Informace o přijatých usneseních ze 107. schůze

Tisk

konané dne 30. června 2014 od 14:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

Usnesení č. 1693/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 20. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konané dne 18. 06. 2014.
 • 2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – zajistit vyjádření k osazení směrových ukazatelů v souladu s žádostí firmy KM Trading CZ s.r.o.

Usnesení č. 1694/2014

 • RM rozhodla přidělit byt 1+3 (88,67 m2), Rumburská 1054, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 07. 2014 do 30. 09. 2014 panu J. Š., Jiříkov.

Usnesení č. 1695/2014

 • RM rozhodla přidělit byt 1+2 (121,87 m2), Oldřichova 863, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 07. 2014 do 30. 09. 2014 panu A. J., Jiříkov.

Usnesení č. 1696/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana J. D., Rumburk o pronájem části nebytového prostoru – zemědělská stavba bez č.p., na st.p.č. 1357/2, ulice Antonínova, v Jiříkově o ploše 21 m2.
 • 2. RM rozhodla pronajmout část nebytového prostoru – zemědělská stavba bez č.p., na st.p.č. 1357/2, ulice Antonínova, v Jiříkově o ploše 21 m2 panu J. D., Rumburk od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014.
 • 3. RM ukládá:
  • a) odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat nájemní smlouvu na část nebytového prostoru – zemědělská stavba bez č.p. na st.p.č. 1357/2, ulice Antonínova v Jiříkově (21 m2),
  • b) starostovi města - nájemní smlouvu na část nebytového prostoru podepsat.

Usnesení č. 1697/2014

 • 1. RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 07. 2014 do 30. 09. 2014:
  S. K., Jiříkov od 01. 07. 2014 do 30. 09. 2014,
  B. V., Jiříkov od 01. 07. 2014 do 30. 09. 2014.
 • 2. RM projednala a rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova od 01. 07. 2014 panu S. R., Jiříkov.

Usnesení č. 1698/2014

 • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu ev. č. 19, Náměstí v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov o ploše 231 m2 na základě doporučení Komise místního a bytového hospodářství.

Usnesení č. 1699/2014

 • 1. RM schvaluje finanční odměny členům JSDH Jiříkov – JPO II. (výjezdové jednotky) ve výši 500,-Kč/měsíčně/osoba na základě schváleného usnesení č. 1076/2002 RM ze dne 13. srpna 2002, dle předloženého seznamu a v návaznosti na uzavřené Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů Jiříkov za I. pololetí roku 2014.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi městavydat pokyn k vyplacení finančních odměn za I. pololetí roku 2014 členům JSDH Jiříkov – JPO II. (výjezdové jednotky),
  • b) vedoucí ekonomickému odboruvyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov