Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze

Tisk

konané dne 8. října 2014 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1803/2014

 • RM projednala a bere na vědomí zápis ze 40. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 24. 09. 2014.

Usnesení č. 1804/2014

 • 1. RM projednala žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tuto žádost o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 258 (zahrada) o výměře 90 m2 a části st.p.č. 581 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 60 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako prostor pro parkování vozidel za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 150,-Kč, firmě INGREA spol. s r.o., IČ 28702654, V Zahradách 110, 435 32 Mariánské Radčice, zastoupené panem Josefem Macibobou, ředitelem společnosti, od 09. 10. 2014 do  31. 12. 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá:
  • a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 258 (zahrada) o výměře 90 m2 a části st.p.č. 581 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 60 m2 vše v k. ú. Jiříkov,
  • b) starostovi města – podepsat výše uvedenou nájemní smlouvu na pronájem pozemků.

Usnesení č. 1805/2014

 • 1. RM projednala výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova jako prostor pro uskladnění materiálu pro firmu INGREA spol. s r.o., IČ 28702654, V Zahradách 110, 435 32 Mariánské Radčice a tuto výpůjčku pozemku bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 253/2 (trvalý travní porost) o výměře 900 m2 v  k. ú. Jiříkov jako prostor pro uskladnění materiálu firmě INGREA spol. s r.o., IČ 28702654, V Zahradách 110, 435 32 Mariánské Radčice, zastoupené panem Josefem Macibobou, ředitelem společnosti, od 09. 10. 2014 do 31. 12. 2015 za stanovených podmínek ve smlouvě. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá:
  • a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat smlouvu o výpůjčce části p.p.č. 253/2 (trvalý travní porost) o výměře 900 m2 v  k. ú. Jiříkov,
  • b) starostovi města – podepsat výše uvedenou smlouvu o výpůjčce pozemku.

Usnesení č. 1806/2014

 • 1. RM projednala výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova jako prostor pro uskladnění materiálu pro firmu SaM silnice a mosty Děčín a.s., odštěpný závod Varnsdorf, IČ 25042751, Studánka 283, 407 52 Varnsdorf a tuto výpůjčku pozemku bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to části st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 v  k. ú. Jiříkov jako prostor pro uskladnění materiálu firmě SaM silnice a mosty Děčín, a.s., odštěpný závod Varnsdorf, IČ 25042751, Studánka 283, 407 52 Varnsdorf od 09. 10. 2014 do 31. 05. 2015. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá:
  • a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat smlouvu o výpůjčce části st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 v  k. ú. Jiříkov,
  • b) starostovi města – podepsat výše uvedenou smlouvu o výpůjčce pozemku.

Usnesení č. 1807/2014

 • 1. RM projednala záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM nedoporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to st.p.č. 2064 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 164 m2 a st.p.č. 2065 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 221 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 1808/2014

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo Investiční záměr – PPO Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901, jejímž předmětem je zpracování investičního záměru pro navrhovaná protipovodňová opatření v povodí Jiříkovského potoka a tuto smlouvu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo Investiční záměr – PPO Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901, jejímž předmětem je zpracování investičního záměru pro navrhovaná protipovodňová opatření v povodí Jiříkovského potoka, za cenu díla ve výši 19.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo Investiční záměr – PPO Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901.

Usnesení č. 1809/2014

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (53,38 m2), ul. 9. května 900, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 11. 2014 do 31. 12. 2014 panu   M. M., Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (53,86 m2), ul. 9. května 900, Jiříkov směnou za byt 1+KK (44,05 m2), ul. 9. května 900, Jiříkov na dobu určitou od 01. 11. 2014 do 31. 12. 2014 panu M. B., Jiříkov.

Usnesení č. 1810/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana M. H., Jiříkov o pronájem části nebytového prostoru – zemědělská stavba bez č.p., na st.p.č. 1357/2, ulice Antonínova, v Jiříkově o ploše 21 m2.
 • 2. RM rozhodla pronajmout část nebytového prostoru – zemědělská stavba bez č.p., na st.p.č. 1357/2, ulice Antonínova, v Jiříkově o ploše 21 m2 panu M. H., Jiříkov od 08. 10. 2014 do  31. 12. 2014.
 • 3. RM ukládá:
  • a) odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat nájemní smlouvu na část nebytového prostoru – zemědělská stavba bez č.p. na st.p.č. 1357/2, ulice Antonínova v Jiříkově o ploše 21 m2,
  • b) starostovi města - nájemní smlouvu na část nebytového prostoru podepsat.

Usnesení č. 1811/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost Schrödingerova institutu, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, zastoupeného ředitelkou paní Gabrielou Doušovou o pronájem stavby bez čp./ev. (zahradní domek) na parcele st.č. 1420 v Londýnské ulici, v k. ú. Jiříkov o ploše 89,17 m2.
 • 2. RM rozhodla pronajmout stavbu bez čp./ev. (zahradní domek) na parcele st.č. 1420 v Londýnské ulici, v k. ú. Jiříkov o ploše 89,17 m2 Schrödingerovu institutu, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf, od 01. 07. 2014 na dobu neurčitou.
 • 3. RM ukládá:
  • a) odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu o pronájmu  stavby bez čp./ev. (zahradní domek) na parcele st.č. 1420 v Londýnské ulici, v  k. ú. Jiříkov o ploše   89,17 m2,
  • b) starostovi města - smlouvu o pronájmu podepsat.

Usnesení č. 1812/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost občanského sdružení Pohádkový les Jiříkov, zastoupené předsedou sdružení panem Martinem Hase, Kutnohorská 856, 407 53 Jiříkov o výpůjčku části nebytového prostoru v objektu č.p. 64, ulice Liberecká v Jiříkově o ploše 20 m2.
 • 2. RM rozhodla vypůjčit část nebytového prostoru v objektu č.p. 64, ulice Liberecká v Jiříkově o ploše 20 m2 občanskému sdružení Pohádkový les Jiříkov, zastoupené předsedou sdružení panem Martinem Hase, Kutnohorská 856, 407 53 Jiříkov od 01. 10. 2014 na dobu neurčitou.
 • 3. RM ukládá:
  • a) odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu o výpůjčce na část nebytového prostoru v objektu č.p. 64, ulice Liberecká v Jiříkově o ploše 20 m2,
  • b) starostovi města - smlouvu o výpůjčce podepsat.

Usnesení č. 1813/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost firmy Ingrea spol. s.r.o., V Zahradách 110,     435 32 Mariánské Radčice, zastoupené panem Josefem Macibobou, ředitelem společnosti o pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 839, ulice Antonínova, v Jiříkově o ploše 38,58 m2.
 • 2. RM rozhodla pronajmout část nebytového prostoru v objektu č.p. 839, ulice Antonínova v Jiříkově firmě Ingrea spol. s.r.o., V Zahradách 110, 435 32 Mariánské Radčice, zastoupené panem Josefem Macibobou, ředitelem společnosti o ploše 38,58 m2.
 • 3. RM ukládá:
  • a) odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat nájemní smlouvu na část nebytového prostoru v objektu č.p. 839, ulice Antonínova v Jiříkově o ploše 38,58 m2,
  • b) starostovi města - nájemní smlouvu na část nebytového prostoru podepsat.

Usnesení č. 1814/2014

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 22. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 29. 09. 2014.

Usnesení č. 1815/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 056/2014, jejímž předmětem je dodání autorských textů, fotografií a dalších materiálů a zajištění koordinace při umísťování informačních tabulí dle přílohy č. 1 smlouvy v rámci projektu „Oživení turismu v německo - českém pohraničí“, za cenu ve výši 30.000,-Kč, uzavírané mezi panem Mgr. J. P., Jiříkov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 056/2014, jejímž předmětem je dodání autorských textů, fotografií a dalších materiálů a zajištění koordinace při umísťování informačních tabulí dle přílohy č. 1 smlouvy v rámci projektu „Oživení turismu v německo - českém pohraničí“, za cenu ve výši 30.000,-Kč, mezi panem Mgr. J. P., 407 53 Jiříkov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města podepsat Smlouvu o dílo č. 056/2014, jejímž předmětem je dodání autorských textů, fotografií a dalších materiálů a zajištění koordinace při umísťování informačních tabulí dle přílohy č. 1 smlouvy v rámci projektu „Oživení turismu v německo - českém pohraničí“, za cenu ve výši 30.000,-Kč, mezi panem Mgr. J. P., 407 53 Jiříkov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1816/2014

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní V. S., Sládkovičkovo a rozhodla přijmout dar ve výši 320,-Kč (finanční hotovost) od paní V. S., Sládkovičkovo, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1817/2014

 • RM bere na vědomí pohledávky k 30. 09. 2014 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1818/2014

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 17/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 17/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1819/2014

 • RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2014 se zjištěním: pří dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 1820/2014

 • 1. RM bere na vědomí jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova a Komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za období od 01. 07. 2014 až 08. 10. 2014.
 • 2. RM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova a členům Komise k projednáváním přestupků, kteří nejsou členy zastupitelstva a to:
  • Komise občanských záležitostí:
   K. A.   400,-Kč
   P. J.  1.200,-Kč
   J. V.  400,-Kč
   P. J., DiS. 400,-Kč
  • Komise výstavby a životního prostředí:
   M. M. 800,-Kč
   M. J. 800,-Kč
   B. D. 800,-Kč
  • Komise místního a bytového hospodářství:
   B. F., Mgr.  1.200,-Kč
   D. J. 800,-Kč
   B. O. 1.200,-Kč
  • Letopisecká komise:
   N. J.   1.600,-Kč
   E. J. 1.600,-Kč
   M. H. 1.600,-Kč
  • Komise pro projednávání přestupků:
   F. J.  800,-Kč
   B. M. 800,-Kč
 • 3. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova a Komise pro projednávání přestupků.

Usnesení č. 1821/2014

 • RM bere na vědomí dopis vedoucího oddělení Policie ČR Rumburk npor. Bc. Josefa Hýbla ve věci poděkování za výkon strážníků Městské policie Jiříkov, jak za výkon při společných hlídkách, tak i při vlastní činnosti.

Usnesení č. 1822/2014

 • 1. RM projednala dopis Klubu cyklistiky Krásná Lípa, Smetanova 22, 407 46 Krásná Lípa s poděkováním za spolupráci při organizaci XXVII. ročníku „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ v termínu 10. – 13. 07. 2014 a se žádostí o opětovné spolupořadatelství II. etapy mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ dne 10. července 2015 (pátek) v Jiříkově.
 • 2. RM rozhodla o zajištění II. etapy mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého  Švýcarska“ dne 10. července 2015 (pátek) v Jiříkově.
 • 3. RM ukládá: odboru vnitřní správy a odboru místního a bytového hospodářství zajistit organizačně start a dojezd II. etapy do Jiříkova.

Usnesení č. 1823/2014

 • RM projednala dopis Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky se žádostí o finanční podporu na poskytování služeb rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením na území Jiříkova v roce 2014 a rozhodla vzhledem k tomu, že v Centru pro dětský sluch Tamtam není žádné dítě z Jiříkova neposkytnout finanční podporu.

Usnesení č. 1824/2014

 • RM projednala dopis Střediska pro ranou péči Liberec, o.p.s., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec s poděkování za poskytnutí příspěvku v roce 2013, včetně Výroční zprávy za uplynulý rok.

Usnesení č. 1825/2014

 • RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky části nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice    9. května, v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov o ploše 37,95 m2 (bývalá rehabilitace) a 37,47 m2 (bývalá poradna Kostka).

Usnesení č. 1826/2014

 • 1. RM projednala a bere na vědomí předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění dodávky na akci „Výroba, dodání a osazení informačního systému vycházejícího z projektu Oživení turismu v německo – českém pohraničí“.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění dodávky na akci „Výroba, dodání a osazení informačního systému vycházejícího z projektu Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ předložila společnost GS PLUS, spol. s.r.o., Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna, za cenu 576.177,80 Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: projektovému manažeru projektu panu Bc. Jiřímu Semerádovi - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění dodávky na akci „Výroba, dodání a osazení informačního systému vycházejícího z projektu Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ a zároveň „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ zveřejnit na Profilu zadavatele Města Jiříkov.
 • 4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a společností GS PLUS, spol. s.r.o., Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna na zajištění dodávky na akci „Výroba, dodání a osazení informačního systému vycházejícího z projektu Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ za cenu 576.177,80 Kč včetně DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a společností GS PLUS, spol. s.r.o., Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna na zajištění dodávky na akci „Výroba, dodání a osazení informačního systému vycházejícího z projektu Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, za cenu 576.177,80 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1827/2014

 • RM rozhodla zrušit dílčí inventarizační komisi na organizační jednotku Bytové hospodářství v Plánu inventur na rok 2014 a nahradit ji takto:
  • Předseda: Bc. Lucie Lacheová, DiS, referent odboru výstavby a životního prostředí,
  • Člen: p. Slávek Laštůvka, hasič preventista,
  • Člen: pí Naděžda Svobodová, knihovnice,
  • Člen: p. Jiří Domanský, strážník městské policie.

Usnesení č. 1828/2014

 • 1. RM bere na vědomí poskytnutou 3. splátku neinvestiční dotace na rok 2014 určenou poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje ve výši 2.142.000,-Kč pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
 • 2. RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2014 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 3/2014 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1829/2014

 • 1. RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na projekt „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach–Neugersdorf“ z EU prostřednictvím Euroregionu Nisa ve výši     7.592,90 €, tj. 204.431,24 Kč a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout.
 • 2. RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na projekt „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach–Neugersdorf“ z EU prostřednictvím Euroregionu Nisa ve výši     5.149,47 €, tj. 138.345,66 Kč pro projektového partnera a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov