Informace o přijatých usneseních ze 109. schůze

Tisk

konané dne 21. července 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1715/2014

  • 1. RM projednala a rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění hudební produkce – produkce živé hudby v rámci akce "Houmrův triatlon", která se koná dne 02. 08. 2014 v Jiříkově na hřišti TJ Spartak Jiříkov mezi panem P. Z., Varnsdorf a Městem Jiříkov za cenu ve výši 3.000,- včetně dopravy.
  • 2. RM ukládá:
    • a) starostovi města – výše uvedenou smlouvu podepsat,
    • b) vedoucí ekonomického odboru – uhradit po skončení akce výše uvedenou částku.

Usnesení č. 1716/2014

  • RM projednala a bere na vědomí zápis z 37. zasedání Letopisecké komise konaného dne 14. 07. 2014.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov