Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze

Tisk

konané dne 3. června 2014 od 14:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

Usnesení č. 1662/2014

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 2764/6 (trvalý travní porost) o výměře 436 m2 a p.p.č. 6257/3 (ostatní plocha) o výměře 127 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) p.p.č. 5098 (trvalý travní porost) o výměře 698 m2 v  k. ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) části p.p.č. 1896/1 (ostatní plocha) o výměře 360 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu  1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) p.p.č. 5758/1 (zahrada) o výměře 2847 m2 a části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) o výměře 850 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) části p.p.č. 2780/5 (zahrada) o výměře 348 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) p.p.č. 5953/2 (ostatní plocha) o výměře 54 m2 a části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 450 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) části p.p.č. 26/2 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1663/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 14/2008 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2015.
 • 2. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do   31. 12. 2015.
 • 3. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 14/2008 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 28. 04. 2008 mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2015.
 • 4. RM doporučuje ZM uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008 Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v  k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2015.

Usnesení č. 1664/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh Smlouvy o nájmu nemovité věci č. 03/14/UDC/NS uzavíranou mezi Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 697971111, Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a panem F. H., Jiříkov na pronájem st.p.č. 1536 a p.p.č. 596/14 vše v    k. ú. Jiříkov od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2016.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu nemovité věci č.03/14/UDC/NS mezi Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 697971111, Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a panem F. H., Jiříkov na pronájem st.p.č. 1536 a p.p.č. 596/14 vše v k. ú. Jiříkov od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2016.

Usnesení č. 1665/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 28-13039/A pro část 1 na rozšíření a zajištění zpracování projektu a inženýrské činnosti na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ (viz příloha zápisu) a tento návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 28-13039/A pro část 1 mezi Městem Jiříkov a firmou WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 – Zličín na rozšíření a zajištění zpracování projektu a inženýrské činnosti na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ za cenu díla ve výši 563.497,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 28-13039/A pro část 1 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a firmou WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59,  155 21 Praha 5 – Zličín na rozšíření a zajištění zpracování projektu a inženýrské činnosti na akci „Jiříkov – výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ za cenu díla ve výši 563.497,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1666/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku č. 2568/1 v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Změna dokončené stavby bytového domu čp. 1052/25, Starý Jiříkov, spočívající v osazení balkónových dveří místo okna a provedení balkónu v bytě č. 1052/4“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 2568/1 v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Změna dokončené stavby bytového domu čp. 1052/25, Starý Jiříkov, spočívající v osazení balkónových dveří místo okna a provedení balkónu v bytě č. 1052/4“ mezi paní L. S., Jiříkov a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 2568/1 v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Změna dokončené stavby bytového domu čp. 1052/25, Starý Jiříkov, spočívající v osazení balkónových dveří místo okna a provedení balkónu v bytě č. 1052/4“ uzavíranou mezi paní L. S., Jiříkov a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 1667/2014

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 5 členné hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek ve složení:
  • 1. člen: p. Horák Miroslav – místostarosta města
  • 2. člen: p. Sabo Miroslav – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
  • 3. člen: p. Stredák Petr – vedoucí odboru místního a bytového hospodářství
  • 4. člen: p. Bc. Semerád Jiří – referent místního hospodářství
  • 5. člen: p. Heřmánek Michal – referent odboru výstavby a životního prostředí
 • v rámci zajištění průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“.

Usnesení č. 1668/2014

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku na akci „Město Jiříkov – automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 5 členné hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek, s posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek ve složení:
  • 1. člen: p. Horák Miroslav – místostarosta města
  • 2. člen: p. Sabo Miroslav – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
  • 3. člen: p. Ing. Šmíd Ludvík – vedoucí odboru vnitřní správy
  • 4. člen: p. Gavlík Michal – referent odboru vnitřní správy
  • 5. člen: p. Bc. Semerád Jiří – referent místního hospodářství
 • v rámci zajištění průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku na akci „Město Jiříkov – automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“.

Usnesení č. 1669/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 513/2013 na akci „Jiříkov - rekonstrukce rybníka Ostrovní“ a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 513/2013 mezi Městem Jiříkov a firmou Land spol. s r.o., Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění dodatečných stavebních prací na akci „Jiříkov - rekonstrukce rybníka Ostrovní“ za cenu díla ve výši 897.138,21 Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek 1 ke smlouvě o dílo č. 513/2013 mezi Městem Jiříkov a firmou Land spol. s r.o., Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění dodatečných stavebních prací na akci „Jiříkov - rekonstrukce rybníka Ostrovní“ za cenu díla ve výši 897.138,21 Kč bez DPH.

Usnesení č. 1670/2014

 • RM bere na vědomí pohledávky k 30. 04. 2014 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1671/2014

 • RM bere na vědomí návrh na zrušení odepsaných pohledávek vedených na podrozvahovém účtu a rozhodla zrušit odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu ve výši  33.134,28 Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1672/2014

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem V. K., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana V. K., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1673/2014

 • 1. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení pořadu „Šíleně tlustá princezna“, který se koná dne 16. 06. 2014 mezi Divadlem Ve Tři – Michaela Marková, Počerady č. p. 10, 440 01 Louny, IČ 75094487 a Městem Jiříkov za cenu ve výši 4.000,-Kč včetně dopravy.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat,
  • b) vedoucí ekonomického odboru – uhradit po skončení akce výše uvedenou částku.

Usnesení č. 1674/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 3-6-14, jejímž předmětem je zpracování grafického manuálu v rozsahu Logotyp + střední grafický manuál za cenu ve výši 60.000,-Kč bez DPH, který je součástí projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, mezi panem Radkem Tesařem, Děčínská 318, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 60269421 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 3-6-14, jejímž předmětem je zpracování grafického manuálu v rozsahu Logotyp + střední grafický manuál za cenu ve výši 60.000,-Kč bez DPH, který je součástí projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, mezi panem Radkem Tesařem, Děčínská 318, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 60269421 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 3-6-14, jejímž předmětem je zpracování grafického manuálu v rozsahu Logotyp + střední grafický manuál za cenu ve výši 60.000,-Kč bez DPH, který je součástí projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, mezi panem Radkem Tesařem, Děčínská 318, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 60269421 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

 


 

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (20140610142308156.pdf)příloha zápisu 350 Kb