Speciální pracovní příležitost pro občany

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás oslovili s nabídkou přivýdělku pro občany Vaší obce. Jedná se o spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Naší představou je získání nových spolupracovníků se zájmem o dlouhodobou spolupráci s malou časovou náročností. Vaši obec oslovujeme zejména pro pokrytí všechny regionů včetně malých obcí, abychom zajistili reprezentativitu našich výzkumů. V roce 2016 nás čeká velký celorepublikový výzkum, který se bude konat i ve Vaší obci. Proto bychom ocenili, kdyby se u Vás našel nový tazatel CVVM, který by si mohl jako externí spolupracovník přivydělat.

Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o malou výpomoc. Aby se tato zpráva dostala k co možná nejvíce lidem, velmi by nám pomohlo, kdybyste přílohu tohoto mailu vystavil/a na vývěsce, nástěnce, na autobusových zastávkách či jiných místech, kde se občané běžně informují. Velmi by nám pomohlo zveřejnění i na Facebookových stránkách obce.

Věříme, že naše nabídka bude pro Vaše spoluobčany zajímavou příležitostí k přivýdělku. Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Předem děkujeme za Vaši pomoc.

 

S pozdravem

za pracovníky Centra pro výzkum veřejného mínění

Mgr. Lucie Varvařovská

Přílohy:
SouborPopisVelikost
Download this file (CVVM.pdf)CVVM.pdf 74 Kb

Upozornění ÚP ČR

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Připravme se na kotlíkovou dotaci

Výše dotace je odstupňována podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší (70%), na kotel jen na biomasu či tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší – 80%) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu). Seznam schválených výrobců kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů pro kotlíkovou dotaci bude zveřejněn na stránkách OPŽP.

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také minimálně jedno takzvané mikroenergetické opatření. Míra dotace na mikroenergetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun, které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc korun. Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení. S určením nejvhodnějších opatření občanům může pomoci energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy.Například novou otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z hlavního uzávěru plynu na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace.

Možné mikroenergetické opatření:

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Nutné přílohy k žádosti:

 • Žádost o poskytnutí dotace (budou k dispozici na krajských úřadech).
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu či palivech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb a související s nastavením přidělování podpory.
Závěrem je nutné říct, že Ústecký kraj předpokládá zahájení příjmů žádostí v 1. čtvrtletí 2016. Informace je možné sledovat na stránkách krajského úřadu - http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

Info kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Upozornění pro občany

Na základě provedeného šetření Městského úřadu Jiříkov bylo zjištěno, že mnoho objektů nacházejících se v Jiříkově a Filipově není označeno odpovídajícími čísly popisnými, orientačními nebo evidenčními.

Dle zákona 128/2000, Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 31 a § 32, musí být každý objekt označen odpovídajícím číslem popisným, orientačním  nebo evidenčním a každý majitel nemovitosti, které bylo přiděleno číslo popisné, orientační  nebo evidenční je povinen tuto nemovitost daným číslem viditelně označit a toto označení udržovat v řádném stavu.

Vyzýváme tedy všechny majitele objektů nacházejících se v Jiříkově a Filipově, aby v případě, že nemají označenou svou nemovitost odpovídajícím číslem popisným, orientačním nebo evidenčním,  tak učinili nejdéle do 31.12.2015. Městský úřad Jiříkov

Opatření obecné povahy

Městský úřad Rumburk, Vodoprávní úřad ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 12.08.2015 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely z těchto vodních toků a jejich přítoků - Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územím obvodu města Jiříkov - podrobnější informace v příloze.

Náhodné foto