Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Tisk

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.


01. Oficiální název Město Jiříkov
02. Důvod a způsob založení

Město Jiříkov je základní územní samosprávný celek České republiky (dále jen Město).

Město je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990, tj. 24. listopadu 1990.

Město své záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní záležitosti - státní správu (v tomto případě jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.

Město má svůj majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony. Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu města Jiříkov, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Související právní předpisy

 • Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
03. Organizační struktura

Město je spravováno Zastupitelstvem města Jiříkov (dále jen zastupitelstvo města), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo města má celkem 15 členů a schází se podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Jeho zasedání jsou veřejná.

Výkonným orgánem v samostatné působnosti je Rada města Jiříkova (dále jen rada města), jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem města. Rada města má 5 členů. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.

Městský úřad Jiříkov - organizační struktura

Příspěvkové organizace města

Organizační složka města

Orgány města

04. Kontaktní spojení
04.1. Kontaktní poštovní adresa
 • Městský úřad Jiříkov
 • Náměstí 464/1
 • 40753 Jiříkov
04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Městský úřad Jiříkov
 • Náměstí 464/1
 • 40753 Jiříkov
04.3. Úřední hodiny podrobněji
04.4. Telefonní čísla +420 412 338 111
04.5. Číslo faxu +420 412 338 255
04.6. Adresa internetové stránky
www.jirikov.cz, www.mestojirikov.cz, www.jirikov.eu
04.7. Adresa e-podatelny
kompletní informace o podatelně
04.8. Další elektronické adresy
04.8.1 Datová schránka - ISDS 34mbzwf
04.8.2 E-mail
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
05. Případné platby můžete poukázat zde ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk, č.ú. 19-0921389399/0800

Při zasílání plateb používejte variabilní symbol - zjistíte ho je dotazem na příslušném odboru Městského úřadu Jiříkov nebo v přehledu níže

poplatek variabilní symbol číslo účtu
za kom.odpad 1340+číslo poplatníka 19-921389399/0800
pronájem hrobu 3150011 19-921389399/0800
ze psů 1341 243130387/0300
pronájem pozemku 3110002 243130387/0300
prodej pozemku 3110009 243130387/0300

06. Identifikační číslo (IČ) 00261424
07. Daňové identifikační číslo (DIČ) není plátcem DPH
08. Dokumenty
08.1. Seznamy hlavní dokumentů
08.2. Rozpočet
09. Žádat o informace lze:
 • Osobně na Městkém úřadě Jiříkově v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 412 338 111
 • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobně na Městkém úřadě Jiříkov v úředních dnech a hodinách
 • Poštou na adresu Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

V sekci formuláře jednotlivých odborů naleznete potřebné formuláře.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete na následujících webových stránkách
14. Předpisy
14. 1. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městský úřad Jiříkov jedná a rozhoduje
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších změn a předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších změn a předpisů
 • vyhláška MV ČR č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích ve znění pozdějších změn
 • nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších změn a předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších změn a předpisů
14. 2. Vydané právní předpisy
Zastupitelstvo města Jiříkova vydává obecně závazné vyhlášky města a Rada města Jiříkova vydává nařízení města.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
starosta hasič velitel - velitel SDH hasič preventista

místostarosta

tajemník městského úřaduodbor vnitřní správy

vedoucí odboru

sekretářka (sekretariát/podatelna)

referent evidence obyvatel a redaktor Jiříkovských novin

referent sociálních věcí, kultury a přestupkové agendy

referent odboru vnitřní správy

knihovnice *

knihovník **

uklízečka

správce Klubu důchodců *

odbor ekonomický

vedoucí odboru

finanční účetní

referent ekonomického odboru

referent personální a platové agendy

odbor místního a bytového hospodářství

vedoucí odboru

referent bytového a nebytového fondu

referent místního hospodářství

správce hřbitova **

vedoucí VPP zaměstnanci VPP

zaměstnanci VS

odbor výstavby a životního prostředí

vedoucí odboru

referent výstavby a majetkové agendy v rozsahu správy pozemků města

referent odboru výstavby a životního prostředí

referent správy poplatků za komunální odpad

referent odboru výstavby a životního prostředí