM jmenuje podle § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů povodňovou komisi ve složení:
  • Předseda
   • p. Michal Maják – starosta města
  • Členové
   • p. Miroslav Horák – místostarosta města
   • p. Ing. Jozef Hompora – tajemník MěÚ Jiříkov
   • p. Petr Matuška - velitel JPO II. SDH Jiříkov
   • p. Petr Stredák - vedoucí odboru místního a bytového hospodářství
   • p. Ing. Ludvík Šmíd – vedoucí odboru vnitřní správy
   • pí Lucie Lacheová Dis. – referent odboru výstavby a životního prostředí
   • p. Miroslav Vajda - předseda ČRS MO Jiříkov
   • p. Josef Nedomlel - místopředseda ČRS MO Jiříkov
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit aktualizaci povodňového plánu města a nahlášení změny ORP Rumburk.

Usnesení č. 1622/2014

 • 1. RM projednala a schvaluje v rámci akce „Oslavy 100. Výročí povýšení Jiříkova na město“ v Jiříkově dne 24. 05. 2014 nájemní smlouvu na „Mobilní stavebnici pódia (základní provedení 8x5m), včetně jeho zastřešení“ mezi Dobrovolným svazkem obcí „Tolštejn“, Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 69898774, zastoupeným MAS Šluknovsko, Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 26983303 a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem za cenu montážních prací, přepravy a nájemného za mobilní pódium ve výši 10.503,-Kč včetně DPH.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města - uvedenou smlouvu podepsat,
  • b) vedoucí ekonomického odboru – výše uvedenou cenu za montážní práce, přepravu a nájemné za mobilní pódium uhradit.

Usnesení č. 1623/2014

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 13/2014 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 02. 04. 2014.

6. Usnesení č. 1624/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí zápis č. 14/2014 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 07. 05. 2014.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit informovanost občanů v  městském rozhlase.

Usnesení č. 1625/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2014 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č.1/2014  příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1626/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 1/2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1627/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2014 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 1/2014 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1628/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného hmotného majetku v celkové hodnotě 9.994,-Kč svěřeného příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace.
 • 2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného hmotného majetku v celkové hodnotě 9.994,-Kč dle přiloženého zápisu o vyřazení č. 1/2014 do majetku zřizovatele.
 • 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného hmotného majetku v celkové hodnotě 9.994,-Kč dle přiloženého zápisu o vyřazení č. 1/2014.

 

Usnesení č. 1629/2014

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov–výměna střešní krytiny na objektu ZŠ čp.740, ul. Moskevská“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla vyloučit z další účastí v zadávacím řízení firmu Kryšová Leona-KRHA, Balbínová 1128/12, 787 01 Šumperk z důvodu, že nesplnila požadované požadavky a podmínky zadavatele na předmět zakázky a předložila neúplnou nabídku.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - zaslat firmě Kryšová Leona-KRHA, Balbínová 1128/12, 787 01 Šumperk rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.
 • 4. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov–výměna střešní krytiny na objektu ZŠ čp.740, ul. Moskevská“ předložila firma Jaroslav Novák-KLEMPÍŘSTVÍ, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf, IČ 15664457 s nabídkovou cenou ve výši 1.165.749,-Kč včetně DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov–výměna střešní krytiny na objektu ZŠ čp.740, ul. Moskevská“.
 • 6. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Jaroslav Novák-KLEMPÍŘSTVÍ, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf, IČ 15664457 na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov–výměna střešní krytiny na objektu ZŠ čp.740, ul. Moskevská“ za cenu 1.165.749,-Kč včetně DPH.
 • 7. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Jaroslav Novák-KLEMPÍŘSTVÍ, Havlíčkova 3391, 407 47 Varnsdorf, IČ 15664457 na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov–výměna střešní krytiny na objektu ZŠ čp.740, ul. Moskevská“ za cenu 1.165.749,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1630/2014

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 95/1 (zahrada) o výměře 465 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 3557/1 (ostatní plocha) o výměře 230 m2, části p.p.č. 3590/1 (zahrada) o výměře 439 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, části p.p.č. 3590/1 (zahrada) o výměře 30 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM neschvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části      p.p.č. 35 (zahrada) o výměře 110 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 35 (zahrada) o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod kůlnou za cenu    5,-Kč/m2 rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1631/2014

 • 1. RM projednala záměr výpůjčky části pozemku p.č. 479/1 o výměře 1672 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkova pro volnočasové aktivity a činnost Schrödingerova institutu, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf a tento záměr výpůjčky bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 479/1 o výměře 1672 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkova pro volnočasové aktivity a činnost Schrödingerova institutu, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1632/2014

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 4950 (zahrada) o výměře 1290 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu    1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.290,-panu Z. M., Jiříkov od 01. 06. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 5079/1 (zahrada) o výměře 190 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a p.p.č. 5060/1 (zahrada) o výměře 190 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 340,-panu J. V., Jiříkov od 01. 06. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 575 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 25 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2, ročně celkem 700,-Kč, panu L. B., Jiříkov od 01. 06. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 390 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 665 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, části p.p.č. 1443/2 (zahrada) o výměře 55 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2, ročně celkem 800,-Kč, paní S. H., Jiříkov od 01. 06. 2014 do 31. 12. 2018. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM neschvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části st.p.č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 a části p.p.č. 35 (zahrada) o výměře 40 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, části st.p.č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 10 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2, ročně celkem 120,-Kč, panu P. S., Jiříkov Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1633/2014

 • 1. RM projednala výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova k provozování činnosti Občanského sdružení Rozárka z Jiříkova, Březinova 876/22, 407 53 Jiříkov a tuto výpůjčku pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 571 (ostatní plocha) o výměře 1550 m2, části p.p.č. 490 (ostatní plocha) o výměře 2950 m2, st.p.č. 1056 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 a části st.p.č. 550 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 vše v  k. ú. Jiříkov k provozování činnosti Občanskému sdružení Rozárka z Jiříkova, zastoupené Ing. Martinou Hendrychovou, Březinova 876/22, 407 53 Jiříkov, od 01. 06. 2014 na dobu neurčitou. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá:
  • - odboru výstavby a životního prostředí – zpracovat smlouvu o výpůjčce mezi Občanským sdružením Rozárka z Jiříkova a Městem Jiříkov,
  • - starostovi města – podepsat výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 1634/2014

 • 1. RM projednala prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 177-11/2010, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům Mgr. E. L., Jiříkov a panu      I. L., Praha, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 840,-Kč,
  • b) p.p.č. 4965/1 (trvalý travní porost) o výměře 695 m2 a p.p.č. 4966 (trvalý travní porost) o výměře 47 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu M. B., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 89.040,-Kč.

Usnesení č. 1635/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh změny otevírací doby sběrného dvora v areálu Drobné provozovny a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla změnit otevírací dobu v sobotu a v neděli ve sběrném dvoře v areálu Drobné provozovny od 08,00 hod. do 12,00 hod od 01. 06. 2014.

Usnesení č. 1636/2014

 • 1. RM projednala návrh Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Výsadba Jiříkově“, ve výši 90.000,-Kč, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt ,,Výsadba v Jiříkově“, ve výši 90.000,-Kč, která je uzavírána mezi Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
  • b) schválit podmínky Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt ,,Výsadba v Jiříkově“, ve výši 90.000,-Kč, která je uzavírána mezi Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 90.000,-Kč od Nadace ČEZ na projekt ,,Výsadba v Jiříkově“,
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z Nadace ČEZ na projekt ,,Výsadba v Jiříkově“, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.

Usnesení č. 1637/2014

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od firmy WAREX spol. s r.o. Praha na provedení dodatečných projekčních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo pro část 1 na akci „Výstavba nové mateřské školy v ul. Hradecká v Jiříkově“ a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od firmy WAREX spol. s r.o. Praha na provedení dodatečných projekčních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo pro část 1 na akci „Výstavba nové mateřské školy v ul. Hradecká v Jiříkově“ za cenu 116.700,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit o firmy WAREX spol. s r.o. Praha dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro část 1 na provedení dodatečných projekčních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo pro část 1 a na akci „Výstavba nové mateřské školy v ul. Hradecká v Jiříkově“ za cenu 116.700,-Kč bez DPH a tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro část 1 předložit k projednání v RM.

Usnesení č. 1638/2014

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 18. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 07. 05. 2014.

Usnesení č. 1639/2014

 • RM rozhodla přidělit byt 1+1 (44,39 m2), Březinova č. p. 339, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 06. 2014 do 30. 09. 2014 paní     K. K., Jiříkov. Jako náhradníka určila rada města pana J. K., Jiříkov.

Usnesení č. 1640/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana O. Š., Jiříkov o pronájem nebytových prostor o ploše 34,30 m2 v objektu č. p. 900, ulice 9. května v Jiříkově.
 • 2. RM rozhodla pronajmout nebytový prostor o ploše 34,30 m2 v objektu č. p. 900, ulice      9. května v Jiříkově panu O. Š., Jiříkov od 01. 06. 2014 do 31. 12. 2014.
 • 3. RM ukládá:
  • - odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu č. p. 900, ulice 9. května v Jiříkově (34,30 m2),
  • - starostovi města – podepsat nájemní smlouvu na nebytový prostor.

Usnesení č. 1641/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 12106792 v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, kterou se doplňují technické a finanční přílohy rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod ident. č. EDS/SMVS 115D212000437 ze dne 19. 03. 2014, uzavíranou mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupené ředitelem Ing. Petrem Valdmanem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 12106792 v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, kterou se doplňují technické a finanční přílohy rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod ident. č. EDS/SMVS 115D212000437 ze dne 19. 03. 2014, uzavíranou mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupené ředitelem Ing. Petrem Valdmanem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 12106792 v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, kterou se doplňují technické a finanční přílohy rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod ident. č. EDS/SMVS 115D212000437 ze dne 19. 03. 2014, uzavíranou mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupené ředitelem Ing. Petrem Valdmanem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1642/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Informaci o poptávkovém řízení ve věci provedení opravy komunikace ul. Brněnská a Teplická, do kterého byly předloženy dvě cenové nabídky a to od společnosti G&G-STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, IČ 25553288, za cenu ve výši 277.477,-Kč, včetně DPH a společnosti Vialit Soběslav, spol. s.r.o., Na Švadlačkách 478/II, Soběslav, IČ 14504456, za cenu ve výši 390.733,-Kč, včetně DPH. Na základě nižší nabídkové ceny na provedení opravy komunikace ul. Brněnská a Teplická byla vybrána nabídka od společnosti G&G-STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, IČ 25553288.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 6/2014, jejímž předmětem je provedení opravy komunikace  ul. Brněnská a Teplická za cenu ve výši 277.477,-Kč, včetně DPH, uzavírané mezi společností G&G-STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, IČ 25553288, zastoupené panem Dimitrijem Grišajevem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 6/2014, jejímž předmětem je provedení opravy komunikace  ul. Brněnská a Teplická za cenu ve výši 277.477,-Kč, včetně DPH, mezi společností G&G-STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, IČ 25553288, zastoupené panem Dimitrijem Grišajevem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 6/2014, jejímž předmětem je provedení opravy komunikace  ul. Brněnská a Teplická za cenu ve výši 277.477,-Kč, včetně DPH mezi společností G&G-STAV s.r.o., Starý Bydžov 120, 503 57 Starý Bydžov, IČ 25553288, zastoupené panem Dimitrijem Grišajevem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,     407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1643/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2013 a doporučuje ZM projednat Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2013 a projednání uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 • 2. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2013 ve výši 1.240.807,14 Kč takto: část ve výši 1.112.157,20 Kč využít k posílení financování úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka Ostrovní včetně projekčních prací dle usnesení ZM č. 496/2014 z 30. zasedání ze dne 29. 04. 2014, zbývající část ve výši 128.649,94 Kč převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce 2014.

Usnesení č. 1644/2014

 • 1. RM projednala:
  • a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2013, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2013,
  • b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2013, příjmy ve výši   59.161.689,21 Kč, výdaje ve výši 57.920.882,07 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 1.240.807,14 Kč, výnosy ve výši 59.724.551,01 Kč, náklady ve výši 58.024.884,95 Kč,
  • c) výsledek hospodaření před zdaněním 3.310.106,03 Kč, daň z příjmu 1.610.440,-Kč, výsledek hospodaření běžného účetního období 1.699.666,06 Kč,
  • d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2013 ve výši 7.086.071,60 Kč,
  • e) Souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2013,
  • f) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrka za rok 2013 a uložila starostovi města tento protokol podepsat.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit:
  • a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2013 se stavem k 31. 12. 2013,
  • b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2013 Města Jiříkova ve výši 1.699.666,06 Kč.
 • 3. RM projednala předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2013 a toto vyúčtování sociálního fondu doporučuje ZM schválit.
 • 4. RM projednala předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2013 a toto vyúčtování fondu rezerv doporučuje ZM schválit.
 • 5. RM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2013 ve výši 24.602.521,-Kč (č. p. 1090 včetně pozemků).
 • 6. RM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2013 ve výši 6,8 %.

Usnesení č. 1645/2014

 • 1. RM projednala:
  • a) účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 12. 2013, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2013,
  • b) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 12. 2013, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2013,
  • c) účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace k 31. 12. 2013, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2013,
  • d) účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov k 31. 12. 2013, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, vše za období 12/2013.
 • 2. RM schvaluje:
  • a) účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace za období roku 2013 se stavem k 31. 12. 2013,
  • b) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková
   organizace za období roku 2013 se stavem k 31. 12. 2013,
  • c) účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace za období roku 2013 se stavem k 31. 12. 2013,
  • d) účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov za období roku 2013 se stavem k 31. 12. 2013.
   O svém rozhodnutí RM vydává ke každé příspěvkové organizaci Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2013.
 • 3. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 99.338,26 Kč, tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 79.338,26 Kč, tj. 79,87% převést do fondu odměn a 20.000,-Kč, tj. 20,13% převést do rezervního fondu.
 • 4. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 3.864,05 Kč, tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 3.864,05 Kč, tj. 100 % převést do rezervního fondu.
 • 5. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 115.721,38 Kč, tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 40.000,-Kč, tj. 34,57 % převést do fondu odměn a 75.721,38 Kč, tj. 65,43 %, převést do rezervního fondu.
 • 6. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov ve výši 414.850,26 Kč, tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodla tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 414 850,26 Kč, tj. 100% převést do rezervního fondu.
 • 7. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkových organizací k         31. 12. 2013:
  • a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
   fond odměn                                                                          70.000,-Kč
   FKSP                                                                                    18.766,42 Kč
   fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku       4.079,25 Kč
   fond investiční                                                                      0,- Kč
   fond rezervní z jiných titulů                                                  145.000,-Kč
  • b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
   fond odměn                                                                          212.519,-Kč
   FKSP                                                                                    33.683,19 Kč
   fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku       9.729,44 Kč   
   fond investiční                                                                      29.301,80 Kč
   fond rezervní z jiných titulů                                                  50.330,-Kč
  • c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace
   fond odměn                                                                          53.140,-Kč
   FKSP                                                                                    10.422,46 Kč
   fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku       47.898,09 Kč
   fond investiční                                                                      0,- Kč
   fond rezervní z jiných titulů                                                  0,- Kč
  • d) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
   fond odměn                                                                          448.212,31 Kč
   FKSP                                                                                    56.906,33 Kč
   fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospod. výsledku       1.388.000,92 Kč
   fond investiční                                                                      0,- Kč
   fond rezervní z jiných titulů                                                  0,- Kč
   fond kulturní                                                                         23.257,-Kč.

Usnesení č. 1646/2014

 • 1. RM projednala rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2014:
  • a) příjmy ve výši 14.347.830,36 Kč, výdaje ve výši 11.832.355,04 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 2 515 475,32 Kč,
  • b) výnosy ve výši 17.323.351,86 Kč, náklady ve výši 7.294.840,67 Kč, výsledek hospodaření před zdaněním 10.028.511,19 Kč.
 • 2. RM projednala mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2014, tzn. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, RM doporučuje ZM mezitímní účetní závěrku za období 3/2014 schválit.

Usnesení č. 1647/2014

 • 1. RM projednala:
  • a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 03. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 3/2014,
  • b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace k 31. 03. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 3/2014,
  • c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace k 31. 03. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 3/2014,
  • d) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov k 31. 03. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 3/2014.
 • 2. RM schvaluje:
  • a) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace za období roku 2014 se stavem k 31. 03. 2014,
  • b) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace za období roku 2014 se stavem k 31. 03. 2014,
  • c) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace za období roku 2014 se stavem k 31. 03. 2014,
  • d) mezitímní účetní závěrku příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov za období roku 2014 se stavem k 31. 03. 2014.

Usnesení č. 1648/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 8/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 8/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1649/2014

 • RM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v celkové výši 18.000,-Kč na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její území a na věcné vybavení neinvestiční povahy a dále neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.

Usnesení č. 1650/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 34. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 23. 04. 2014.
 • 2. RM schvaluje vydání druhého Pamětního listu zpracovaného ke vzniku znaku a praporu města.

Usnesení č. 1651/2014

 • RM doporučuje podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2014 – 2018 ZM stanovit 21 členů Zastupitelstva města Jiříkova.

Usnesení č. 1652/2014

 • 1. RM projednala dopis pana L. O., Jiříkov o odstoupení z funkce předsedy Redakční rady Jiříkovských novin ke dni 06. 05. 2014.
 • 2. RM rozhodla odvolat podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů z funkce předsedy Redakční rady Jiříkovských novin pana L. O., Jiříkov ke dni 06. 05. 2014 na základě vlastní žádosti.

Usnesení č. 1653/2014

 • 1. RM projednala dopis pana J. J. se žádostí o poskytnutí nepotřebného materiálu v majetku Města Jiříkova. Jedná se o betonové dlaždice rozměru 30 x 30 cm z demolice chodníku Mateřské školy Jiříkov, ul. Hradecká, pro odstavnou plochu aut u domu č. p. 519, ul. Hradecká, Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla o bezúplatném přenechání nepotřebného materiálu v majetku města – betonové dlaždice z demolice chodníku Mateřské školy Jiříkov, ul. Hradecká., panu J. J., č. p. 519, ul. Hradecká, 407 53 Jiříkov pro odstavnou plochu aut u domu č. p. 519, ul. Hradecká, 407 53 Jiříkov. Za podmínky dodržení daného záměru využití bezúplatného poskytnutí nepotřebného materiálu pod sankcí 5.000,-Kč.

Usnesení č. 1654/2014

 • 1. RM projednala dopis Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice o zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – ochrana odběratele o vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2013 provozovatelem vodovodů a kanalizací společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, které se musí bezodkladně zveřejnit na 30 dní na úřední desce.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit zveřejnění informace o výpočtu vodného a stočného za rok 2013.

Usnesení č. 1655/2014

 • RM projednala žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti-STATIM, Háje 88, 104 00 Praha 10, zastoupené předsedou panem Ludvíkem Hessem o poskytnutí daru na výměnu původního Babyboxu v Nemocnici Kadaň za nový Babybox nové generace a rozhodla neposkytnout finanční dar z důvodu dostupnosti a využití pro Město Jiříkov.

Usnesení č. 1656/2014

 • 1. RM revokuje usnesení č. 1609/2014 ze 103. schůze RM konané dne 23. 04. 2014.
 • 2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části nebytového prostoru o ploše 21 m2 v objektu zemědělská stavba bez č. p., na st.p.č. 1357/2, ulice Antonínova, v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1657/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost Českého rybářského svazu MO Jiříkov, Rumburská 454, 407 53 Jiříkov, zastoupeného předsedou panem Miroslavem Vajdou o výpůjčku části nebytového prostoru o ploše 55,67 m2 v objektu č. p. 839, ulice Antonínova, v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla vypůjčit část nebytového prostoru o ploše 55,67 m2 v objektu č. p. 839, ulice Antonínova, v části obce Starý Jiříkov v k. ú.
 • Jiříkov Českému rybářskému svazu MO Jiříkov, Rumburská 454, 407 53 Jiříkov, od 01. 06. 2014 na dobu neurčitou.
  3. RM ukládá:
  • odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu o výpůjčce na část nebytového prostoru o ploše 55,67 m2 v objektu č. p. 839, ulice Antonínova, v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov,
  • starostovi města - smlouvu o výpůjčce podepsat.

Usnesení č. 1658/2014

 • RM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje na úhradu výdajů souvisejících s  volbami do Evropského parlamentu 2014 ve výši 75.000,-Kč a doporučuje ZM uvedenou neinvestiční dotaci schválit a přijmout.

Usnesení č. 1659/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí zápis z 35. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 14. 05. 2014.
 • 2. RM doporučuje pozvat na pracovní seminář ZM pana J. E. k odůvodnění návrhů na udělení Čestného občanství Města Jiříkova.

Usnesení č. 1660/2014

 • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o ploše 25,44 m2 v objektu č. p. 3/4, Náměstí v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1661/2014

 • RMstanovuje cenu propagačního materiálu:
  • a) stříbrná mince „100 let města“ s certifikátem za celkovou cenu 800,-Kč,
  • b) publikaci Petr Karlíček a kol. „Jiříkov/dějiny města“ za celkovou cenu 200,-Kč,
  • c) odznak města za celkovou cenu 15,-Kč.


Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov