Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze

Tisk

konané dne 6. srpna 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1717/2014

 • RM bere na vědomí pohledávky k 30. 06. 2014 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1718/2014

 • RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 663.497,-Kč přijatou v období od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.

Usnesení č. 1719/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 11/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 11/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1720/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění služby na akci "Výroba a vydání publikací a propagačních předmětů v rámci projektu oživení turismu v německo – českém pohraničí".
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění služby na akci "Výroba a vydání publikací a propagačních předmětů v rámci projektu oživení turismu v německo – českém pohraničí" předložila společnost STUDIO REMA´93, spol. s.r.o., Lípová 779, 470 01 Česká Lípa za cenu 2.044.900,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: referentu místního hospodářství panu Bc. Jiřímu Semerádovi - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku "Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky" v rámci veřejné zakázky na zajištění služby "Výroba a vydání publikací a propagačních předmětů v rámci projektu oživení turismu v německo – českém pohraničí" a zároveň "Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky" zveřejnit na Profilu zadavatele Města Jiříkov.
 • 4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a společností STUDIO REMA´93, spol. s.r.o., Lípová 779, 470 01 Česká Lípa na zajištění služby na akci "Výroba a vydání publikací a propagačních předmětů v rámci projektu oživení turismu v německo – českém pohraničí" za cenu 2.044.900,-Kč včetně DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a společností STUDIO REMA´93, spol. s.r.o., Lípová 779, 470 01 Česká Lípa na zajištění služby na akci "Výroba a vydání publikací a propagačních předmětů v rámci projektu oživení turismu v německo – českém pohraničí" za cenu 2.044.900,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1721/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí poradenských služeb pro projekt "Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov" za cenu ve výši 200.000,-Kč bez DPH, uzavírané mezi společností SOFO Group, a.s., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČ 27243389, zastoupenou statutárním ředitelem panem Václavem Kotorou a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla neuzavřít Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí poradenských služeb pro projekt "Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov" za cenu ve výši 200.000,-Kč bez DPH, mezi společností SOFO Group, a.s., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČ 27243389 zastoupenou statutárním ředitelem panem Václavem Kotorou a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1722/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Příkazní smlouvy, jejímž předmětem je provedení administrace zadávacího řízení s názvem "Výběrové řízení na dodavatele stavby" v rámci projektu "Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov", za cenu ve výši   96.800,-Kč včetně DPH, uzavíranou mezi společností ROPRO, a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27888941, zastoupené statutárním ředitelem panem Václavem Kotorou a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla neuzavřít Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je provedení administrace zadávacího řízení s názvem "Výběrové řízení na dodavatele stavby" v rámci projektu "Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov", za cenu ve výši 96.800,-Kč včetně DPH, mezi společností ROPRO, a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27888941, zastoupené statutárním ředitelem panem Václavem Kotorou a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov