Informace o přijatých usneseních ze 113. schůze

Tisk

konané dne 1. září 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1752/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 14/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 14/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje

Usnesení č. 1753/2014

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od firmy WAREX spol. s r.o. Praha na provedení dodatečných prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo č. 28-13039/B pro část 2 na akci "Výstavba nové mateřské školy v ul. Hradecká v Jiříkově" a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od firmy WAREX spol. s r.o. Praha na provedení dodatečných prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo č. 28-13039/B pro část 2 na akci "Výstavba nové mateřské školy v ul. Hradecká v Jiříkově".
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od firmy WAREX spol. s r.o. Praha dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 28-13039/B pro část 2 na provedení dodatečných prací na akci "Výstavba nové mateřské školy v ul. Hradecká v Jiříkově" a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro část 2 předložit k projednání v RM.

Usnesení č. 1754/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh na zřízení věcného břemene služebnosti – právo chůze a jízdy na p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Jiříkov pro paní L. S., Jiříkov a pro každého dalšího vlastníka p.p.č. 2567/2 (trvalý travní porost) v k. ú. Jiříkov a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla zřídit věcného břemene služebnosti – právo chůze a jízdy na p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Jiříkov pro paní L. S., Jiříkov a pro každého dalšího vlastníka p.p.č. 2567/2 (trvalý travní porost) v k. ú. Jiříkov bezúplatně na dobu neurčitou.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat smlouvu o zřízení věcného břemene a starostovi města podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 1755/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh na zřízení věcného břemene služebnosti – právo chůze a jízdy na p.p.č. 5015 (trvalý travní porost) v k. ú. Filipov u Jiříkova pro paní Mgr. M. J., Praha  a pro každého dalšího vlastníka p.p.č. 5037/7 (ostatní plocha) v k. ú. Filipov u Jiříkova a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla zřídit věcného břemene služebnosti – právo chůze a jízdy na p.p.č. 5015 (trvalý travní porost) v k. ú. Filipov u Jiříkova pro paní Mgr. M. J., Praha a pro každého dalšího vlastníka p.p.č. 5037/7(ostatní plocha) v k. ú. Filipov u Jiříkova bezúplatně na dobu neurčitou.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat smlouvu o zřízení věcného břemene a starostovi města podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 1756/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností v souvislosti se zajištěním zadávacího řízení v rámci veřejných zakázek na zajištění zhotovitele stavby na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově" a dále na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově" a tuto příkazní smlouvu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít příkazní smlouvu na výkon zadavatelských činností v souvislosti se zajištěním zadávacího řízení v rámci veřejných zakázek na zajištění zhotovitele stavby na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově" a dále na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a firmou BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 38.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat příkazní smlouvu na výkon zadavatelských činností v souvislosti se zajištěním zadávacího řízení v rámci veřejných zakázek na zajištění zhotovitele stavby na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově" a dále na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a firmou BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 38.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1757/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh příkazní smlouvy na administraci projektu na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově" a tuto příkazní smlouvu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít příkazní smlouvu na administraci projektu na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a firmou BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 60.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat příkazní smlouvu na administraci projektu na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a firmou BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 60.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1758/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh příkazní smlouvy na administraci projektu na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově" a tuto příkazní smlouvu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít příkazní smlouvu na administraci projektu na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a firmou BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 60.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat příkazní smlouvu na administraci projektu na akci "Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a firmou BKN spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 60.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1759/2014

 • 1. RM bere na vědomí podání "Stížnost č. 2 na místostarostu pana Horáka" pana J. K., Jiříkov ze dne 29. 08. 2014.
 • 2. RM ukládá: starostovi města – předložit výše uvedené podání k projednání na Zastupitelstvu města Jiříkova.

Usnesení č. 1760/2014

 • RM bere na vědomí dopis předsedy vlády ČR pana Bohuslava Sobotky ze dne 29. 08. 2014.

Usnesení č. 1761/2014

 • RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky části nebytových prostor v objektu č. p. 64, Liberecká ulice, v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov o ploše 20 m2.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov