Nalezený pes

Dne 09.10.2015 byl odchycen ve Františkově ulici pes hnědého labradora, který se bezprizorně pohyboval po ulici. Víte-li, čí by mohl pejsek být nebo jste jeho majitelem, kontaktujte prosím tel.: 722 092 090 (MP Jiříkov) nebo 412 338 350 (Odbor V+ŽP).

Oznámění opatření obecné povahy územního plánu Jiříkov

Zastupitelstvo města Jiříkov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydalo usnesením č. 111/2015 ze dne 30. 9. 2015 Územní plán Jiříkov formou opatření obecné povahy č.j. Výst.: JirikovD/3115/2015.

 • vzhledem k rozsahu nelze celý územní plán zveřejnit na úřední desce obecního úřadu, proto oznamujeme, že je možné do něho nahlížet na Městském úřadu v Jiříkově, odboru výstavby a životního prostředí
 • formou dálkového přístupu je zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Jiříkov - dokumenty naleznete na webu http://up.mesto-jirikov.cz/

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy se zrušuje obecně závazná vyhláška města Jiříkov č. 22/1996 ze dne 13. 12. 1996, kterou byla s účinností od 31. 12. 1996 vyhlášena závazná část Územního plánu sídelního útvaru Jiříkov a Územní plán sídelního útvaru Jiříkov pozbývá platnosti.

Michal Maják, starosta města Jiříkov

Zrušení úředních hodin

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad oznamuje, že z provozních důvodů bude ve dnech:

 • 12.10. 2015 až 16.10.2015 zavřeno na úseku dopravy - jedná se o registr vozidel, registr řidičských průkazů, taxislužbu a provádění zkoušek k získání řidičských oprávnění.
 • 19.10.2015 až 23.10.2015 zavřeno na Obecním živnostenském úřadě.

Děkujeme za pochopení.

Alena Jánská v.r., vedoucí odboru

V Jiříkově i letos pokračuje obnova bývalé márnice

TZ 36/2015 -  (Jiříkov 22. 9. 2015) Obnovou fasády a vnějších vápenných omítek v letošním roce pokračuje záchrana bývalé márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově. Kromě toho dojde nejpozději do letošního listopadu k osazení oken, dveří a mříží a opravě sloupu ohradní zdi. Celkem se v roce 2015 provedou stavební práce za 421 000 Kč. Márnici dal ve 20. letech 18. století vedle kostela sv. Jiří postavit Alois Thomas Raimund hrabě Harrach, významný habsburský politik, hospodář a mecenáš, který působil i jako neapolský místokrál a rádce císaře Karla VI. Obnovu kulturní památky v centru Jiříkova hradí v roce 2015 Římskokatolická farnost Jiříkov z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje, z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury a z příspěvku Biskupství litoměřického. Město Jiříkov v letošním roce akci obnovy nepodpořilo.

Objekt bývalé márnice v Jiříkově z roku 1729 se nachází na Seznamu ohrožených kulturních památek v České republice. Záchrana objektu začala v roce 2014, kdy došlo k obnově poškozeného krovu, vyzdění zřícené korunní římsy a položení nové krytiny z přírodní břidlice.

Celý článek...

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah").

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

Více informací v příloze

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (cez.pdf)cez.pdf 94 Kb

Připravme se na kotlíkovou dotaci

Výše dotace je odstupňována podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší (70%), na kotel jen na biomasu či tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší – 80%) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu). Seznam schválených výrobců kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů pro kotlíkovou dotaci bude zveřejněn na stránkách OPŽP.

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také minimálně jedno takzvané mikroenergetické opatření. Míra dotace na mikroenergetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun, které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc korun. Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení. S určením nejvhodnějších opatření občanům může pomoci energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy.Například novou otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z hlavního uzávěru plynu na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace.

Možné mikroenergetické opatření:

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Nutné přílohy k žádosti:

 • Žádost o poskytnutí dotace (budou k dispozici na krajských úřadech).
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu či palivech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb a související s nastavením přidělování podpory.
Závěrem je nutné říct, že Ústecký kraj předpokládá zahájení příjmů žádostí v 1. čtvrtletí 2016. Informace je možné sledovat na stránkách krajského úřadu - http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

Info kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Upozornění pro občany

Na základě provedeného šetření Městského úřadu Jiříkov bylo zjištěno, že mnoho objektů nacházejících se v Jiříkově a Filipově není označeno odpovídajícími čísly popisnými, orientačními nebo evidenčními.

Dle zákona 128/2000, Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 31 a § 32, musí být každý objekt označen odpovídajícím číslem popisným, orientačním  nebo evidenčním a každý majitel nemovitosti, které bylo přiděleno číslo popisné, orientační  nebo evidenční je povinen tuto nemovitost daným číslem viditelně označit a toto označení udržovat v řádném stavu.

Vyzýváme tedy všechny majitele objektů nacházejících se v Jiříkově a Filipově, aby v případě, že nemají označenou svou nemovitost odpovídajícím číslem popisným, orientačním nebo evidenčním,  tak učinili nejdéle do 31.12.2015. Městský úřad Jiříkov

Opatření obecné povahy

Městský úřad Rumburk, Vodoprávní úřad ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 12.08.2015 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely z těchto vodních toků a jejich přítoků - Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územím obvodu města Jiříkov - podrobnější informace v příloze.

Náhodné foto

Tato webová stránka používá cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce. Používáním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení..

Souhlasím s používámím cookies.

EU Cookie Directive Module Information