Informace o přijatých usneseních ze 116. schůze

Tisk

konané dne 29. září 2014 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1793/2014

 • 1. RM bere na vědomí žádost ARTE MUSICA o.s., Jiříkov o změnu použití finančních prostředků, a to o rozšíření honoráře pro pozvané umělce.
 • 2. RM rozhodla rozšířit možnosti použití finančního příspěvku na rok 2014 poskytnutého ARTE MUSICA o.s., Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ 22668586, o honoráře pro pozvané umělce.

Usnesení č. 1794/2014

 • 1. RM projednala návrh směrnice č. 3/2014 „Oběh účetních dokladů“ a tuto směrnici č. 3/2014 „Oběh účetních dokladů“ schvaluje s platností a účinností od 01. 10. 2014.
  2. RM rozhodla pověřit vedoucí ekonomického odboru vydat směrnici ke stanovení hladiny významnosti k jednotlivým účetním metodám vždy nejpozději k závěrce za běžný rok.

Usnesení č. 1795/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o navýšení finančních prostředků ve výši 200.000,-Kč (150.000,-Kč -  údržba a opravy a 50.000,- Kč - energie).
 • 2. RM doporučuje ZM navýšit příspěvek města příspěvkové organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace na rok 2014 o 200.000,-Kč na provozní výdaje.

Usnesení č. 1796/2014

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 1890/11 (ostatní plocha) o výměře 20 m2 v  k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu dočasné stavby plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) části p.p.č. 834/3 (trvalý travní porost) o výměře 200 m2 a části p.p.č. 6039/1 (ostatní plocha) o výměře 150 m2 vše v  k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků na úřední desce MěÚ Jiříkov.

Usnesení č. 1797/2014

 • 1. RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 429/2013 v bodě 2. písm. h) z 27. zasedání ZM konaného dne 10. 12. 2013 v plném znění z důvodu změny prodávajícího.
 • 2. RM projednala odkup pozemku dotčeného stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“.
 • 3. RM doporučuje ZM odkoupit pozemek dotčený stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ a to část p.p.č. 2937/6 (zahrada) o výměře cca 78 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od paní Marty Navrátilové, Rumburská 711/42, 407 53 Jiříkov a paní Miroslavy Bedrníčkové, Rumburská 711/42, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 1798/2014

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech II“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech II“ u objektu č.p. 787, ul. Teplická předložila firma 4business s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
 • 3. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech II“ u objektu č.p. 453, ul. Rumburská předložila firma 4business s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
 • 4. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech II“ u objektu č.p. 840, ul. Svobodova předložila firma 4business s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech II“.
 • 6. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou 4business s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech II“ u všech tří objektů č.p. 787, ul. Teplická, č.p. 453, ul. Rumburská a č.p. 840, ul. Svobodova v Jiříkově za cenu 796.432,-Kč včetně DPH.
 • 7. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou 4business s.r.o., 188/37, 130 00 Praha 3 na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken ve třech objektech II“ u všech tří objektů č.p. 787, ul. Teplická, č.p. 453, ul. Rumburská a č.p. 840, ul. Svobodova v Jiříkově za cenu 796.432,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1799/2014

 • RM projednala a rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou na byty ve vlastnictví Města Jiříkova za předpokladu úhrady dluhu na nájemném do 25. 10. 2014:
  K. M., Jiříkov  od 01. 10. 2014 do 31. 10. 2014,
  M. A., Jiříkov od 01. 10. 2014 do 31. 10. 2014.

Usnesení č. 1800/2014

 • 1. RM bere na vědomí jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova a Komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za období od        01. 01. 2014 do 30. 06. 2014.
 • 2. RM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova a Komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy zastupitelstva, a to:
  • Komise občanských záležitostí:
   K. A.  2.400,-Kč
   P. J.  2.400,-Kč
   J. V.  1.600,-Kč
   P. J., DiS.2.000,-Kč
  • Komise výstavby a životního prostředí:
   M. M. 2.400,-Kč
   M. J. 2.400,-Kč
   H. R.  1.600,-Kč
   B. D.2.000,-Kč
  • Komise místního a bytového hospodářství:
   B. F., Mgr. 1.200,-Kč
   K. G. 800,-Kč
   D. J.  1.200,-Kč
   B. O.   1.200,-Kč
  • Letopisecká komise:
   N. J. 2.000,-Kč
   E. J. 2.400,-Kč
   M. H. 2.000,-Kč
   F. O. 800,-Kč
  • Komise pro projednávání přestupků:
   F. J.  2.000,-Kč
   B. M.   2.000,-Kč
  • Redakční rada Jiříkovských novin:
   O. L. 800,-Kč
   P. S., Mgr. 800,-Kč
 • 3. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova a Komise pro projednávání přestupků.

Usnesení č. 1801/2014

 • 1. RM projednala záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova v souvislosti s realizací stavby „OPŠ 06/2013 – Jiříkovský potok v Jiříkově (3,054 – 3,770)“ a to p.p.č. 4804/1 (zahrada) o výměře 1043 m2 a p.p.č. 4804/2 (ostatní plocha) o výměře 355 m2 vše v   k. ú. Jiříkov jako plochu pro zařízení staveniště.
 • 2. RM schvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 4804/1 (zahrada) o výměře 1043 m2 a p.p.č. 4804/2 (ostatní plocha) o výměře 355 m2 vše v k. ú. Jiříkov v souvislosti s realizací stavby „OPŠ 06/2013 – Jiříkovský potok v Jiříkově (3,054 – 3,770)“ jako plochu pro zařízení staveniště za cenu 7,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1802/2014

 • 1. RM projednala žádost paní A. U., Jiříkov podanou dne 25. 08. 2014 ve věci vrácení zaplaceného poplatku ve výši 1.607,-Kč za zpracovaný projekt kanalizační a vodovodní přípojky pro objekt, ul. Máchova v Jiříkově a tuto žádost vzala na vědomí.
 • 2. RM rozhodla odkoupit zpět projektovou dokumentaci kanalizační a vodovodní přípojky pro objekt, ul. Máchova v Jiříkově od paní A. U. za cenu 1.607,-Kč na základě předložené žádosti a doložených dokladů, tj. projektové dokumentace a potvrzení o zaplacení částky ve výši 1.607,-Kč.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov